Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σήμερα η κηδεία του 28χρονου στα Γρεβενά- Τι λέει η εταιρεία για τα αίτια της έκρηξης

Το από­γευ­μα (στις 16:30), στην πόλη των Γρε­βε­νών, θα τελε­στεί η νεκρώ­σι­μος ακο­λου­θία για τον 28χρονο Κωστα­ντί­νο Γκού­μα, ο οποί­ος έχα­σε τη ζωή του ύστε­ρα από έκρη­ξη στο εργο­στά­σιο ηλε­κτρο­πα­ρα­γω­γής της Alfa Wood στους Μαυ­ρα­νέ­ους Γρεβενών.

Ο 28χρονος έπα­θε καθο­λι­κά εγκαύ­μα­τα σε όλο του το σώμα από τη φωτιά που ακο­λού­θη­σε μετά την έκρη­ξη σε χώρο της μονά­δας ηλε­κτρο­πα­ρα­γω­γής του εργο­στα­σί­ου. Αν και δια­κο­μί­στη­κε εσπευ­σμέ­να στη μονά­δα εγκαυ­μά­των του νοσο­κο­μεί­ου Παπα­νι­κο­λά­ου, στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, δεν κατά­φε­ρε να κρα­τη­θεί στη ζωή.

Με ανα­κοί­νω­σή του, ο όμι­λος ALFA WOOD GROUP σημειώ­νει ότι «το δυστύ­χη­μα, κατά τις πρώ­τες ενδεί­ξεις, οφεί­λε­ται σε έκρη­ξη που προ­κλή­θη­κε από διαρ­ροή λαδιών κατά την προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νη συντή­ρη­ση της ηλε­κτρο­γεν­νή­τριας από την ιτα­λι­κή κατα­σκευά­στρια εταιρεία».

Σε ό,τι αφο­ρά τις έρευ­νες στον χώρο του δυστυ­χή­μα­τος, σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες από την Πυρο­σβε­στι­κή που έχει ανα­λά­βει το προ­α­να­κρι­τι­κό έργο, ανα­μέ­νε­ται έως αύριο (Σάβ­βα­το) μηχα­νι­κός από την Ιτα­λία, που σε συνερ­γα­σία με την τεχνι­κή ομά­δα που βρί­σκε­ται ήδη στο εργο­στά­σιο θα επι­βλέ­ψει την εκκέ­νω­ση των ειδι­κών λιπα­ντι­κών που βρί­σκο­νται στα κυκλώ­μα­τα και στις σωλη­νώ­σεις της εγκα­τά­στα­σης ώστε στη συνέ­χεια η Πυρο­σβε­στι­κή να προ­χω­ρή­σει στην άντλη­ση των υδά­των που βρί­σκο­νται στον χώρο όπου σημειώ­θη­κε η έκρη­ξη. Όταν ολο­κλη­ρω­θούν αυτές οι ενέρ­γειες θα εισέλ­θουν στον χώρο οι πραγ­μα­το­γνώ­μο­νες για τον έλεγ­χο και τη διε­ρεύ­νη­ση των αιτί­ων της έκρηξης.

ΚΚΕ: Άμεσα η διερεύνηση των αιτίων του δυστυχήματος και να αποδοθούν οι ευθύνες

Οι αρμό­διες υπη­ρε­σί­ες να προ­χω­ρή­σουν άμε­σα στην διε­ρεύ­νη­ση των αιτί­ων του δυστυ­χή­μα­τος και να απο­δο­θούν όλες οι ευθύ­νες απαι­τεί το ΚΚΕ, εκφρά­ζο­ντας τα συλ­λυ­πη­τή­ριά του στην οικο­γέ­νεια και τους οικεί­ους του νεκρού εργα­ζό­με­νου στην Alfa Wood, τονί­ζει σε ανα­κοί­νω­σή του, το Γρα­φείο Τύπου της Επι­τρο­πής Περιο­χής Δυτι­κής Μακε­δο­νί­ας του ΚΚΕ, για το εργα­τι­κό δυστύ­χη­μα που σημειώ­θη­κε στις 4 Μάη στο εργο­στά­σιο της Alfa Wood στα Γρεβενά.

Ανα­λυ­τι­κά στην ανα­κοί­νω­ση ανα­φέ­ρε­ται ότι,

«Τα δύο θανα­τη­φό­ρα εργο­δο­τι­κά εγκλή­μα­τα μέσα σε λίγες μέρες στα Γρε­βε­νά, με τρα­γι­κό απο­λο­γι­σμό 4 νέους εργα­ζό­με­νους νεκρούς, μεγα­λώ­νουν τον κατά­λο­γο των καθη­με­ρι­νών εργα­τι­κών ατυ­χη­μά­των και απο­δει­κνύ­ουν ότι οι νέες επεν­δύ­σεις είναι φτιαγ­μέ­νες με τα ίδια παλιά υλι­κά της υπε­ρεκ­με­τά­λευ­σης των εργα­ζο­μέ­νων, της εντα­τι­κο­ποί­η­σης, της έλλει­ψης μέτρων προ­στα­σί­ας της ζωής και της υγεί­ας των εργαζομένων.

Καύ­σι­μη ύλη απο­τε­λούν οι νομο­θε­τι­κές παρεμ­βά­σεις όλων των κυβερ­νή­σε­ων για τη θωρά­κι­ση των κερ­δών των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων, όπως ο νόμος Χατζη­δά­κη, ο νόμος για την ανα­μόρ­φω­ση του Σώμα­τος Επι­θε­ώ­ρη­σης Εργα­σί­ας κ.α. Από τη μία το ξεζού­μι­σμα των εργα­ζό­με­νων και από την άλλη η υπο­στε­λέ­χω­ση, ακό­μα και η παντε­λής έλλει­ψη μηχα­νι­σμών ελέγ­χων όπως συμ­βαί­νει και στη Δυτι­κή Μακε­δο­νία απο­δει­κνύ­ε­ται ότι είναι προ­ϋ­πό­θε­ση για την ανά­πτυ­ξη των κερ­δών τους.

Το ΚΚΕ εκφρά­ζει τα συλ­λυ­πη­τή­ρια του στην οικο­γέ­νεια και τους οικεί­ους του νεκρού εργα­ζό­με­νου στην Alfa Wood και απαι­τεί οι αρμό­διες υπη­ρε­σί­ες να προ­χω­ρή­σουν άμε­σα στην διε­ρεύ­νη­ση των αιτί­ων του δυστυ­χή­μα­τος και να απο­δο­θούν όλες οι ευθύ­νες. Τώρα χρειά­ζε­ται να δυνα­μώ­σει ο αγώ­νας των εργα­ζο­μέ­νων για την ενί­σχυ­ση των μέτρων προ­στα­σί­ας στους χώρους δου­λειάς ενά­ντια στο αντερ­γα­τι­κό πλαί­σιο που έχει στη­θεί από όλες τις κυβερνήσεις».

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο