Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σάσα Καστούρα, ηθοποιός με φωτεινή πορεία στο θέατρο και τον κινηματογράφο και αγωνίστρια

Στις 17 Ιου­νί­ου 2014, σε ηλι­κία 73 ετών έφυ­γε από τη ζωή η ηθο­ποιός Σάσα (Ανα­στα­σία) Καστού­ρα. Γεν­νή­θη­κε στη Θεσ­σα­λο­νί­κη στις 8 Οκτω­βρί­ου 1940. Παι­δί από οικο­γέ­νεια κομ­μου­νι­στών, στρα­τεύ­τη­κε με το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Ελλά­δας, του οποί­ου υπήρ­ξε μέλος και υπο­ψή­φια βου­λευ­τής (1993, 1996), μένο­ντας στα­θε­ρά στο πλάι του μέχρι το τέλος της ζωής της. Αγω­νί­στρια, συμ­με­τεί­χε δυνα­μι­κά στους αγώ­νες των ηθο­ποιών, μέσα από τις γραμ­μές της Δημο­κρα­τι­κής Ενό­τη­τας Ηθο­ποιών, στο ΣΕΗ.

Ως ηθο­ποιός, διέ­γρα­ψε μια φωτει­νή πορεία στο θέα­τρο και τον κινη­μα­το­γρά­φο, ερμη­νεύ­ο­ντας λαϊ­κούς χαρα­κτή­ρες, χαρί­ζο­ντας ευχά­ρι­στες στιγ­μές στη λαϊ­κή οικογένεια.

Πρώ­τη συνερ­γα­σία της με το Κρα­τι­κό Θέα­τρο Βορεί­ου Ελλά­δος (ΚΘΒΕ) ήταν στην παρά­στα­ση «Σίβυλ­λα» (1962 — 1963) του Αγγε­λου Σικε­λια­νού σε σκη­νο­θε­σία Σωκρά­τη Καρα­ντι­νού και τελευ­ταία στο έργο «Ο γενι­κός γραμ­μα­τεύς» (1998 — 1999) του Ηλία Καπε­τα­νά­κη σε σκη­νο­θε­σία Ερσης Βασι­λι­κιώ­τη. Οι συνερ­γα­σί­ες της Σάσας Καστού­ρα με το ΚΘΒΕ: «Οταν οι γυναί­κες το γλε­ντούν», Γκολ­ντό­νι Κάρ­λο (συγ­γρα­φέ­ας) / Ιορ­δα­νί­δης Γιάν­νης (σκη­νο­θε­σία), 1998. «Τα τέσ­σε­ρα πόδια του τρα­πε­ζιού», Καμπα­νέλ­λης Ιάκω­βος (συγ­γρα­φέ­ας) / Ρήγας Γιάν­νης (σκη­νο­θε­σία), 1998. «Ο υπο­ψή­φιος βου­λευ­τής», Καρύ­δης Σοφο­κλής (συγ­γρα­φέ­ας) / Καλ­φό­που­λος Τάκης (σκη­νο­θε­σία), 1993. «Μαχαί­ρι στο κόκ­κα­λο», Μουρ­σε­λάς Κώστας (συγ­γρα­φέ­ας) / Χαρί­το­γλου Πάνος (σκη­νο­θε­σία), 1992. «Δελη­σταύ­ρου και υιός», Σακελ­λά­ριος Αλέ­κος, Γιαν­να­κό­που­λος Χρή­στος (συγ­γρα­φέ­ας) / Σακελ­λά­ριος Αλέ­κος (σκη­νο­θε­σία), 1991. «Γιάν­νης Γαβρι­ήλ Μπόρ­κμαν», Ιψεν Χέν­ρικ (συγ­γρα­φέ­ας) / Βαφέ­ας Βασί­λης (σκη­νο­θε­σία), 1989. «Ιππό­λυ­τος», Ευρι­πί­δης (συγ­γρα­φέ­ας) / Καρα­ντι­νός Σωκρά­της (σκη­νο­θε­σία), 1964. «Ο αρχο­ντο­χω­ριά­της», Μολιέ­ρος (συγ­γρα­φέ­ας) / Καρα­ντι­νός Σωκρά­της (σκη­νο­θε­σία) 1962 κ.ά.

Ιδιαί­τε­ρα γνω­στή στο ευρύ κοι­νό έγι­νε μετά από από τη συμ­με­το­χή της στη δημο­φι­λή σει­ρά «Η Γει­το­νιά μας». Συμ­με­τεί­χε επί­σης σε πολ­λές κινη­μα­το­γρα­φι­κές ται­νί­ες: «e‑mail» (2000), «Το κυνή­γι του λαγού» (1999), «Οι απάν­θρω­ποι» (1972), «Η ζαβο­λιά­ρα» (1971), «Για­κου­μής, μια ρωμέι­κη καρ­διά» (1970), «Ο ξερο­κέ­φα­λος» (1970), «Οι μνη­στή­ρες της Πηνε­λό­πης» (1968), «Τρε­λός παλα­βός και Βέγ­γος» (1968), «Ενας απέ­ντα­ρος λεφτάς» (1967), «Η κοροϊ­δά­ρα» (1967), «Καλώς ήλθε το δολά­ριο» (1967), «Πατέ­ρα, κάτσε φρό­νι­μα» (1967), «Διπλο­πε­νιές» (1966), «Ενω­μέ­νοι στη ζωή και στο θάνα­το» (1964) κ.ά.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο