Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σήμερα η απόφαση για το βιασμό και τη δολοφονία της Ελένης Τοπαλούδη

Σήμε­ρα το Μικτό Ορκω­τό Εφε­τείο θα ανα­κοι­νώ­σει την από­φα­σή του για τους δύο κατη­γο­ρού­με­νους στην υπό­θε­ση του βια­σμού και δολο­φο­νί­ας της Ελέ­νης Τοπα­λού­δη, το Νοέμ­βριο του 2018 στην Ρόδο.

Στο δικα­στή­ριο κατά την προη­γού­με­νη συνε­δρί­α­ση του ολο­κλη­ρώ­θη­καν οι αγο­ρεύ­σεις των συνη­γό­ρων και έτσι σήμε­ρα με την έναρ­ξη της δικα­σί­μου θα ανα­κοι­νω­θεί η από­φα­ση των Εφε­τών και των ενόρ­κων για την ενο­χή των δύο νεα­ρών δρα­στών της υπό­θε­σης, οι οποί­οι σε πρώ­το βαθ­μό έχουν κατα­δι­κα­στεί σε ισό­βια και επι­πλέ­ον 15ετή κάθειρ­ξη. Στην συνέ­χεια το δικα­στή­ριο θα απο­φα­σί­σει αν θα δώσει ελα­φρυ­ντι­κά και η δια­δι­κα­σία θα ολο­κλη­ρω­θεί με την ανα­κοί­νω­ση της ποινής.

Κατη­γο­ρού­με­νοι για τον θάνα­το της 21 ετών φοι­τή­τριας, μετά από άγρια σεξουα­λι­κή κακο­ποί­η­σή της, δικά­ζο­νται ένας 24χρονος και ένας 22χρονος. Οι κατη­γο­ρού­με­νοι κακο­ποί­η­σαν σεξουα­λι­κά την Ελέ­νη και όταν η φοι­τή­τρια απεί­λη­σε πως θα τους καταγ­γεί­λει, την χτύ­πη­σαν βάναυ­σα και στην συνέ­χεια ενώ βρι­σκό­ταν σε κωμα­τώ­δη κατά­στα­ση την μετέ­φε­ραν σε από­κρη­μνη παρα­λία και την πέτα­ξαν στην θάλασσα.

Η εισαγ­γε­λι­κή εισή­γη­ση προς το δικα­στή­ριο είναι να κηρύ­ξει ενό­χους τους δύο κατη­γο­ρού­με­νους όπως εισά­γε­ται για αυτούς η κατη­γο­ρία, “δεί­χνο­ντας” ουσια­στι­κά στους δικα­στές και πάλι την ισό­βια και την πρό­σκαι­ρη κάθειρ­ξη για τους δύο νεαρούς.

Παρό­ντες στο δικα­στή­ριο , όπως σε κάθε συνε­δρί­α­ση, θα είναι οι γονείς της Ελέ­νης αλλά και μητέ­ρες γυναι­κών που βρή­καν τον θάνα­το από τα χέρια συντρό­φων τους. Ζητού­με­νο για αυτούς είναι να μην μειω­θεί ούτε ημέ­ρα η ποι­νή για τον βασα­νι­στι­κό θάνα­το της Ελέ­νης αλλά και να εκτί­ε­ται “μέχρι τέλους” η ισό­βια κάθειρ­ξη για ειδε­χθή εγκλή­μα­τα και αντί­στοι­χα αδι­κή­μα­τα με θύμα­τα γυναίκες.

Κων­στα­ντί­νος Θεο­τό­κης: «Αγά­πη παράνομη»
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο