Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σήμερα, στον Περισσό η αποχαιρετιστήρια τελετή στον Κώστα Καζάκο

Σήμε­ρα Δευ­τέ­ρα 19 Σεπτεμ­βρί­ου, στις 19.00 η απο­χαι­ρε­τι­στή­ρια τελε­τή στον Κώστα Καζά­κο στο Αίθριο της έδρας της Κεντρι­κής Επι­τρο­πής του ΚΚΕ στον Περισσό.

Η οικο­γέ­νειά του Κώστα Καζά­κου και η Κεντρι­κή Επι­τρο­πή του ΚΚΕ καλούν όλους τους φίλους του, όλο τον κόσμο που τον αγά­πη­σε για την προ­σφο­ρά του στην Τέχνη και τον Πολι­τι­σμό, να παρα­στούν στην τελετή.

Ο Κώστας Καζά­κος δώρι­σε το σώμα του στην Ιατρι­κή Σχο­λή Αθη­νών για την εκπαί­δευ­ση των φοι­τη­τών. «Με μία κίνη­ση υψη­λού συμ­βο­λι­σμού εκφρά­ζο­ντας έμπρα­κτα την αγά­πη και την εκτί­μη­ση του στο έργο και την προ­σφο­ρά της Ιατρι­κής σχο­λής στον Άνθρω­πο, δώρι­σε το σώμα του για την εκπαί­δευ­ση των φοι­τη­τών επι­βε­βαιώ­νο­ντας και με την τελευ­ταία του επι­θυ­μία την πίστη του στην επι­στή­μη και στα ιδε­ώ­δη της Σχο­λής μας» ανα­φέ­ρουν σε δήλω­σή τους ο πρό­ε­δρος της Σχο­λής, καθη­γη­τής Γερά­σι­μος Σιά­σος και ο ανα­πλη­ρω­τής πρό­ε­δρος καθη­γη­τής Νικό­λα­ος Αρκαδόπουλος.

Κώστας Καρυω­τά­κης ΑΠΑΝΤΑ μια άλλη ανάγνωση

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο