Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σήμερα η δευτεροβάθμια δίκη για το λιντσάρισμα του Ζακ Κωστόπουλου

Ενώ­πιον του Μικτού Ορκω­τού Εφε­τεί­ου έχει προσ­διο­ρι­στεί να ξεκι­νή­σει σήμε­ρα η δίκη για τον απο­τρό­παιο θάνα­το, μετά από βάναυ­σα χτυ­πή­μα­τα που δέχθη­κε από δύο πολί­τες, του Ζακ Κωστό­που­λου στο πεζο­δρό­μιο της οδού Γλάδ­στω­νος το μεση­μέ­ρι της 21ης Σεπτεμ­βρί­ου 2018.

Κατη­γο­ρού­με­νοι σε δεύ­τε­ρο βαθ­μό για την υπό­θε­ση θα καθί­σουν ο 80χρονος κοσμη­μα­το­πώ­λης Σπυ­ρί­δων Δημό­που­λος και ο μεσί­της Αθα­νά­σιος Χορ­τα­ριάς 63 ετών, οι οποί­οι έχουν κατα­δι­κα­στεί σε πρώ­το βαθ­μό για θανα­τη­φό­ρα σωμα­τι­κή βλά­βη κατά παραυτουργία,σε κάθειρ­ξη 10 ετών ο καθένας.

Η δίκη είναι πιθα­νό να ανα­βλη­θεί, καθώς ένας εκ των δύο κατη­γο­ρου­μέ­νων θα υπο­βά­λει σχε­τι­κό αίτη­μα στο δικαστήριο.

Οι δύο κατη­γο­ρού­με­νοι κατα­στη­μα­τάρ­χες είναι ελεύ­θε­ροι, καθώς ο μεν κοσμη­μα­το­πώ­λης βρί­σκε­ται σε κατ’ οίκον περιο­ρι­σμό λόγω ηλι­κί­ας, ενώ ο συγκα­τη­γο­ρού­με­νος του που είχε οδη­γη­θεί στην φυλα­κή μετά την πρω­τό­δι­κη από­φα­ση είναι ελεύ­θε­ρος με ανα­στο­λή που του χορη­γή­θη­κε τον περα­σμέ­νο Ιού­λιο μετά από περί­που δύο μήνες έκτι­σης. Για την έξο­δο του μεσί­τη από την φυλα­κή, ασκή­θη­κε αναί­ρε­ση η συζή­τη­ση της οποί­ας στον ‘Αρειο Πάγο έχει ανα­βλη­θεί για τις 25 Ιανουαρίου.

Ο 33χρονος ακτι­βι­στής σύμ­φω­να με το βού­λευ­μα του Συμ­βου­λί­ου Πλημ­με­λειο­δι­κών στις 21 Σεπτεμ­βρί­ου 2018 και ώρα 2:30 το μεση­μέ­ρι “εισήλ­θε για άγνω­στη αιτία” στο κοσμη­μα­το­πω­λείο του 80χρονου κοσμη­μα­το­πώ­λη επί της οδού Γλάδ­στω­νος του οποί­ου η πόρ­τα ήταν ανα­σφά­λι­στη από τον ιδιο­κτή­τη λόγω της ολι­γό­λε­πτης απου­σί­ας του. Το θύμα, σύμ­φω­να με τη δικο­γρα­φία, ήταν σε υπερ­διέ­γερ­ση και όταν “ασφά­λι­σε” η πόρ­τα και δεν μπο­ρού­σε να βγει, άρχι­σε να χτυ­πά με πυρο­σβε­στή­ρα αρχι­κά την γυά­λι­νη θύρα και στην συνέ­χεια το κατώ­τε­ρο επί­πε­δο της βιτρί­νας που θρυμ­μα­τί­στη­κε. Όταν το θύμα επι­χεί­ρη­σε να συρ­θεί για να βγει από εκεί δέχθη­κε αλλε­πάλ­λη­λα σφο­δρά χτυ­πή­μα­τα στο κεφά­λι και το σώμα από τον κοσμη­μα­το­πώ­λη και τον 63χρονο μεσίτη.

Ο σοκα­ρι­στι­κός θάνα­τος του Ζακ Κωστό­που­λου που δέχθη­κε βάναυ­σα χτυ­πή­μα­τα κατα­γρά­φη­κε και προ­βλή­θη­κε σε δεκά­δες ΜΜΕ προ­κα­λώ­ντας αντι­δρά­σεις σε χιλιά­δες πολί­τες. Σύμ­φω­να με την ιατρο­δι­κα­στι­κή έκθε­ση τα αλλε­πάλ­λη­λα σφο­δρά χτυ­πή­μα­τα που δέχθη­κε ο 33χρονος “συντέ­λε­σαν στην πρό­κλη­ση οργα­νι­κού στρες, το οποίο με τη σει­ρά του προ­κά­λε­σε τις ισχαι­μι­κού τύπου αλλοιώ­σεις του μυο­καρ­δί­ου που απο­τέ­λε­σαν την τελι­κή αιτία θανάτου”.

Στο πρω­τό­δι­κο δικα­στή­ριο κατη­γο­ρού­με­νοι για την υπό­θε­ση ήταν και τέσ­σε­ρις αστυ­νο­μι­κοί, που είχαν σπεύ­σει στο σημείο και είχαν κατα­γρα­φεί να επι­χει­ρούν με βίαιες κινή­σεις να περά­σουν χει­ρο­πέ­δες στον σχε­δόν ημι­θα­νή 33χρονο, οι οποί­οι αθω­ώ­θη­καν κατά πλειο­ψη­φία 4 προς 3.

 

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο