Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σήμερα 17 Ιουλίου γιορτάζουν οι Μαρίνες

Γρά­φει ο Ηρα­κλής Κακα­βά­νης //

Στις 17 Ιου­λί­ου είναι της Αγί­ας Μαρί­νας και γιορ­τά­ζει το 0,51% των γυναι­κών. Του­λά­χι­στον αυτό έδει­ξε η πανελ­λα­δι­κή αντι­προ­σω­πευ­τι­κή μας έρευ­να στους κατα­λό­γους του ΟΤΕ. Βέβαια το όνο­μα στις περιο­χές με λατι­νι­κές επιρ­ρο­ές έχει ποσο­στά πολύ υψη­λό­τε­ρα, όπως στη Κεφα­λο­νιά που το ποσο­στό του ονό­μα­τος ανέρ­χε­ται στο 1,92%.

Λατι­νι­κής προ­έ­λευ­σης το όνο­μα Μαρί­να [Μαρί­νος , λατ. marinus (= θαλάσ­σιος), mare (= θάλασ­σα)· θαλασσινή].

Ονο­μα ιστο­ρι­κών προ­σώ­πων το Μαρί­νος. Ελλή­νων και Ρωμαί­ων. Μαρίνης

Ο λαός όμως για να το εξελ­λη­νί­σει παρε­τυ­μο­λό­γη­σε το όνο­μα. Μαρί­να – μαραί­νω, η αγία μαραί­νει τα φυτά τα ερπε­τά, ζωύ­φια και τους κακούς ανθρώπους.

Η τιμώ­με­νη αγία που έζη­σε τον 3 μ.Χ. αιώ­να προ­έρ­χε­ται από τον κύκλο των ωραί­ων παρ­θέ­νων χρι­στια­νών πο υο Ρωμαί­ος έπαρ­χος τιμώ­ρη­σε για­τί αρνή­θη­καν να τον παντρευτούν.

Η εορ­τή της Αγί­ας Μαρί­νας σχε­τί­ζε­ται από τους αγρό­τες με τα μετε­ω­ρο­λο­γι­κά φαι­νό­με­να. Σχε­τι­κές οι παροιμίες:

Της Αγια-Μαρί­νας ρώγα (ή σύκα) και τ’ Αϊ-Λιος στα­φύ­λι. Και της Αγιάς Παρα­σκευ­ής γεμά­το το κοφίνι.

Ο Αη-Λιάς κόβει στα­φύ­λια και η Αγιά Μαρί­να σύκα.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο