Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαλβαντόρ Νταλί

Ο Σ. Ντα­λί , απο­τε­λεί ένα ξεχω­ρι­στό κεφά­λαιο της τέχνης του 20ού αιώ­να. Μπο­ρεί να κατέ­λη­ξε ένας συντη­ρη­τι­κός καθο­λι­κός, ως καλ­λι­τέ­χνης, όμως, του­λά­χι­στον στην αρχή της δρά­σης του, λει­τούρ­γη­σε πρω­το­πο­ρια­κά και, ενί­ο­τε, επα­να­στα­τι­κά στη σύγ­χρο­νη τέχνη. Το όνο­μά του συν­δέ­θη­κε με το σου­ρε­α­λι­σμό αν και η ιδε­ο­λο­γι­κο­πο­λι­τι­κή του σύγκρου­ση με τους σου­ρε­α­λι­στές, οι οποί­οι είχαν ήδη συμπο­ρευ­τεί με το κομ­μου­νι­στι­κό κίνη­μα, όχι μόνο τον έθε­σε εκτός του σου­ρε­α­λι­στι­κού κινή­μα­τος, αλλά τον συντη­ρη­τι­κο­ποί­η­σε εντε­λώς. Πορεία από την οποία δε βγή­κε, παρά την πρώ­ι­μη φιλία του με τον Λόρ­κα, τον Πικά­σο και άλλα προ­ο­δευ­τι­κά πνεύ­μα­τα της εποχής.

Προ­σω­πι­κό­τη­τα πολυ­σχι­δής, συν­δύ­α­ζε το ταλέ­ντο του ζωγρά­φου, του δημιουρ­γού ται­νιών, αλλά και του συγ­γρα­φέα και σχε­δια­στή. Ο Ντα­λί δε στα­μά­τη­σε ποτέ να προ­κα­λεί το ενδια­φέ­ρον είτε με τις δηλώ­σεις του, είτε με το έργο του, που χαρα­κτη­ρί­ζε­ται από κρυ­φούς συμ­βο­λι­σμούς και αχα­λί­νω­τη φαντα­σία. Ανα­ρίθ­μη­τα βιβλία και άρθρα έχουν δημο­σιευ­τεί, τα οποία προ­σπα­θούν να ανα­λύ­σουν τον εκκε­ντρι­κό χαρα­κτή­ρα του. Τόσο ο ίδιος, όσο και η δημιουρ­γία του απο­τε­λούν μέχρι σήμε­ρα πεδίο έρευ­νας και οξεί­ας κριτικής.

Πηγή: Ριζο­σπά­στης

Το αίνιγ­μα του Χίτλερ Salvador Dali

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο