Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαλιγκάρια… και κατακάθια

Σαν τα σαλι­γκά­ρια μετά τη βρο­χή βγαί­νουν διά­φο­ροι μεγα­λο­δη­μο­σιο­γρά­φοι και παρα­πο­νιού­νται επει­δή οι Ελλη­νες ευρω­βου­λευ­τές δεν ψήφι­σαν σύσ­σω­μοι το άθλιο αντι­κομ­μου­νι­στι­κό «κοι­νό ψήφι­σμα» του Ευρω­κοι­νο­βου­λί­ου. Στρέ­φουν μάλι­στα τα βέλη τους κυρί­ως στους ευρω­βου­λευ­τές της ΝΔ και του ΚΙΝΑΛ, που είτε απεί­χαν, είτε κατα­ψή­φι­σαν το κεί­με­νο, το οποίο εξι­σώ­νει τον φασι­σμό με τον κομ­μου­νι­σμό. Είναι φανε­ρό ότι θα ήθε­λαν το κατά­πτυ­στο ψήφι­σμα να περά­σει αμά­ση­το και ομό­φω­να, πράγ­μα που απο­τρά­πη­κε. Το ΚΚΕ, άλλω­στε, γρή­γο­ρα και άμε­σα απο­κά­λυ­ψε και κατήγ­γει­λε το περιε­χό­με­νο του ψηφί­σμα­τος, καλώ­ντας όλους τους ευρω­βου­λευ­τές (εκτός των φασι­στι­κών μορ­φω­μά­των) να απορ­ρί­ψουν την άθλια παρα­χά­ρα­ξη της Ιστο­ρί­ας που επι­χει­ρεί­ται με το ψήφι­σμα, το οποίο εξι­σώ­νει ανι­στό­ρη­τα το τέρας του φασι­σμού με τον κομ­μου­νι­σμό, που απο­τέ­λε­σε πηγή έμπνευ­σης για εκα­τομ­μύ­ρια εργα­ζό­με­νους σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο για να νικη­θεί η φασι­στι­κή σκλα­βιά στον Β’ Παγκό­σμιο Πόλε­μο, αλλά τρο­φο­δο­τώ­ντας και τον αγώ­να για να κτι­στεί μια κοι­νω­νία χωρίς εκμε­τάλ­λευ­ση ανθρώ­που από άνθρω­πο, ενώ προ­τεί­νει και «μέτρα» σε βάρος Κομ­μου­νι­στι­κών Κομ­μά­των, δρα­στη­ριο­τή­των και συμβόλων.

Οπως σημεί­ω­νε μάλι­στα η Ευρω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα του ΚΚΕ σε επι­στο­λή της προς τους ευρω­βου­λευ­τές, μετα­ξύ αυτών και των ελλη­νι­κών κομ­μά­των, «με επί­γνω­ση των ιδε­ο­λο­γι­κών και πολι­τι­κών δια­φο­ρών μας, σας καλού­με να κατα­δι­κά­σε­τε και να κατα­ψη­φί­σε­τε τα ψηφί­σμα­τα αυτά (…) για­τί ο αντι­κομ­μου­νι­σμός δεν απο­τε­λεί μέσο ιδε­ο­λο­γι­κο­πο­λι­τι­κής αντι­πα­ρά­θε­σης, αλλά δηλη­τή­ριο και εργα­λείο πολι­τι­κών διώ­ξε­ων και κατα­τρεγ­μών των λαών».

Οσοι λοι­πόν υπε­ρα­σπί­ζο­νται το ανι­στό­ρη­το αυτό κατα­σκεύ­α­σμα και δια­μαρ­τύ­ρο­νται για τη μη ψήφι­σή του από Ελλη­νες ευρω­βου­λευ­τές, δίνουν στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα άλλο­θι στην εγκλη­μα­τι­κή ιδε­ο­λο­γία του ναζι­σμού και ανοί­γουν επι­κίν­δυ­νους δρό­μους για το λαό. Καθό­λου τυχαία, ο πρώ­τος που έτρε­ξε να επι­κα­λε­στεί το ψήφι­σμα ήταν ο ναζι­στής Λαγός, ευρω­βου­λευ­τής που εκλέ­χτη­κε με τη Χρυ­σή Αυγή, ζητώ­ντας με εμε­τι­κό αντι­κομ­μου­νι­σμό να αλλά­ξει όνο­μα η οδός Στά­λιν­γκραντ στις Βρυ­ξέλ­λες. Σ’ αυτά τα φασι­στι­κά κατα­κά­θια δίνουν αέρα όσοι στη­ρί­ζουν το ψήφι­σμα και συνο­λι­κά τον αντι­κομ­μου­νι­σμό της ΕΕ.

Πηγή: Ριζο­σπά­στης

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο