Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σάμος: Δασκάλα δικάζεται γιατί δέχτηκε προσφυγόπουλα στο σχολείο

Δασκά­λα στη Σάμο είχε στο­χο­ποι­η­θεί επει­δή υπε­ρα­σπί­στη­κε έμπρα­κτα το δικαί­ω­μα που έχει κάθε παι­δί, ανε­ξαρ­τή­τως εθνι­κό­τη­τας, χρώ­μα­τος ή θρη­σκεί­ας, να μορ­φω­θεί και να πάει σχο­λείο. Η δασκά­λα δικά­ζε­ται μετά από μήνυ­ση του συλ­λό­γου γονέ­ων και κηδε­μό­νων του σχο­λεί­ου επει­δή δέχθη­κε προ­σφυ­γό­που­λα στο σχο­λείο, με απαί­τη­ση μάλι­στα απο­ζη­μί­ω­σης 50.000 ευρώ!

Στό­χος αυτής της — αδια­νό­η­της εκ πρώ­της — δίω­ξης είναι να τρο­μο­κρα­τή­σει όχι μόνο τη συγκε­κρι­μέ­νη εκπαι­δευ­τι­κό, αλλά κάθε αγω­νι­στή και όλο το μαζι­κό κίνη­μα που βρί­σκε­ται στο πλευ­ρό της και αγω­νί­ζε­ται για να μπο­ρέ­σουν όλα τα παι­διά – θύμα­τα των ιμπε­ρια­λι­στι­κών πολέ­μων – να πάνε στο σχο­λείο και να μορφωθούν.

Η διω­κό­με­νη δασκά­λα απο­λύ­θη­κε στις 21 Ιου­νί­ου, όπως όλοι οι ανα­πλη­ρω­τές της πρω­το­βάθ­μιας εκπαί­δευ­σης. Να υπεν­θυ­μί­σου­με επί­σης, ότι ο εν λόγω σύλ­λο­γος γονέ­ων οργά­νω­σε απο­χή των παι­διών του σχε­δόν για ένα μήνα από τα μαθή­μα­τα ως ένδει­ξη δια­μαρ­τυ­ρί­ας στην έναρ­ξη λει­τουρ­γί­ας Δομής Υπο­στή­ρι­ξης και Εκπαί­δευ­σης Προ­σφύ­γων (ΔΥΕΠ) με 14 προ­σφυ­γό­που­λα στο σχο­λι­κό κτίριο.

Δε της συγ­χο­ρούν ότι δε σιώ­πη­σε, δε συμ­βι­βά­στη­κε στην επι­θε­τι­κό­τη­τα της ρατσι­στι­κής και φασι­στι­κής ιδε­ο­λο­γί­ας και πρακτικής.

Με ανα­κοί­νω­σή της η ΕΛΜΕ Σάμου καλεί σε στά­ση εργα­σί­ας την Δευ­τέ­ρα 21 Οκτω­βρί­ου και συμπα­ρά­στα­ση στη δασκά­λα που έπρα­ξε το αυτονόητο.

Η ανα­κοί­νω­ση αναφέρει:

“Τη Δευ­τέ­ρα 21/10/2019 δικά­ζε­ται μια συνά­δελ­φός μας της Α΄βάθμιας εκπαί­δευ­σης. Το αδί­κη­μά της ήταν ότι πίστευε ότι όλα τα παι­διά του κόσμου έχουν θέση στο σχο­λειό, άσχε­τα από το χρώ­μα της επι­δερ­μί­δας τους, τη θρη­σκεία τους, την οικο­νο­μι­κή κατά­στα­ση των γονιών τους. Πίστευε ότι τα παι­διά δεν πρέ­πει να υψώ­νουν τεί­χη ανά­με­σά τους κι ότι μπο­ρούν όλα μαζί να φτιά­ξουν ένα καλύ­τε­ρο κόσμο. Πίστευε ότι ένα παι­δί μπο­ρεί να βοη­θή­σει ένα άλλο αγκα­λιά­ζο­ντάς το και να το κάνει να ξεχά­σει έστω και για λίγο την πεί­να, τις κακου­χί­ες, τις βόμ­βες του πολέ­μου, το θάνα­το. Πίστευε τέλος ότι όλα αυτά είναι το πρώ­το και το πιο σπου­δαίο μάθη­μα που πρέ­πει να κάνει κάθε σχο­λειό, κάθε Δάσκα­λος. Κι αυτό έκα­νε, μίλη­σε στην τάξη της για τα «άλλα παι­διά» που επρό­κει­το να έρθουν στο σχο­λείο τους και κάλε­σε τα παι­διά της να τα αγκαλιάσουν.

Κι αυτό το αδί­κη­μα έθι­ξε την τιμή και την υπό­λη­ψη κάποιων γονιών και για να τους απο­κα­τα­στή­σει πρέ­πει η Δασκά­λα να πλη­ρώ­σει 50.000 ευρώ. Κάποιους γονείς που δεν έστελ­ναν για βδο­μά­δες πέρυ­σι τα παι­διά τους στο σχο­λειό για να μη μολυν­θούν από τα «άλλα παι­διά». Για­τί αυτά ζού­σαν σε άθλιες συν­θή­κες στη βρο­χή, στο κρύο και στα μικρό­βια. Τι κι αν οι υπεύ­θυ­νοι δια­βε­βαί­ω­ναν ότι δεν υπάρ­χει υγειο­νο­μι­κός κίν­δυ­νος, υπήρ­χαν γονείς με δια­φο­ρε­τι­κή θρη­σκεία, δια­φο­ρε­τι­κό χρώ­μα στο δέρ­μα, υπήρ­χε ο φόβος του «άλλου».

Σήμε­ρα λοι­πόν που 6.000 περί­που πρό­σφυ­γες παρα­μέ­νουν εγκλω­βι­σμέ­νοι στο νησί μας, ζουν σε άθλιες συν­θή­κες, που όσο περ­νά ο και­ρός γίνο­νται χει­ρό­τε­ρες βρι­σκό­μα­στε όλοι αντι­μέ­τω­ποι με το ερώ­τη­μα: τι θα γίνουν αυτά τα παι­διά και οι οικο­γέ­νειές τους; Δεν ξεχνά­με ότι οι άνθρω­ποι αυτοί είναι θύμα­τα οικο­νο­μι­κής εκμε­τάλ­λευ­σης και ιμπε­ρια­λι­στι­κών πολέ­μων. Δεν ξεχνά­με ότι η Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση τους κρα­τά περιο­ρι­σμέ­νους στα νησιά ώστε να ελέγ­χο­νται καλύ­τε­ρα για να μην περά­σουν τα σύνο­ρά της. Δεν ξεχνά­με ότι όλες οι κυβερ­νή­σεις τους ανα­γκά­ζουν να ζουν σε συν­θή­κες γκέ­το, χωρίς να φρο­ντί­ζουν για τα στοι­χειώ­δη δικαιώ­μα­τά τους. Και τέτοιες συν­θή­κες εύκο­λα μπο­ρούν να οδη­γή­σουν σε γεγο­νό­τα σαν κι αυτά που ζήσα­με τις τελευ­ταί­ες μέρες, όπου το αδιέ­ξο­δο και η από­γνω­ση παίρ­νουν το πάνω χέρι από τη λογι­κή. Δεν ξεχνά­με ότι οι υπη­ρε­σί­ες υγεί­ας, απο­δυ­να­μω­μέ­νες από την υπο­χρη­μα­το­δό­τη­ση των κυβερ­νή­σε­ων, που μόνο χάρη στην υπερ­προ­σπά­θεια των εργα­ζο­μέ­νων μπο­ρούν και λει­τουρ­γούν, επι­βα­ρύ­νο­νται περισ­σό­τε­ρο και στις πλά­τες του προ­σω­πι­κού πέφτουν μεγα­λύ­τε­ρα βάρη. Νομί­ζου­με ότι μόνη λύση είναι η χορή­γη­ση ταξι­διω­τι­κών εγγρά­φων στους ανθρώ­πους αυτούς ώστε όσοι θέλουν να ταξι­δέ­ψουν στο εξω­τε­ρι­κό να μπο­ρούν να το κάνουν κι όσοι θέλουν να μπο­ρούν να μεί­νουν στην Ελλά­δα, ανα­ζη­τώ­ντας εργα­σία κι έχο­ντας όλα τα δικαιώ­μα­τα που δικαιού­ται κάθε άνθρωπος.

Σε καμιά περί­πτω­ση δεν πρέ­πει να αφή­νου­με το φόβο για τη δια­φο­ρε­τι­κό­τη­τα ή το φυλε­τι­κό μίσος να επι­κρα­τούν. Δεν πρέ­πει οι λίγες ξενο­φο­βι­κές φωνές να σκε­πά­ζουν τη συνο­λι­κή στά­ση των Σαμιω­τών, που έχουν στα­θεί δίπλα σ’ αυτούς τους ανθρώ­πους και τους έχουν στη­ρί­ξει. Για το λόγο αυτό συμπα­ρα­στε­κό­μα­στε στη συνά­δελ­φό μας. Για­τί έδω­σε ένα μάθη­μα αλλη­λεγ­γύ­ης και ανθρω­πιάς. Για­τί θεώ­ρη­σε ότι ο ρόλος της δεν είναι μόνο η διδα­σκα­λία γραμ­μα­τι­κών κανό­νων κι αριθ­μη­τι­κών πρά­ξε­ων αλλά η δια­μόρ­φω­ση ώρι­μων δημο­κρα­τι­κών πολι­τών. Και μαζί μ’ αυτήν εκτι­μού­με ότι διώ­κε­ται κάθε εκπαιδευτικός.

Να απο­συρ­θούν τώρα οι κατη­γο­ρί­ες από τη συνάδελφο.
Η παι­δα­γω­γι­κή ελευ­θε­ρία δεν ποινικοποιείται.
Όχι στο δια­χω­ρι­σμό των ανθρώ­πων με βάση τη φυλή, τη θρη­σκεία και το χρώμα.

ΕΛΜΕ Σάμου

***

ΕΛΜΕ ΣΑΜΟΥ

Η ΕΛΜΕ ΣΑΜΟΥ σας καλεί την Δευ­τέ­ρα, 21 Οκτω­βρί­ου 2019, στην τρί­ω­ρη στά­ση εργα­σί­ας από τις 11:00 έως τη λήξη του ωρα­ρί­ου που έχει προ­κη­ρυ­χτεί από την Εκτε­λε­στι­κή Επι­τρο­πή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στη συνε­δρί­α­ση της 17ης Οκτω­βρί­ου 2019, ύστε­ρα από αίτη­μα του Νομαρ­χια­κού Τμή­μα­τος Σάμου, προ­κει­μέ­νου να συμ­με­τέ­χου­με στην συγκέ­ντρω­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας στις 11:30 στα Δικα­στή­ρια Σάμου.

Την ημέ­ρα εκεί­νη εκδι­κά­ζε­ται η υπό­θε­ση της συνα­δέλ­φου ανα­πλη­ρώ­τριας δασκά­λας που διώ­κε­ται από Σύλ­λο­γο Γονέ­ων Δημο­τι­κού Σχο­λεί­ου για τη στά­ση της υπέρ της εκπαί­δευ­σης των παι­διών των προσφύγων.

ΕΛΜΕ Σάμου, 17–10-2019”

Για το ΔΣ της ΕΛΜΕ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο