Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σήμερα και αύριο (26–27/8) η «Ελένη» του Ευριπίδη με δωρεάν είσοδο

Το αντι­πο­λε­μι­κό έργο του Ευρι­πί­δη «Ελέ­νη» σε μετά­φρα­ση Κώστα Τοπού­ζη, παρου­σιά­ζει το κέντρο πολι­τι­σμού «Ελεύ­θε­ρη Έκφρα­ση», στο «Σπί­τι του ηθο­ποιού», στις 26 και 27 Αυγού­στου και στον Πολυ­χώ­ρο «Αλε­ξάν­δρεια» στις 9 και 10 Σεπτέμ­βρη. Είσο­δος ελεύθερη.

Τη σκη­νο­θε­σία υπο­γρά­φει ο Λεω­νί­δας Τσι­ρι­γκού­λης, που επι­χει­ρεί να δώσει τη διτ­τή διά­στα­ση της ηρω­ί­δας κινού­με­νος μετα­ξύ πραγ­μα­τι­κό­τη­τας και ψευ­δαί­σθη­σης. Ο πραγ­μα­τι­κός κόσμος της Τροί­ας και ο κόσμος του παρα­μυ­θιού της Αιγύ­πτου εναλ­λάσ­σο­νται μέσα από το παι­χνί­δι του «είναι» και του «φαί­νε­σθαι» της Ελέ­νης και του ειδώ­λου της.

Σκη­νο­γρα­φία — Κου­στού­μια: Αρι­στεί­δης Πατσό­γλου. Μου­σι­κή: Λεω­νί­δας Κανά­ρης. Παί­ζουν: Αγη­σί­λα­ος Σιού­νας, Νικό­λας Ντά­βας, Σίλια Κατρα­λή-Μινω­τά­κη, Ερη Παπα­γα­λά­νη, Κων­στα­ντί­νος Σουρ­τζής, Γιώρ­γος Δαρεί­ος, Ιάκω­βος Συρί­γος, Μαρία Στεφανίδου.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο