Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σέρρα, ο εμβληματικός πυρρίχιος του Πόντου

Ο πιο εμβλη­μα­τι­κός χορός του Πόντου, ο ποντια­κός πυρ­ρί­χιος, που είναι γνω­στός με την ονο­μα­σία σέρ­ρα, παρου­σιά­στη­κε σε εκδή­λω­ση που διορ­γά­νω­σε η Παμπο­ντια­κή Ομο­σπον­δία Ελλά­δος στο Κέντρο Πολι­τι­σμού «Χρή­στος Τσα­κί­ρης», στην Σταυ­ρού­πο­λη. Ο χορός σέρ­ρα, ο οποί­ος πριν δύο χρό­νια εντά­χθη­κε στο Εθνι­κό Ευρε­τή­ριο Άυλης Πολι­τι­στι­κής Κλη­ρο­νο­μιάς προ­έρ­χε­ται από δια­σταυ­ρώ­σεις μοτί­βων αρχαί­ων πυρ­ρί­χιων χορών και ενσω­μα­τώ­νει στοι­χεία από ποδι­σμό, ξιφι­σμό και άλλες μορ­φές πυρ­ρί­χιων. Μετά την έντα­ξη στο Εθνι­κό Ευρε­τή­ριο επό­με­νος στό­χος είναι να συμπε­ρι­λη­φθεί ο χορός σέρ­ρα στον Αντι­προ­σω­πευ­τι­κό Κατά­λο­γο Άυλης Πολι­τι­στι­κής Κλη­ρο­νο­μιάς της UNESCO.

Κατά τη διάρ­κεια της εκδή­λω­σης η κ. Αλε­ξία Ιωαν­νί­δου, μέλος της Επι­τρο­πής Πολι­τι­σμού της Παμπο­ντια­κής Ομο­σπον­δί­ας Ελλά­δος και υπεύ­θυ­νη του χορού σέρ­ρα στο Εθνι­κό Ευρε­τή­ριο Άυλης Πολι­τι­στι­κής Κλη­ρο­νο­μιάς, παρου­σί­α­σε τα σημα­ντι­κό­τε­ρα σημεία του Φακέ­λου που οδή­γη­σε την εγγρα­φή του χορού σέρ­ρα στο Εθνι­κό Ευρε­τή­ριο της Άυλης Πολι­τι­στι­κής Κλη­ρο­νο­μιάς καθώς και το βίντεο που δημιουρ­γή­θη­κε στο πλαί­σιο αυτής της προσπάθειας.

Όπως ανέ­φε­ρε η κ. Ιωαν­νί­δου ο χορός σέρ­ρα με ποι­κί­λους σχη­μα­τι­σμούς δια μέσου των αιώ­νων έφτα­σε στο σήμε­ρα δια­τη­ρώ­ντας τον αυθε­ντι­κό του πυρή­να. Ο χορός απο­τε­λεί­ται από τρία μέρη, το αργόν σέρ­ρα , το γρή­γο­ρον σέρ­ρα ή τρο­μα­χτόν και τη σέρ­ρα τη μασ(χ)αιρί. Χορεύ­ε­ται ένο­πλος από νεα­ρούς άντρες που φορούν τη χαρα­κτη­ρι­στι­κή ποντια­κή μαύ­ρη ζίπ­κα. Δεν επι­τρέ­πο­νται οι υπερ­βο­λές ούτε και η υπο­το­νι­κό­τη­τα. Όλα είναι οργα­νω­μέ­να σύμ­φω­να με το αρι­στο­τε­λι­κό μέτρο . Στη­ρί­ζε­ται στην αυτο­πει­θαρ­χία των χορευ­τών και την πλα­στι­κή ομοιο­γέ­νεια του χορευ­τι­κού σχήματος .

«Είναι χορός παμπο­ντια­κός, χορευό­ταν σε όλο τον Πόντο. Στο γεγο­νός αυτό οφεί­λε­ται η ποι­κι­λο­μορ­φία των φιγού­ρων, των τσα­κω­μά­των- 14 στον αριθ­μό-, αφού η κάθε περιο­χή εμπλού­τι­ζε την παραλ­λα­γή της με το δικό της χορευ­τι­κό ιδιό­λε­κτο. Έτσι δια­σώ­θη­καν τα τσα­κώ­μα­τα της Τρα­πε­ζού­ντας, της Αργυ­ρού­πο­λης, της Κρώ­μνης, της Ματσού­κας και άλλων περιο­χών κέντρων της μακραί­ω­νης παρου­σί­ας των Ελλή­νων στον Εύξει­νο Πόντο. Το ίδιο εξα­κο­λου­θεί να συμ­βαί­νει και σήμε­ρα, τον συνα­ντά­με σε όλα τα μήκη και τα πλά­τη της γης όπου ζει και δημιουρ­γεί ο ποντια­κός ελλη­νι­σμός, φρο­ντί­ζο­ντας να δια­τη­ρεί ζωντα­νούς τους θεσμούς και την παρά­δο­σή του χορεύ­ο­ντας με περη­φά­νια τον πιο αγα­πη­μέ­νο τους χορό σέρ­ρα» ανα­φέ­ρει μετα­ξύ άλλων η κ. Ιωαν­νί­δου στο βίντεο που παρου­σιά­στη­κε στη διάρ­κεια της εκδήλωσης.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο