Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σήμερα η απόφαση για Ηριάννα και Περικλή

Στο Πεντα­με­λές Εφε­τείο της Αθή­νας εκδι­κά­ζε­ται σήμε­ρα η υπό­θε­ση με κατη­γο­ρού­με­νους την Ηριάν­να και τον Περι­κλή, οι οποί­οι είχαν κρι­θεί ένο­χοι σε πρώ­το βαθ­μό για συμ­με­το­χή σε τρο­μο­κρα­τι­κή οργάνωση.

Οι δυο είχαν κατα­δι­κα­στεί σε ποι­νή κάθειρ­ξης 13 ετών ο καθέ­νας τους για συμ­με­το­χή στους Πυρή­νες της Φωτιάς.Ηριάννα και Περι­κλής εδώ και ένα χρό­νο παρα­μέ­νουν έγκλει­στοι στις φυλα­κές, ανα­μέ­νο­ντας την τελι­κή απόφαση.

Στο πλευ­ρό της Ηριάν­νας και του Περι­κλή βρί­σκο­νται αλλη­λέγ­γυοι και οργα­νώ­σεις της αρι­στε­ράς, με κάλε­σμά τους για συγκέ­ντρω­ση συμπα­ρά­στα­σης έξω από το Εφε­τείο Αθη­νών, στις 9 το πρωί.

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι η Ηριάν­να Β. Λ., υπο­ψή­φια διδά­κτο­ρας της Φιλο­σο­φι­κής Σχο­λής του ΕΚΠΑ, κατα­δι­κά­στη­κε σε κάθειρ­ξη 13 ετών, χωρίς ελα­φρυ­ντι­κά και χωρίς ανα­στο­λή ποι­νής, με μονα­δι­κό στοι­χείο ένα αμφι­λε­γό­με­νο δείγ­μα DNA. Ιδια είναι η ποι­νή του Περι­κλή Μ., πτυ­χιού­χου του Γεω­πο­νι­κού Πανε­πι­στη­μί­ου Αθη­νών, με τα ίδια ανύ­παρ­κτα στοι­χεία, ένα μονα­δι­κό αμφι­λε­γό­με­νο δείγ­μα DNA. Και οι δύο έχουν κατα­δι­κα­στεί ως μέλη της «Συνω­μο­σί­ας Πυρή­νων της Φωτιάς» με το άρθρο 187Α του Ποι­νι­κού Κώδικα.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο