Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σίγουρη θέση

Οπως μας πλη­ρο­φό­ρη­σε ο Αλ. Τσί­πρας από τη Νίκαια, «η ΝΔ θέλει πολ­λά μικρά και αδύ­να­μα κόμ­μα­τα απέ­να­ντί της και όχι έναν ισχυ­ρό αντί­πα­λο που θα μπο­ρεί να την κοι­τά­ει στα μάτια», υπο­νο­ώ­ντας βέβαια πως αυτός είναι το κόμ­μα του. Περιτ­τό να πού­με βέβαια ότι γέλα­σαν κι οι πέτρες στη Νίκαια, ενθυ­μού­με­νες τη …«συμπο­λί­τευ­ση διά της αντι­πο­λί­τευ­σης» που άσκη­σε ο ΣΥΡΙΖΑ όλη την προη­γού­με­νη τετρα­ε­τία, μαζί με το ΠΑΣΟΚ. Δεν απο­κλεί­ε­ται μάλι­στα ο πρό­ε­δρος του ΣΥΡΙΖΑ σ’ αυτό το σημείο να έκα­νε λογο­κλο­πή από τα στε­λέ­χη και προ­πα­γαν­δι­στές της ΝΔ, που το τελευ­ταίο διά­στη­μα εκφρά­ζουν όλο και πιο ευθαρ­σώς τις προ­τι­μή­σεις τους για το τι αντι­πο­λί­τευ­ση θέλουν. Οπως ο Γ. Γερα­πε­τρί­της, που ζήτη­σε μια «υπεύ­θυ­νη» αντι­πο­λί­τευ­ση, ή ο Δ. Και­ρί­δης που ανα­ζη­τά­ει μια «αξιό­πι­στη». Αλλά και ο Πορ­το­σάλ­τε του «ΣΚΑΪ» μίλη­σε για μια «συστη­μι­κή αντι­πο­λί­τευ­ση, ώστε αν με απο­γοη­τεύ­σει ο Μητσο­τά­κης να πάρει τη σκυ­τά­λη». Με το βιο­γρα­φι­κό του …φου­σκω­μέ­νο από την κυβερ­νη­τι­κή και αντι­πο­λι­τευ­τι­κή του θητεία, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει εξα­σφα­λι­σμέ­νη τη θέση του στο «υπουρ­γείο αντι­πο­λί­τευ­σης» ανε­ξάρ­τη­τα από το ποσο­στό του στις ερχό­με­νες εκλο­γές. Αλλω­στε, τέτοια συνε­πή συνε­ται­ρά­κια στην πολι­τι­κή που τσα­κί­ζει τον λαό δεν βρί­σκεις εύκο­λα στην «πιά­τσα». Ενα πράγ­μα φοβού­νται όλοι τους: Την ακό­μα μεγα­λύ­τε­ρη ενί­σχυ­ση του ΚΚΕ, της μόνης δύνα­μης που αντι­πο­λι­τεύ­ε­ται στρα­τη­γι­κά την πολι­τι­κή τους από τη σκο­πιά των εργα­τι­κών — λαϊ­κών συμ­φε­ρό­ντων. Και είναι στο χέρι του λαού να κάνει κι αυτόν τον φόβο τους πραγματικότητα!

Πηγή: Ριζο­σπά­στης

Κώστας Καρυω­τά­κης ΑΠΑΝΤΑ μια άλλη ανάγνωση

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο