Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σήμερα το τελευταίο αντίο στον Αλέκο Φασιανό

Η κηδεία του ζωγρά­φου Αλέ­κου Φασια­νού θα τελε­στεί στις 14:00 στο Κοι­μη­τή­ριο Παπά­γου. Ο  Αλέ­κος Φασια­νός έφυ­γε από τη ζωή το βρά­δυ της Κυρια­κής, σε ηλι­κία 87 ετών.

Ποιος ήταν ο Αλέκος Φασιανός — Το έργο του εμβληματικού ζωγράφου

Ο Αλέ­κος Φασια­νός, ο οποί­ος έφυ­γε από τη ζωή το βρά­δυ της Κυρια­κής, σε ηλι­κία 87 ετών, θα μπο­ρού­σε να θεω­ρη­θεί επί­γο­νος της γενιάς του ’30, επι­σή­μαι­ναν οι επι­με­λή­τριες μεγά­λης ανα­δρο­μι­κής έκθε­σης του ζωγρά­φου, που είχε τιτλο­φο­ρη­θεί «Μυθο­λο­γί­ες του καθη­με­ρι­νού» και είχε οργα­νω­θεί το 2004 στην Εθνι­κή Πινακοθήκη.

Πυξί­δα του έργου του: «ο κυρί­αρ­χος μύθος της ‘ελλη­νι­κό­τη­τας’», της πίστης στις αιώ­νιες ελλη­νι­κές αξί­ες, «τις μόνες που, σύμ­φω­να με την ιδε­ο­λο­γία της περιώ­νυ­μης γενιάς, παρεί­χαν εχέγ­γυα αυθε­ντι­κό­τη­τας και ιθα­γέ­νειας στην δημιουρ­γία ενός Έλλη­να καλ­λι­τέ­χνη. Τα παι­δι­κά του χρό­νια στην Πλά­κα, στη σκιά της Ακρό­πο­λης, η φιλό­λο­γος μητέ­ρα του και η θητεία του στο εργα­στή­ριο του Γιάν­νη Μόρα­λη στη Σχο­λή Καλών Τεχνών πρέ­πει να λει­τούρ­γη­σαν σαν κατα­λύ­τες, επι­τα­χύ­νο­ντας αυτό τον προ­σα­να­το­λι­σμό», παρα­τη­ρού­σαν οι ιστο­ρι­κοί τέχνης Έφη Αγα­θο­νί­κου και Άρτε­μις Ζερ­βού στην ανα­δρο­μι­κή έκθε­ση εκείνη.

Ο χρω­μα­τι­κός καμ­βάς του Φασια­νού, οι ρίζες του στην παρα­δο­σια­κή τέχνη, έκα­ναν τον ζωγρά­φο λαο­φι­λή, ανυ­ψώ­νο­ντας το εικα­στι­κό του ιδί­ω­μα σε εξέ­χου­σα θέση.

Το όρα­μα του Αλέ­κου Φασια­νού να στε­γά­σει το έργο του σε μου­σείο στο πατρι­κό του σπί­τι, στην περιο­χή του σταθ­μού Λαρί­σης, στη συμ­βο­λή των οδών Ν. Μετα­ξά και Χίου, έγι­νε πραγ­μα­τι­κό­τη­τα «δια χει­ρός» του σπου­δαί­ου αρχι­τέ­κτο­να Κυριά­κου Κρό­κου. Οι δυο φίλοι συνερ­γά­στη­καν για την ανα­δη­μιουρ­γία της αθη­ναϊ­κής πολυ­κα­τοι­κί­ας του ’70 και οι εργα­σί­ες ξεκί­νη­σαν στις αρχές του ’90.Ολοκληρώθηκαν το 1995. Το κτί­ριο λει­τούρ­γη­σε ως χώρος-εκθε­τή­ριο έργων του καλ­λι­τέ­χνη, όπου κατά και­ρούς ο Αλέ­κος Φασια­νός έδι­νε δια­λέ­ξεις. Η κόρη του ζωγρά­φου, Βικτώ­ρια Φασια­νού, δίνει νέα πνοή στο αρχι­τε­κτό­νη­μα ώστε να εκπλη­ρώ­σει τον σκο­πό για τον οποίο προ­ο­ρι­ζό­ταν το κτί­ριο και να εγκαι­νια­στεί εντός 2022.

Πέρα από τις τοι­χο­γρα­φί­ες και τις εικα­στι­κές παρεμ­βά­σεις του Αλέ­κου Φασια­νού στο κτί­ριο, το μου­σείο έχει στό­χο να παρου­σιά­σει στα­δια­κά όλες τις εικα­στι­κές περιό­δους του καλ­λι­τέ­χνη, από το 1959 έως το 2019, στο σύνο­λο του έργου του και με τον τρό­πο που αυτό εκφρά­στη­κε σε όλους τους τομείς που κατα­πιά­στη­κε ο Αλέ­κος Φασια­νός: θέα­τρο, εικο­νο­γρά­φη­ση βιβλί­ων, κερα­μει­κή τέχνη…

Αρθού­ρος Ρεμπώ Επα­να­στά­της και μπο­έμ ΜΙΚΡΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο