Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σήμερα 17/5 όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Σύνταγμα — Στις 8 μμ η κεντρική προεκλογική συγκέντρωση του ΚΚΕ

Όλοι σήμε­ρα στις 8 μ.μ. στο Σύνταγ­μα, στην κεντρι­κή προ­ε­κλο­γι­κή συγκέ­ντρω­ση του ΚΚΕ. Θα μιλή­σει ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κουτσούμπας.

Εκεί θα χτυ­πά­ει σήμε­ρα το βρά­δυ η καρ­διά λαού και νεο­λαί­ας! Η καρ­διά της ελπί­δας, της οργά­νω­σης, της διεκ­δί­κη­σης, της αντεπίθεσης.

Για τη συγκέ­ντρω­ση θα ανα­χω­ρή­σουν λεω­φο­ρεία από περιο­χές της Αττι­κής.

Οι προ­συ­γκε­ντρώ­σεις των Τομε­α­κών Οργα­νώ­σε­ων της Κομ­μα­τι­κής Οργά­νω­σης Αττι­κής, έχουν ορι­στεί στις 7 μ.μ. στα εξής σημεία:

Προ­πύ­λαια: ΑΕΙ, Α’ Αθή­νας, Δικαιο­σύ­νη, Επι­σι­τι­σμός — Του­ρι­σμός, Εκπαι­δευ­τι­κοί, Καλ­λι­τέ­χνες, Υγεία — Πρό­νοια, Χρη­μα­το­οι­κο­νο­μι­κό, Εμπόριο.

Στύ­λους Ολυ­μπί­ου Διός: Νότια, Ανα­το­λι­κά, ΕΒΕ.

Μονα­στη­ρά­κι: Β/Δ Αττι­κή, Μεσό­γεια, Τηλε­πι­κοι­νω­νί­ες, Τοπι­κή Περι­φε­ρεια­κή και Κεντρι­κή Διοίκηση.

Παλιά Βου­λή: Μέταλ­λο, Ενέρ­γεια — Νερό, Φάρ­μα­κο — Χημι­κή Βιο­μη­χα­νία, Μετα­ποί­η­ση, Κατα­σκευ­ές, Μετα­φο­ρές, Ν/Δ Συνοι­κί­ες, Δυτι­κά, Β/Δ Αθή­να, Βόρεια.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο