Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σάπια μυαλά ή αλλιώς ο χρυσαυγίτης Τζήμερος

«Το “μετα­να­στευ­τι­κό” θα έπρε­πε να λέγε­ται εισβο­λι­κό”», για­τί αυτό «που συμ­βαί­νει δεν είναι μετα­νά­στευ­ση, αλλά εισβο­λή». «Είναι η πρώ­τη φορά στην παγκό­σμια ιστο­ρία, που κρά­τη υφί­στα­νται εισβο­λή και ταυ­τό­χρο­να χρη­μα­το­δο­τούν τον εισβο­λέα τους…».

Τις ξενο­φο­βι­κές αυτές ατά­κες ξεστο­μί­ζει στα σπο­τά­κια του ο «πολύ φιλε­λεύ­θε­ρος» και γνω­στός γρα­φι­κός αντι­κομ­μου­νι­στής Τζή­με­ρος. Και επει­δή «ου γαρ έρχε­ται μόνον», ιδού τι λέει για τους μου­σουλ­μά­νους, σε μια ανά­λυ­ση που θα τη ζήλευε ο Μέν­γκε­λε και οι διά­φο­ροι «θεω­ρη­τι­κοί» του φασι­σμού: «Όταν η πρα­κτι­κή της αιμο­μι­ξί­ας διαιω­νί­ζε­ται, θα έχει πλη­θυ­σμό γενε­τι­κά υπο­βαθ­μι­σμέ­νο, με σωμα­τι­κές και ψυχι­κές αρρώστιες..».

Αυτά τα ανα­τρι­χια­στι­κά λόγια, που είναι καρ­μπόν με όσα λένε οι φασί­στες για την «ανω­τε­ρό­τη­τα της λευ­κής φυλής», λέει ο χρυ­σαυ­γί­της με «πολι­τι­κά», που παρι­στά­νει και τον «καθώς πρέ­πει». Θυμί­ζου­με ότι πρό­κει­ται για το άτο­μο που είχε φτά­σει να σηκώ­σει χέρι σε εκλεγ­μέ­νη του ΚΚΕ στο περι­φε­ρεια­κό συμ­βού­λιο, με απο­τέ­λε­σμα να εκδιω­χθεί κακήν κακώς. Ο αντι­κομ­μου­νι­σμός του, τα ναζι­στι­κά του ξεσπά­σμα­τα, προ­φα­νώς πάνε πακέ­το και με τη λατρεία του στην ΕΕ, αλλά και με εκτι­μή­σεις όπως ότι «η ζωή θα είναι δύσκο­λη. Πάντα η πίτα δεν θα φτά­νει για να μοι­ρα­στεί σε όλους. Πάντα θα υπάρ­χουν αδι­κί­ες, κοι­νω­νι­κές δια­φο­ρές, φτω­χοί και πλούσιοι…».

Ρατσι­σμός, ξενο­φο­βία, κυνι­σμός, σάπια μυα­λά, χει­ρο­κρο­τη­τής της ΕΕ, ιερο­κή­ρυ­κας της εκμε­τάλ­λευ­σης… Όλα μαζί σε ένα πρό­σω­πο, που ενώ δεν εκπρο­σω­πεί τίπο­τα πέρα από τον εαυ­τό του και μερι­κούς περι­θω­ρια­κούς ακό­μα, κυκλο­φο­ρεί σε κανά­λια και ραδιό­φω­να για να χύνει το φασι­στι­κό του δηλη­τή­ριο, απο­δει­κνύ­ο­ντας πόσο χρή­σι­μοι είναι τέτοιοι τύποι στο σύστημα…

Πηγή: 902.gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο