Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σήμερα η τρίτη αίτηση αναστολής της εκτέλεσης ποινής των κρατούμενων Ηριάννα Β. Λ. και Περικλή

Στο Εφε­τείο εκδι­κά­ζε­ται σήμε­ρα η τρί­τη αίτη­ση ανα­στο­λής της εκτέ­λε­σης ποι­νής των κρα­τού­με­νων Ηριάν­να Β. Λ. και Περι­κλή, οι βρί­σκο­νται στη φυλα­κή μετά την κατα­δί­κη τους τον Ιού­νη του 2017, με βάση τον «τρο­μο­νό­μο»

Η διδα­κτο­ρι­κή φοι­τή­τρια στο τμή­μα Φιλο­λο­γί­ας του Πανε­πι­στη­μί­ου Αθη­νών, Ηριάν­να Β. Λ., κατα­δι­κά­στη­κε στις αρχές Ιου­νί­ου 2017 από το Τρι­με­λές Εφε­τείο Κακουρ­γη­μά­των σε κατά συγ­χώ­νευ­ση ποι­νή 13 ετών, καθώς το δικα­στή­ριο απο­δέ­χθη­κε τη δικο­γρα­φία που έχει σχη­μα­τι­στεί σε βάρος της με μονα­δι­κά στοι­χεία την σχέ­ση της με τον Κ. Παπα­δό­που­λο ‑που είχε κατη­γο­ρη­θεί για την ίδια πρά­ξη, αλλά αθω­ώ­θη­κε ομό­φω­να- και ένα μέρος δακτυ­λι­κού απο­τυ­πώ­μα­τος που “ταυ­το­ποι­ή­θη­κε” με το δικό της σε γεμι­στή­ρα ενός όπλου που είχε βρε­θεί στην πανε­πι­στη­μιού­πο­λη. Αντί­στοι­χη ποι­νή για αντί­στοι­χες κατη­γο­ρί­ες έχει επι­βλη­θεί και στον 33χρονο συγκα­τη­γο­ρού­με­νό της, Περι­κλή Μ., ο οποί­ος συγκα­τοι­κού­σε με τον σύντρο­φο της Ηριάννας.

Η άδι­κη κατα­δί­κη τους με μονα­δι­κό στοι­χείο ένα αμφι­λε­γό­με­νο DNA βρί­σκε­ται απέ­να­ντι στο κοι­νό περί δικαί­ου αίσθη­μα. Είναι απο­τέ­λε­σμα της επι­βο­λής του αντι­δρα­στι­κού νομο­θε­τι­κού πλαι­σί­ου («τρο­μο­νό­μος», συλ­λο­γή βιο­με­τρι­κών δεδο­μέ­νων κ.λπ.) που απο­τε­λεί σήμε­ρα την επι­κίν­δυ­νη για τις λαϊ­κές ελευ­θε­ρί­ες και τα δικαιώ­μα­τα των εργα­ζο­μέ­νων, του λαού και της νεο­λαί­ας — αιχ­μή της λεγό­με­νης «αντι­τρο­μο­κρα­τι­κής» νομο­θε­σί­ας στη χώρα μας.

Υπεν­θυ­μί­ζου­με ότι η κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ — ΑΝΕΛ όχι μόνο δεν έχει αμφι­σβη­τή­σει στο ελά­χι­στο όλων των ειδών τους «τρο­μο­νό­μους», με βάση τους οποί­ους «τυλί­γο­νται σε μια κόλ­λα χαρ­τί» και με ανυ­πό­στα­τες κατη­γο­ρί­ες άνθρω­ποι όπως η Ηριάν­να και ο Περι­κλής, αλλά αντί­θε­τα, ενι­σχύ­ει τους μηχα­νι­σμούς κατα­στο­λής και παίρ­νει ιδιαί­τε­ρα αυταρ­χι­κά αστυ­νο­μι­κά μέτρα απέ­να­ντι στον «εχθρό λαό» και ιδιαί­τε­ρα το οργα­νω­μέ­νο εργα­τι­κό κίνημα.

Ανα­κοί­νω­ση του ΚΚΕ για τη νέα απόρ­ρι­ψη των αιτή­σε­ων απο­φυ­λά­κι­σης της Ηριάν­νας Β.Λ. και του Περι­κλή Μ.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο