Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σήμερα στις 6 μ.μ η παράσταση διαμαρτυρίας στην Πρεσβεία του Καζακστάν στην Αθήνα

Σήμε­ρα στις 6 μ.μ. είναι προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νη η παρά­στα­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας εργα­τι­κών συν­δι­κά­των της Αττι­κής στην Πρε­σβεία του Καζακ­στάν στην Αθήνα.

Στην ανα­κοί­νω­σή τους, τα συν­δι­κά­τα αναφέρουν:

«Τα Διοι­κη­τι­κά Συμ­βού­λια των συν­δι­κά­των που υπο­γρά­φου­με αυτό το κεί­με­νο καλού­με όλα τα συν­δι­κά­τα της Αττι­κής σε αλλη­λεγ­γύη και στή­ρι­ξη του αγω­νι­ζό­με­νου λαού του Καζακ­στάν και παρά­στα­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας τη Δευ­τέ­ρα 17 Γενά­ρη στις 18:00, στην Πρε­σβεία του Καζακ­στάν, στην οδό Παπα­δια­μά­ντη 4 στο Ψυχικό.

Τις τελευ­ταί­ες βδο­μά­δες οι εργα­ζό­με­νοι και ο λαός του Καζακ­στάν βρί­σκο­νται σε μεγά­λες κινη­το­ποι­ή­σεις κόντρα στον αυταρ­χι­σμό και την κατα­στο­λή. Αγω­νί­ζο­νται ενά­ντια στην φτώ­χεια, την ανερ­γία και την ακρί­βεια, για ζωή με δικαιώματα.

Οι συγκρού­σεις και οι αντα­γω­νι­σμοί των μονο­πω­λί­ων, η εκμε­τάλ­λευ­ση των πηγών ενέρ­γειας για τα κέρ­δη των λίγων, έχουν δρα­μα­τι­κές επι­πτώ­σεις για τους λαούς, που βλέ­πουν το κόστος ζωής να αυξά­νε­ται καθη­με­ρι­νά με τρα­γι­κές συνέπειες.

Στην Ελλά­δα οι εργα­ζό­με­νοι ερχό­μα­στε αντι­μέ­τω­ποι με τις συνέ­πειες της αντι­λαϊ­κής πολι­τι­κής, της εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­σης της υγεί­ας σε συν­θή­κες παν­δη­μί­ας, με αύξη­ση του πλη­θω­ρι­σμού, αυξή­σεις στις τιμές του ρεύ­μα­τος και βασι­κών αγαθών.

Οι λαοί που αγω­νί­ζο­νται για τα δικαιώ­μα­τα τους δεν είναι “τρο­μο­κρά­τες”.

Η κατα­στο­λή και ο αυταρ­χι­σμός, η ποι­νι­κο­ποί­η­ση της συν­δι­κα­λι­στι­κής δρά­σης, η απα­γό­ρευ­ση των απερ­γιών, οι διώ­ξεις αγω­νι­στών εργα­ζο­μέ­νων και οι εξα­φα­νί­σεις συν­δι­κα­λι­στών είναι η απά­ντη­ση των Κυβερ­νή­σε­ων για να ανα­χαι­τί­σουν την διο­γκού­με­νη οργή και αγα­νά­κτη­ση των λαών.

Εκφρά­ζου­με την αλλη­λεγ­γύη μας στον λαό του Καζακ­στάν και στο δίκαιο αγώ­να του για καλυ­τέ­ρευ­ση του βιο­τι­κού του επι­πέ­δου, ενά­ντια στη ληστεία του ενερ­γεια­κού πλού­του της χώρας από τα μονο­πώ­λια, για δημο­κρα­τι­κές ελευ­θε­ρί­ες και συν­δι­κα­λι­στι­κά δικαιώματα».

Συμμετέχει το Μέτωπο Αγώνα Σπουδαστών

Εκφρά­ζο­ντας την αλλη­λεγ­γύη του στον αγω­νι­ζό­με­νο λαό του Καζακ­στάν, το Μέτω­πο Αγώ­να Σπου­δα­στών συμ­με­τέ­χει στην σημε­ρι­νή παρά­στα­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας στην Πρε­σβεία του Καζακστάν.

«Σε μια χώρα πλού­σια σε ορυ­κτό πλού­το και πηγές ενέρ­γειας, οι αντα­γω­νι­σμοί των μονο­πω­λί­ων και η κατα­λή­στευ­ση του πλού­του για τα κέρ­δη των λίγων, έχουν οδη­γή­σει το λαό στη φτώ­χεια και την ανέ­χεια», σημειώ­νει, προ­σθέ­το­ντας πως «οι λαοί που αγω­νί­ζο­νται για τα δικαιώ­μα­τα τους δεν είναι ”τρο­μο­κρά­τες”».

Καζακ­στάν και «αντι-ιμπε­ρια­λι­στές» από τα… Lidl

Ελ. Βαγε­νάς για Καζακ­στάν: Η ρίζα των μεγά­λων κινη­το­ποι­ή­σε­ων βρί­σκε­ται στα τερά­στια λαϊ­κά προβλήματα

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο