Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σήμερα η κηδεία του Κωνσταντίνου Κατσίφα στους Βουλιαράτες — Σε «κόκκινο» συναγερμό οι αλβανικές αρχές

Σήμε­ρα το μεση­μέ­ρι ανα­μέ­νε­ται να γίνει στους Βου­λια­ρά­τες της Αλβα­νί­ας η κηδεία του 35χρονου Κων­στα­ντί­νου Κατσί­φα, που έπε­σε νεκρός στις 28 Οκτώ­βρη μετά από συμπλο­κή με την αλβα­νι­κή αστυνομία.

Η σορός του απο­δό­θη­κε χτες στην οικο­γέ­νειά του από τις αλβα­νι­κές αρχές, ενώ στους Βου­λια­ρά­τες ανα­μέ­νε­ται να φτά­σουν αυτο­κί­νη­τα και πούλ­μαν από την Ελλά­δα, με ανοι­χτό το ενδε­χό­με­νο (και) η κηδεία του να απο­τε­λέ­σει αντι­κεί­με­νο εκμε­τάλ­λευ­σης εθνι­κι­στι­κών κύκλων των δύο χωρών. Αλλω­στε, και ο Κατσί­φας είχε ανα­πτύ­ξει σχε­τι­κή δραστηριότητα.

Εξάλ­λου, αστυ­νο­μι­κές πηγές ανα­φέ­ρουν ότι έχουν ήδη γίνει αλλε­πάλ­λη­λες επι­κοι­νω­νί­ες μετα­ξύ Ελλή­νων και Αλβα­νών αστυ­νο­μι­κών και μάλι­στα σε υψη­λό επί­πε­δο, καθώς η αλβα­νι­κή πλευ­ρά εκφρά­ζει την ανη­συ­χία της για το ενδε­χό­με­νο επει­σο­δί­ων σήμε­ρα, στη διάρ­κεια της κηδεί­ας, καθώς και προβοκάτσιας.

Σύμ­φω­να με τις ίδιες πηγές, η αλβα­νι­κή πλευ­ρά έχει εκπο­νή­σει ειδι­κό επι­χει­ρη­σια­κό σχέ­διο, στο οποίο θα συμ­με­τά­σχουν ισχυ­ρές αστυ­νο­μι­κές δυνά­μεις, ενώ για να μην υπάρ­ξουν καθυ­στε­ρή­σεις και μικρο­ε­ντά­σεις στα σύνο­ρα συμ­φω­νή­θη­κε και από τις δύο χώρες να αυξη­θούν τα άτο­μα στον δια­βα­τη­ρια­κό έλεγ­χο στην Κακα­βιά και να συμ­με­τά­σχουν και ειδι­κές ομά­δες ώστε να απο­φευ­χθεί η μακρο­χρό­νια αναμονή.

Η Κακα­βιά ορί­στη­κε, άλλω­στε, το σημείο όπου θα ανα­πτυ­χθούν Αλβα­νοί και Ελλη­νες αξιω­μα­τι­κοί οι οποί­οι στην ουσία θα ανταλ­λάσ­σουν πλη­ρο­φο­ρί­ες. Λέγε­ται, εξάλ­λου, ότι ο ίδιος ο αρχη­γός της αλβα­νι­κής αστυ­νο­μί­ας θα βρί­σκε­ται στην περιο­χή της κηδείας.

Η ελλη­νι­κή πλευ­ρά φέρε­ται να έχει δια­βε­βαιώ­σει ότι θα προ­χω­ρή­σει σε ελέγ­χους των πούλ­μαν που θα μετα­φέ­ρουν Ελλη­νες για την κηδεία του 35χρονου και ότι κυρί­ως οι έλεγ­χοι αυτοί θα γίνο­νται κατά τη δια­δρο­μή μέχρι τα ελλη­νο­αλ­βα­νι­κά σύνο­ρα. Εχο­ντας κάνει ήδη μια «χαρ­το­γρά­φη­ση», πηγές της ΕΛ.ΑΣ. ανα­φέ­ρουν ότι μεγά­λο ποσο­στό ατό­μων που θα πάνε στην κηδεία, προ­έρ­χο­νται από τη βόρεια Ελλά­δα και την Αττική.

Πηγη: Ριζο­σπά­στης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο