Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σήμερα αναμένεται η απόφαση για τη δολοφονία της Ε. Τοπαλούδη

Η από­φα­ση που θα κρί­νει αν οι δύο κατη­γο­ρού­με­νοι για τον απο­τρό­παιο θάνα­το της φοι­τή­τριας Ελέ­νης Τοπα­λού­δη θα φύγουν από την αίθου­σα του Μικτού Ορκω­τού Εφε­τεί­ου και πάλι ως ισο­βί­τες, όπως και πρω­τό­δι­κα, ή αν θα έχουν ευνοϊ­κό­τε­ρη ποι­νι­κή αντι­με­τώ­πι­ση έρχε­ται πιθα­νό­τα­τα σήμερα.

Το δικα­στή­ριο ανα­μέ­νε­ται ότι σήμε­ρα μετά το μεση­μέ­ρι ή το από­γευ­μα θα εκδώ­σει την ετυ­μη­γο­ρία του για τους δύο σχε­δόν συνο­μή­λι­κους της 21 ετών φοι­τή­τριας που βία­σαν χτυ­πώ­ντάς την άγρια, στο εξο­χι­κό σπί­τι του μεγα­λύ­τε­ρου σε ηλι­κία κατη­γο­ρού­με­νου και στην συνέ­χεια μετέ­φε­ραν ζωντα­νή και πέτα­ξαν σε βρα­χώ­δη παρα­λία στην περιο­χή Λίν­δος της Ρόδου.

Εφέ­τες και ένορ­κοι καλού­νται να σταθ­μί­σουν τα γεγο­νό­τα, τα δεδο­μέ­να των ειδι­κών και όσα εισέ­φε­ραν οι μάρ­τυ­ρες της υπό­θε­σης καθώς και όσα ισχυ­ρί­ζο­νται οι δύο νεα­ροί κατη­γο­ρού­με­νοι και να απο­φα­σί­σουν ποια θα είναι η δίκαιη τιμω­ρία για το διπλό έγκλη­μα. Ένα έγκλη­μα με ομο­λο­γη­μέ­νη την παρου­σία των δύο κατη­γο­ρου­μέ­νων στους τόπους, σπί­τι και παρα­λία, και στους χρό­νους τέλε­σης του.

Ο 24χρονος ροδί­της και ο 22χρονος συγκα­τη­γο­ρού­με­νος του με αλβα­νι­κή κατα­γω­γή, σύμ­φω­να με την κατη­γο­ρία έδρα­σαν από κοι­νού σε κάθε στά­διο της νύχτας που στά­θη­κε μοι­ραία για την Ελέ­νη. Οι ίδιοι αρνού­νται πως έδρα­σαν από κοι­νού, κρα­τώ­ντας ο καθέ­νας την θέση του “αδρα­νούς” που απλώς βρι­σκό­ταν στον χώρο όταν η φοι­τή­τρια βασα­νί­στη­κε και βιά­στη­κε, επιρ­ρί­πτο­ντας στον άλλον την ευθύ­νη τόσο για όσα έγι­ναν στο πρώ­το στά­διο εντός του σπι­τιού όσο και στο τελι­κό με την κατα­κρή­μνι­ση της βαριά χτυ­πη­μέ­νης 21χρονης στην θάλασσα.

Η Εισαγ­γε­λέ­ας στην αγό­ρευ­ση της, στην προη­γού­με­νη δικά­σι­μο ζήτη­σε από του δικα­στή­ριο να κηρύ­ξει ενό­χους και τους δύο, όπως εισά­γε­ται η κατη­γο­ρία για αυτούς, τονί­ζο­ντας πως και οι δύο συμ­με­τεί­χαν εξί­σου τόσο στην άγρια σεξουα­λι­κή κακο­ποί­η­ση της Ελέ­νης όσο και στην μετα­φο­ρά της, ενώ βρι­σκό­ταν σε κωμα­τώ­δη κατά­στα­ση και κατα­κρή­μνι­ση της σε βρα­χώ­δη παρα­λία της Ρόδου, όπου επήλ­θε ο θάνα­τός της. Ζήτη­σε επί­σης να μην ακού­σει καθό­λου το δικα­στή­ριο τους ισχυ­ρι­σμούς των δύο κατη­γο­ρού­με­νων περί της “σεξουα­λι­κής βρα­διάς” που κανό­νι­σαν με την Ελέ­νη, τονί­ζο­ντας πως η φοι­τή­τρια εκεί­νο το βρά­δυ “ξεκί­νη­σε να πάει για σουβλάκια”.

Σύμ­φω­να με την εισαγ­γε­λι­κή πρό­τα­ση που θα εξε­τά­σει σήμε­ρα το δικα­στή­ριο, “παρά την αντί­θε­τη βού­λη­ση της Ελέ­νης και με την άσκη­ση σωμα­τι­κής βίας οι δύο κατη­γο­ρού­με­νοι προ­χώ­ρη­σαν μαζί της δια­δο­χι­κά σε συνου­σία”. Όταν η φοι­τή­τρια τους είπε ότι θα τους καταγ­γεί­λει ήρθε η ανθρω­πο­κτο­νία: “Η ανθρω­πο­κτο­νία τελέ­στη­κε και από τους δυο προ­κει­μέ­νου να “σωπά­σει” η κοπέ­λα. Αν κάποιος δεν ήθε­λε, θα καλού­σε σε βοή­θεια” είπε η Εισαγ­γε­λέ­ας η οποία τόνι­σε ότι δεν πρέ­πει να δεχθεί το δικα­στή­ριο καμία συν­θή­κη περί ψυχο­λο­γι­κών προ­βλη­μά­των και άρσης κατα­λο­γι­σμού που επι­κα­λεί­ται ο ροδί­της κατηγορούμενος.

Η δια­δι­κα­σία θα ξεκι­νή­σει το πρωί με την ολο­κλή­ρω­ση των αγορεύσεων .

 

Σκέ­ψεις γυναι­κών, της Μαρί­ας Παπαϊωαννίδου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο