Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σήμερα η διαδήλωση του ΚΚΕ και της ΚΝΕ στην αμερικάνικη πρεσβεία

Οι προσυγκεντρώσεις στην Αθήνα

Οι προ­συ­γκε­ντρώ­σεις της ΚΟ Αττι­κής του ΚΚΕ και των αντί­στοι­χων Οργα­νώ­σε­ων της ΚΝΕ για την αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κή πορεία προς την αμε­ρι­κά­νι­κη πρε­σβεία έχουν ορι­στεί για τις 5 μ.μ. στα εξής σημεία του κέντρου της Αθήνας:

Στα­δί­ου και Γεωρ­γί­ου Σταύ­ρου: Οι Οργα­νώ­σεις Βιο­μη­χα­νί­ας, Κατα­σκευών, Μετα­φο­ρών, Τηλε­πι­κοι­νω­νιών, Χρη­μα­το­πι­στω­τι­κού, Επι­σι­τι­σμού — Του­ρι­σμού, Εμπο­ρί­ου — Υπη­ρε­σιών, Υγεί­ας, Εκπαι­δευ­τι­κών, ΟΤΑ — Δημό­σιας Διοί­κη­σης, ΕΒΕ, Καλ­λι­τε­χνών, Δικη­γό­ρων και ΜΜΕ.

Στα­δί­ου και Σαντα­ρό­ζα: Οι Οργα­νώ­σεις των ΑΕΙ – ΤΕΙ.

Χαυ­τεία: Οι Οργα­νώ­σεις Δυτι­κών, Α’ Αθή­νας — Γαλα­τσί­ου, Ανα­το­λι­κών, Νοτί­ων, Θρια­σί­ου — Μεγα­ρί­δας, Μεσο­γεί­ων — Λαυ­ρε­ω­τι­κής, Πει­ραιά και Βορείων.

Για τη συμ­με­το­χή στην πορεία του Πολυ­τε­χνεί­ου στην Αθή­να, Κομ­μα­τι­κές Οργα­νώ­σεις του ΚΚΕ δρο­μο­λο­γούν πούλ­μαν, τα οποία ανα­χω­ρούν από:

Ολυ­μπια­κό Χωριό, στις 3.30 μ.μ. από Κακλα­μα­νά­κη 21

Μενί­δι, στις 3.45 μ.μ. από την πλα­τεία Καράβου

Άνω Λιό­σια, στις 3.30 μ.μ. από την Τρι­γω­νι­κή πλα­τεία (πίσω από το Δημαρχείο)

Κόκ­κι­νος Μύλος, στις 3.45 μ.μ. από την Τρι­γω­νι­κή πλατεία

Ελευ­σί­να, στις 4 μ.μ. από το δημο­τι­κό πάρκινγκ.

Εκδηλώσεις σε Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις

Εκδή­λω­ση για τα 45 χρό­νια από την εξέ­γερ­ση του Πολυ­τε­χνεί­ου διορ­γα­νώ­νει η Οργά­νω­ση Περιο­χής Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας της ΚΝΕ, σήμε­ρα Παρα­σκευή στο αμφι­θέ­α­τρο «Πανα­γιω­τό­που­λος», στο Πολυ­τε­χνείο, στις 6 μ.μ. Θα μιλή­σει ο Θανά­σης Σγού­ρος, μέλος του ΚΣ της ΚΝΕ. Θα ακο­λου­θή­σει μου­σι­κό αφιέ­ρω­μα από το Συγκρό­τη­μα της ΚΝΕ, ενώ στο χώρο θα υπάρ­χει σχε­τι­κή έκθεση.

Οι Οργα­νώ­σεις Τρι­κά­λων του ΚΚΕ και της ΚΝΕ οργα­νώ­νουν εκδή­λω­ση, σήμε­ρα Παρα­σκευή στις 8.30 μ.μ., στη «Σουί­τα art cafe» (Στρα­τη­γού Σαρά­φη 18), με σύν­θη­μα «Ο δρό­μος έχει τη δική του Ιστο­ρία… Έλα να τη γρά­ψου­με μαζί!». Η εκδή­λω­ση περι­λαμ­βά­νει μου­σι­κό αφιέ­ρω­μα και προ­βο­λή βίντεο με αρχεια­κό υλι­κό της εποχής.

Επί­σης, οι Οργα­νώ­σεις Αιγαί­ου της ΚΝΕ προ­γραμ­μα­τί­ζουν σει­ρά εκδη­λώ­σε­ων με θέμα «45 χρό­νια από την εξέ­γερ­ση του Πολυ­τε­χνεί­ου. Ο δρό­μος είχε τη δική του Ιστο­ρία… Έλα να τη γρά­ψου­με μαζί!». Αναλυτικά:

- Στην Κω, αύριο Σάβ­βα­το στις 7 μ.μ., στην αίθου­σα εκδη­λώ­σε­ων του Εργα­τι­κού Κέντρου, θα μιλή­σει η Ελέ­νη Τσά­κα­λου, στέ­λε­χος της ΚΝΕ.

- Στην Κάλυ­μνο, την Κυρια­κή 18 Νοέμ­βρη στις 7 μ.μ., στο «Roptro Cafe Bar», θα μιλή­σει η Δέσποι­να Γουρ­λά, γραμ­μα­τέ­ας της ΟΒ Καλύμνου.

- Στη Λήμνο, την Κυρια­κή 18 Νοέμ­βρη στις 6.30 μ.μ., στα γρα­φεία του ΚΚΕ, θα μιλή­σει ο Σπύ­ρος Πλάν­τζος, στέ­λε­χος της ΚΝΕ.

- Στην Τήνο, την Κυρια­κή 18 Νοέμ­βρη στις 6 μ.μ., στην αίθου­σα συνε­δριά­σε­ων του Δημο­τι­κού Συμ­βου­λί­ου (παλιό Δημαρ­χείο), θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί εκδή­λω­ση με θέμα «Η συμ­βο­λή της ΚΝΕ στο μαθη­τι­κό κίνη­μα την περί­ο­δο της δικτα­το­ρί­ας, σύγ­χρο­νο δίδαγ­μα στους αγώ­νες του σήμερα».

- Στην Ικα­ρία θα γίνει εκδή­λω­ση το Σάβ­βα­το 17 Νοέμ­βρη στις 7.30 μ.μ. στο παλαιό Δημαρ­χείο Αγί­ου Κηρύ­κου από την ΚΝΕ.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο