Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σήμερα η μεγάλη συναυλία-αφιέρωμα στον Σταύρο Ξαρχάκο — Δρομολόγηση λεωφορείων για το ΣΕΦ

Τον μεγά­λο μου­σι­κο­συν­θέ­τη Σταύ­ρο Ξαρ­χά­κο τιμά η ΚΕ του ΚΚΕ, με συναυ­λία που διορ­γα­νώ­νει σήμε­ρα, Σάβ­βα­το 14 Γενά­ρη, στο Στά­διο Ειρή­νης και Φιλί­ας (ΣΕΦ), στις 7.30 μ.μ.

Στη μεγά­λη συναυ­λία — αφιέ­ρω­μα θα μιλή­σει ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κουτσούμπας.

Στη συναυ­λία συμ­με­τέ­χουν οι: Δήμη­τρα Γαλά­νη, Μανώ­λης Μητσιάς, Νατάσ­σα Μπο­φί­λιου, Γιώρ­γος Ντα­λά­ρας, Μίλ­τος Πασχα­λί­δης και Ηρώ Σαΐα.

Την ορχή­στρα διευ­θύ­νει ο ίδιος ο συνθέτης.

Η είσο­δος θα γίνε­ται με προ­σκλή­σεις που δια­τί­θε­νται από τις κατά τόπους Κομ­μα­τι­κές Οργα­νώ­σεις και στο ΣΕΦ πριν την έναρ­ξη της συναυλίας.

Για τη διευ­κό­λυν­ση της πρό­σβα­σης στο Στά­διο Ειρή­νης και Φιλί­ας, προ­τεί­νε­ται να χρη­σι­μο­ποι­η­θούν οι συρ­μοί του ΗΣΑΠ, στά­ση «Νέο Φάλη­ρο», τα δρο­μο­λό­για των οποί­ων θα πυκνώ­σουν τις ώρες πριν και μετά τη συναυλία.

Υπάρ­χουν λεω­φο­ρεία που θα ανα­χω­ρή­σουν από Δήμους και συνοι­κί­ες σε όλη την Αττι­κή. Οι ενδια­φε­ρό­με­νοι μπο­ρούν να απευ­θύ­νο­νται για αυτά στις οργα­νώ­σεις του ΚΚΕ.

Οι πύλες ανοί­γουν στις 18.00.

Πρό­σβα­ση ΑΜΕΑ από την πύλη Ω θαλάσσης.

Απο που ξεκινούν τα λεωφορεία

Για τη μεγά­λη συναυ­λία — αφιέ­ρω­μα στον Στ. Ξαρ­χά­κο από την ΚΕ του ΚΚΕ το Σάβ­βα­το 14 Γενά­ρη, στο Στά­διο Ειρή­νης και Φιλί­ας (ΣΕΦ), στις 7.30 μ.μ. δρο­μο­λο­γού­νται λεω­φο­ρεία από τις εξής περιοχές:

Αθή­νας: Στις 17.45 από Μετρό Πανόρ­μου έπει­τα πλα­τεία Αγί­ου Παύ­λου και 18:00 από πλα­τεία Αργεντινής.

Αγία Βαρ­βά­ρα: Στις 18.00 από Ταχυδρομείο.

Αγία Παρα­σκευή: Στις 17.30 από πλα­τεία Αγί­ας Παρασκευής.

Άγιος Δημή­τριος: Στις 18.00 από πλα­τεία Άρη Βελουχιώτη.

Άγιοι Ανάρ­γυ­ροι: 17.45 από παλιό Δημαρχείο.

Αιγά­λεω: Στις 18.00 από πλα­τεία Εσταυρωμένου.

Άνω Λιό­σιαΣτις 17.30 από Τρι­γω­νι­κή πλα­τεία Άνω Λιο­σί­ων (όπι­σθεν Δημαρχείου).

Αργυ­ρού­πο­λη: Στις 18.15 από Δημαρ­χείο Λεωφ. Κυπρου

Ασπρό­πυρ­γος: Στις 17.30 από την πλα­τεία Ηρώ­ων Πολυ­τε­χνεί­ου (1ο Δημο­τι­κό Σχολείο).

Βαρ­νά­βας: Στις 17.00 πλα­τεία Βαρ­νά­βα, στις 17.15  κόμ­βος Καπαν­δρι­τί­ου και στις 17.30 Άγιος Στέ­φα­νος (Χωριά­τι­κο).

Βύρω­νας: Στις 17.45 από πλα­τεία Εθνι­κής Αντί­στα­σης (πρώ­ην Ταπητουργείου)

Γαλά­τσι: Στις 17.45 από το Παλιό Τέρ­μα, Βεϊ­κου 7.

Γλυ­φά­δα: Στις 18.00 από Τερ­ψι­θέα πλα­τεία Αγ. Τρύφωνα.

Δάφ­νη: Στις 17.50 από πλα­τεία Καλογήρων.

Ελευ­σί­να: Στις 17.30 από Δημο­τι­κό Πάρκινγκ.

Ελλη­νι­κό: Στις 18.00 από πλα­τεία Σουρμενων

Ζωγρά­φου: Στις 18.00 από Ούλωφ Πάλ­με και Παπάγου.

Ηλιού­πο­λη: Στις 17.45 από Μου­σείο Εθνι­κής Αντί­στα­σης Ηλιούπολης

Ίλιον: 17.45 από τον ΟΤΕ (κέντρο Ιλί­ου) και από Δημο­τι­κά Ιατρεία (Άνω Ίλιον).

Και­σα­ρια­νή: Στις 17.45 από πλα­τεία Δημάρ­χου Π. Μακρή.

Καλύ­βια: Στις 17.15 από Πλα­τεία Καλυβίων.

Καμα­τε­ρό: 17.45 από στά­ση Μανάρα.

Κερα­τσί­νι: Στις 18.00 πλα­τεία Κοσκι­νά (πρώ­ην φαρ­μα­κείο Ευφραι­μί­δη στη Δρα­πε­τσώ­να), με στά­σεις: στην πλα­τεία Λαού (Ταμπού­ρια) και Λ. Λαμπρά­κη & Π. Φύσ­σα (πρώ­ην Τσαλδάρη)

Κόκ­κι­νος Μύλος: Στις 17.45 από Τρι­γω­νι­κή πλατεία.

Κορυ­δαλ­λός: Στις 18.00 Πνευ­μα­τι­κό Κέντρο Κορυ­δαλ­λού (Πλειά­δες), Λ. Λαμπράκη

Κορω­πί: Στις 17.30 από Σκλα­βε­νί­τη Κορωπίου.

Λαύ­ριο: Στις 17.15 από πλα­τεία Μεταλ­λω­ρύ­χων, στις 17.30 από Δια­σταύ­ρω­ση Κερα­τέ­ας, στις 17.45 από Δια­σταύ­ρω­ση Μαρκόπουλου.

Μαρού­σι: Στις 17.30 από κλει­στό Γυμνα­στή­ριο Σπύ­ρος Λούης.

Μελίσ­σια — Πεντέ­λη: Στις 17.30 από Λεω­φό­ρο Δημοκρατίας.

Μενί­δι: Στις 17.45 από πλα­τεία Καράβου.

Μετα­μόρ­φω­ση: Στις 17.45 στην εκκλη­σία Άγιος Κωνσταντίνος

Ν. Ιωνία: Στις 17.45 από τον ΟΤΕ, Λ. Ηρα­κλεί­ου 245

Νέα Μάκρη: Στις 17.30 από Πλα­τεία Ν. Μάκρης.

Νέα Φιλα­δέλ­φεια: Στις 17.45 από το Δημαρχείο

Νίκαια: Στις 18.00 πλα­τεία Κου­μπά­κη (Σπά­θα), με στά­σεις: Χαλ­κη­δό­να, Περι­βο­λά­κι, Κρατικό

Ολυ­μπια­κό Χωριό: Στις 17.30 από Κακλα­μα­νά­κη 21.

Παια­νία: Στις 17.15 από δια­σταύ­ρω­ση Λαγού, στις 17.30 από στρογ­γυ­λή πλα­τεία Α.Β. Βασιλόπουλου.

Παλα­τια­νή: 17.45 από πλα­τεία Γοργόνας.

Παλ­λή­νη: Στις 17.15 από εκκλη­σία Αγ. Τρύ­φω­να, στις 17.30 από ΕΛΤΑ Γέρακα.

Πέρα­μα: Στις 18.00 Λ. Ειρή­νης 73

Περι­στέ­ρι: Στις 18.00 από πλα­τεία Δέγλε­ρη, από Δημαρ­χείο, από ΚΕΠ Νέας Ζωής. Στις 18.15 από πλα­τεία Λόφου.

Πετρού­πο­λη: 17.45 από πλα­τεία Ηρώ.

Ραφή­να: Στις 17.30 από ΟΤΕ Ραφήνας.

Υμητ­τός: Στις 17.45 από Αγ. Φωτεινή.

Χαϊ­δά­ρι: Στις 18.00 από Παλατάκι.

Χαλάν­δρι: Στις 17.30 από τα Cocomat.

Χολαρ­γός — Παπά­γου: Στις 17.30 από Δημαρ­χείο Παπά­γου — Χολαργού.

Λεωφορείο και από τη Λιβαδειά

Η ΤΕ Λιβα­δειάς του ΚΚΕ ανα­κοι­νώ­νει ότι θα ανα­χω­ρή­σει λεω­φο­ρείο από το Ζάπ­πειο της Λιβα­δειάς (απα­ραί­τη­τη η κρά­τη­ση θέσε­ων). Τηλέ­φω­νο επι­κοι­νω­νί­ας για κρά­τη­ση θέσε­ων: 697 227 9105. Ώρα προ­σέ­λευ­σης: 16:15 και ώρα ανα­χώ­ρη­σης: 16:30.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο