Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σήμερα δικάζεται ο Κ. Πελετίδης επειδή μετέτρεψε σκουπιδότοπο σε Πάρκο για τον λαό

Σήμε­ρα Δευ­τέ­ρα 1 Απρί­λη θα καθί­σουν στο σκα­μνί του Τρι­με­λούς Πλημ­με­λειο­δι­κεί­ου Πατρών ο δήμαρ­χος Πατρέ­ων, Κώστας Πελε­τί­δης και ο αντι­δή­μαρ­χος Αρχι­τε­κτο­νι­κού Έργου, Χρή­στος Κορ­δάς για τη δημιουρ­γία του Νότιου Πάρκου.

Κατη­γο­ρού­νται για το «κατ’ εξα­κο­λού­θη­ση έγκλη­μα της μετα­βο­λής του χώρου». Ένας χώρος που ήταν επί χρό­νια πλή­ρως εγκα­τα­λε­λειμ­μέ­νος και αφη­μέ­νος στην τύχη του γεμά­τος σκου­πί­δια, χόρ­τα, μπά­ζα, απο­τε­λού­σε εστία μόλυν­σης για την πόλη.

Η «μετα­βο­λή» που έγι­νε στο χώρο ήταν ο καθα­ρι­σμός του και η δια­μόρ­φω­ση σε πάρ­κο από τους εργα­ζό­με­νους και τα μηχα­νή­μα­τα του δήμου, χωρίς να χρε­ω­θεί ο πατραϊ­κός λαός με εργολαβίες.

Ο απέ­ρα­ντος πρώ­ην σκου­πι­δό­το­πος «μετα­βλή­θη­κε» σε όαση περι­πά­του, αθλη­τι­σμού και πολιτισμού.

Όπως σημειώ­νει ο Δήμος Πατρέ­ων, «χαρα­κτη­ρί­ζε­ται έγκλη­μα η δια­μόρ­φω­ση ενός μεγά­λου πάρ­κου που απο­τε­λεί πραγ­μα­τι­κό στο­λί­δι για την πόλη, με παι­δι­κή χαρά, ποδη­λα­τό­δρο­μο, όργα­να γυμνα­στι­κής, που καθη­με­ρι­νά επι­σκέ­πτο­νται χιλιά­δες συμπο­λί­τες μας. Μεγά­λες ευθύ­νες έχει η κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ που μέσω των υπη­ρε­σιών της έβα­ζε συστη­μα­τι­κά εμπό­δια, που κατέ­λη­ξαν σε μια ακό­μη δίωξη.

Η Δημο­τι­κή Αρχή δεν υπο­χω­ρεί. Θα υπε­ρα­σπι­στεί τα συμ­φέ­ρο­ντα και τις ανά­γκες του πατραϊ­κού λαού.

Την 1η Απρί­λη ο λαός και η νεο­λαία της πόλης μας, τα σωμα­τεία, οι σύλ­λο­γοι, οι φορείς πρέ­πει με τη μαζι­κή, αγω­νι­στι­κή παρου­σία τους στα δικα­στή­ρια να υπε­ρα­σπι­στούν το δικαί­ω­μά τους στην ελεύ­θε­ρη πρό­σβα­ση στην Παρα­λια­κή Ζώνη. Το Νότιο Πάρ­κο ανή­κει στον πατραϊ­κό λαό».

Το Εργα­τι­κό Κέντρο Πάτρας και Σωμα­τεία εργα­ζο­μέ­νων με απο­φά­σεις τους έχουν ανα­κοι­νώ­σει ήδη συγκέ­ντρω­ση στις 9 το πρωί της Δευ­τέ­ρας, έξω από τα Δικαστήρια.

Πηγή: 902.gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο