Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα η Ιταλία απέκλεισε την Σοβιετική Ένωση στα ημιτελικά του Euro 1968 με το στρίψιμο γαλλικού φράγκου

Πενή­ντα δύο χρό­νια συμπλή­ρω­νο­νται από την ημέ­ρα που η Ιτα­λία χρειά­στη­κε τo στρί­ψι­μο ενός γαλ­λι­κού φρά­γκου, προ­κει­μέ­νου να… απο­κλεί­σει την Σοβιε­τι­κή Ένω­ση στα ημι­τε­λι­κά του EURO 1968, να προ­κρι­θεί στον τελι­κό και να κατα­κτή­σει στη συνέ­χεια το τρόπαιο.

Στο ευρω­παϊ­κό πρω­τά­θλη­μα, που φιλο­ξέ­νη­σε, μία ημέ­ρα σαν σήμε­ρα, στις 5 Ιου­νί­ου 1968, ο ημι­τε­λι­κός που διε­ξή­χθη στο San Paolo της Νάπο­λι, μπρο­στά σε 68.582 φιλά­θλους, κρί­θη­κε στο… νόμισμα.

Δεν υπήρ­ξε σκορ σε κανο­νι­κή διάρ­κεια και παρά­τα­ση. Ο κανο­νι­σμός δεν προ­έ­βλε­πε ότι ο αγώ­νας θα κρι­νό­ταν στα πέναλ­τι, αλλά ο νικη­τής θα απο­φα­σι­ζό­ταν με το στρί­ψι­μο νομί­σμα­τος, ενός γαλ­λι­κού φρά­γκου. Η σχε­τι­κή δια­δι­κα­σία έγι­νε στα απο­δυ­τή­ρια, παρου­σία των αρχη­γών των δύο ομά­δων. Και μάλι­στα χρειά­στη­κε να γίνει δυο φορές, αφού την πρώ­τη το κέρ­μα… κόλ­λη­σε σε ένα κεραμίδι.

Μόλις ολο­κλη­ρώ­θη­κε, ο Φακέ­τι επέ­στρε­ψε στον αγω­νι­στι­κό χώρο πανη­γυ­ρί­ζο­ντας με τους συμπαί­κτες του και τους φιλά­θλους την πρό­κρι­ση στον τελι­κό. Εκεί, η Ιτα­λία αντι­με­τώ­πι­σε την Γιου­γκ­σλα­βία, στην Ρώμη και για να πανη­γυ­ρί­σει την κατά­κτη­ση του τρο­παί­ου, χρειά­στη­κε επα­να­λη­πτι­κός. Στο πρώ­το παι­χνί­δι οι δύο ομά­δες ανα­δεί­χθη­καν ισό­πα­λες με 1–1, με γκολ που μπή­καν στην κανο­νι­κή διάρ­κεια (Ντο­μεν­γκί­νι 80’-Τζάιτς 39΄), σκορ που δεν άλλα­ξε στην παρά­τα­ση. Στον επα­να­λη­πτι­κό η Ιτα­λία νίκη­σε με 2–0, χάρη στα γκολ των Ρίβα (12΄) και Ανα­στά­ζι (31΄).

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο