Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σήμερα στις 12 το μεσημέρι, η παράσταση διαμαρτυρίας στο ΥΠΕΞ ενάντια στην εμπλοκή της Ελλάδας στους πολεμικούς σχεδιασμούς

Η Επι­τρο­πή Αγώ­να ενά­ντια στην Ελλη­νο­α­με­ρι­κα­νι­κή Συμ­φω­νία για τις Βάσεις διορ­γα­νώ­νει παρά­στα­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας στο υπουρ­γείο Εξω­τε­ρι­κών, σήμε­ρα 21 Φλε­βά­ρη ‑στις 12 το μεση­μέ­ρι, ενά­ντια στην εμπλο­κή της Ελλά­δας στους πολε­μι­κούς σχε­δια­σμούς των ΗΠΑ — ΝΑΤΟ — ΕΕ.

Απευ­θύ­νο­ντας κάλε­σμα συμ­με­το­χής στη δια­μαρ­τυ­ρία, σημειώνει:

Εκφρά­ζου­με την έντο­νη ανη­συ­χία μας για τις εξε­λί­ξεις στην Ουκρα­νία και για το ολο­έ­να και μεγα­λύ­τε­ρο βάθε­μα της εμπλο­κής της Ελλά­δας στους πολε­μι­κούς σχε­δια­σμούς των ΗΠΑ — ΝΑΤΟ — ΕΕ.

Η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ φέρει βαρύ­τα­τες ευθύ­νες. Εμπλέ­κει τη χώρα μας στο κου­βά­ρι των αντα­γω­νι­σμών, ανα­λαμ­βά­νει επι­κίν­δυ­νες πρω­το­βου­λί­ες, επι­διώ­κει να παί­ξει το ρόλο του καλού μαθη­τή για τα ευρω­α­τλα­ντι­κά συμφέροντα.

Μέσω των αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κών βάσε­ων και υπο­δο­μών από την Αλε­ξαν­δρού­πο­λη έως τη Σού­δα η χώρα μας μετα­τρέ­πε­ται σε απέ­ρα­ντο πολε­μι­κό ορμη­τή­ριο κατά άλλων λαών.

Ταυ­τό­χρο­να ο λαός μας στο­χο­ποιεί­ται. Είναι απο­κα­λυ­πτι­κές των κιν­δύ­νων που ελλο­χεύ­ουν για τον λαό μας από τη μετα­τρο­πή της Ελλά­δας σε ευρω­α­τλα­ντι­κό προ­γε­φύ­ρω­μα οι δηλώ­σεις του Ρώσου πρέ­σβη στην Αθή­να που είπε ότι θα πρέ­πει να ανη­συ­χούν οι χώρες που το έδα­φός τους χρη­σι­μο­ποιεί­ται για τη μετα­φο­ρά προ­σω­πι­κού, όπλων και τεχνι­κού εξο­πλι­σμού στη Νοτιο­α­να­το­λι­κή Ευρώπη.

Καταρ­ρί­πτο­νται στην πρά­ξη οι μύθοι ότι ο ρόλος του μπρο­στά­ρη στα αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κά σχέ­δια μπο­ρεί δήθεν να εγγυ­η­θεί την ασφά­λεια, την προ­στα­σία των συνό­ρων και των κυριαρ­χι­κών δικαιω­μά­των της χώρας μας μπρο­στά στην τουρ­κι­κή επι­θε­τι­κό­τη­τα. Οι τουρ­κι­κές προ­κλή­σεις των τελευ­ταί­ων ημε­ρών, την ώρα που η Ελλά­δα εμπλέ­κε­ται στις εξε­λί­ξεις στην Ουκρα­νία, φανε­ρώ­νουν πως ο στό­χος της όλο και πιο βαθιάς εμπλο­κής δεν είναι άλλος από την εξυ­πη­ρέ­τη­ση των συμ­φε­ρό­ντων των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομίλων.

Όλοι στον αγώνα ενάντια στην εμπλοκή της χώρας στους πολεμικούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ — ΝΑΤΟ — ΕΕ!

Να μη χρησιμοποιηθεί καμιά ευρωατλαντική υποδομή από ελληνικό έδαφος για τις επιχειρήσεις στην Ουκρανία!

Να μην επικυρωθεί η Ελληνοαμερικανική Συμφωνία για τις Βάσεις!

Να κλείσουν τώρα όλες οι ευρωατλαντικές βάσεις και υποδομές!

Κανένας φαντάρος και αξιωματικός σε αποστολή εκτός συνόρων!

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο