Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σήμερα η εισαγγελική πρόταση στη δίκη για τον μαρτυρικό θάνατο της Ελένης Τοπαλούδη

Η ώρα της εισαγ­γε­λι­κής εισή­γη­σης για τον μαρ­τυ­ρι­κό θάνα­το της 21χρονης φοι­τή­τριας Ελέ­νης Τοπα­λού­δη έρχε­ται σήμε­ρα ενώ­πιον του ΜΟΕ όπου δικά­ζο­νται οι δύο σχε­δόν συνο­μή­λι­κοι της φοι­τή­τριας που την βία­σαν και την πέτα­ξαν μετά, άγρια χτυ­πη­μέ­νη αλλά ζωντα­νή σε βρα­χώ­δη παρα­λία στην περιο­χή Λίν­δος της Ρόδου.

Σήμε­ρα ανα­μέ­νε­ται η Εισαγ­γε­λέ­ας Έδρας του δικα­στη­ρί­ου να υπο­βά­λει στους εφέ­τες και τους ενόρ­κους την πρό­τα­ση της για τους δύο νεα­ρούς, 24 και 22 ετών σήμε­ρα, που έχουν κατα­δι­κα­στεί για το φρι­κια­στι­κό έγκλη­μα σε ισό­βια και επι­πλέ­ον ποι­νή 15ετούς κάθειρ­ξης ο καθένας.

Ο μεγα­λύ­τε­ρος είναι μέλος εύπο­ρης οικο­γέ­νειας του νησιού ενώ ο νεα­ρό­τε­ρος, γιος τεχνί­τη από την Αλβα­νία που κατοι­κεί χρό­νια στην Ρόδο.

Στην προη­γού­με­νη συνε­δρί­αση οι δύο κατη­γο­ρού­με­νοι απο­λο­γή­θη­καν ισχυ­ρι­ζό­με­νοι όσα είχαν πει και στο πρω­το­βάθ­μιο δικα­στή­ριο, επιρ­ρί­πτο­ντας ουσια­στι­κά ο ένας την ευθύ­νη στον άλλον και περι­γρά­φο­ντας ο καθέ­νας τον εαυ­τό του ως εκεί­νον που απλώς δεν αντέ­δρα­σε στην βία που έβγα­ζε ο άλλος απέ­να­ντι στην φοιτήτρια.

Σύμ­φω­να με τα στοι­χεία της υπό­θε­σης, όταν η Τοπα­λού­δη αρνή­θη­κε να έχει σεξουα­λι­κή επα­φή με τους δύο τους, στο εξο­χι­κό σπί­τι του ροδί­τη κατη­γο­ρού­με­νου, γεγο­νός που πυρο­δό­τη­σε άγριες και ακραί­ες αντι­δρά­σεις των δύο κατη­γο­ρου­μέ­νων που άρχι­σαν να την χτυ­πά­νε. Η κοπέ­λα βια­σμέ­νη και χτυ­πη­μέ­νη έχα­σε τις αισθή­σεις της και όταν συνήλ­θε, σύμ­φω­να με την δικο­γρα­φία “δήλω­σε στους κατη­γο­ρού­με­νους την πρό­θε­σή της να τους καταγ­γεί­λει στην αστυ­νο­μία, πυρο­δο­τώ­ντας έτσι το θυμό τους και παράλ­λη­λα την ανη­συ­χία τους ότι θα συλ­λη­φθούν και θα υπο­στούν ποι­νι­κές κυρώ­σεις για την ανω­τέ­ρω συμπε­ρι­φο­ρά τους. Ενό­ψει αυτής της δυσά­ρε­στης για εκεί­νους προ­ο­πτι­κής, οι κατη­γο­ρού­με­νοι προ­έ­βη­σαν τότε σε στάθ­μι­ση των δεδο­μέ­νων και απο­φά­σι­σαν από κοι­νού τη φυσι­κή εξό­ντω­ση της παθούσας…”.

Με την πρό­τα­ση της Εισαγ­γε­λέ­ως αρχί­ζει αντί­στρο­φη μέτρη­ση για την ετυ­μη­γο­ρία του δικα­στη­ρί­ου που θα κρί­νει αν οι δύο νεα­ροί θα φύγουν από το δικα­στή­ριο με την ίδια ποι­νή ή αν, όπως προσ­δο­κούν οι ίδιοι, πετύ­χουν καλύ­τε­ρη ποι­νι­κή μεταχείριση.

Οι γονείς της Ελέ­νης Τοπα­λού­δη ζητούν από το δικα­στή­ριο να κρα­τή­σει ως έχει την τιμω­ρία που έχει επι­βλη­θεί στους δύο υπαί­τιους για την απώ­λεια του παι­διού τους.

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο