Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σάμος: Μαίνεται πυρκαγιά που καίει δασική έκταση — Παρέμβαση του ΚΚΕ στον υπουργό Πολιτικής Προστασίας

Σε εξέ­λι­ξη βρί­σκε­ται η πυρ­κα­γιά που ξέσπα­σε το μεση­μέ­ρι της Τρί­της σε δασι­κή έκτα­ση στη Σάμο και συγκε­κρι­μέ­να στην δασι­κή περιο­χή Νερά­κι που βρί­σκε­ται στη μέση περί­που της ανό­δου για το βου­νό Καρβούνης.

Οι φλό­γες κατευ­θύ­νο­νται νότια, δυτι­κά και νοτιο­δυ­τι­κά, ενώ την κατά­στα­ση δυσκο­λεύ­ουν οι νότιοι άνε­μοι που πνέ­ουν στην περιοχή.

Για την κατά­σβε­ση της φωτιάς επι­χει­ρούν από ενα­έ­ρια μέσα 2 ελι­κό­πτε­ρα και 2 αερο­πλά­να, 30 άτο­μα πεζο­πό­ρο τμή­μα της Πυρο­σβε­στι­κής, ενώ τις προ­σπά­θειες συν­δρά­μουν και εθε­λο­ντές πυρο­σβέ­στες της περιοχής.

Νωρί­τε­ρα εκκε­νώ­θη­κε προ­λη­πτι­κά ο οικι­σμός Βουρ­λιώ­τες, ο οποί­ος, προς το παρόν, δεν κιν­δυ­νεύ­ει από την φωτιά, ωστό­σο ο καπνός είχε κάνει την κατά­στα­ση απο­πνι­κτι­κή. Οι κάτοι­κοι του οικι­σμού μετα­φέρ­θη­καν με λεω­φο­ρεία στο Βαθύ.

Επικοινωνία Παφίλη-Στυλιανίδη

Τηλε­φω­νι­κή επι­κοι­νω­νία με τον υπουρ­γό Κλι­μα­τι­κής Κρί­σης και Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας, Χρή­στο Στυ­λια­νί­δη είχε ο Θανά­σης Παφί­λης, κοι­νο­βου­λευ­τι­κός εκπρό­σω­πος του ΚΚΕ και μέλος της ΚΕ, με σκο­πό να ενη­με­ρω­θεί για την εξέ­λι­ξη της πυρ­κα­γιάς στη Σάμο, ζητώ­ντας του να παρ­θούν όλα τα απα­ραί­τη­τα μέτρα, για να μην επε­κτα­θεί περαιτέρω.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο