Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα η τραγωδία του Καϊρου, μία από τις μεγαλύτερες στην Ιστορία του ποδοσφαίρου 

Μία ημέ­ρα σαν σήμε­ρα, στις 11 Φεβρουα­ρί­ου 1974, μία ημέ­ρα γιορ­τής, μετα­τρά­πη­κε σε πραγ­μα­τι­κή τρα­γω­δία. Στην αιγυ­πτια­κή πρω­τεύ­ου­σα, είχε προ­γραμ­μα­τι­στεί η φιλι­κή συνά­ντη­ση ανά­με­σα στη Ζάμα­λεκ και τη Ντού­κλα Πρά­γας, μία από τις διά­ση­μες ομά­δες στην Ευρώ­πη εκεί­νη την εποχή.

Αρχι­κά είχε επι­λε­γεί το στά­διο Nasser, το οποίο μπο­ρεί να φιλο­ξε­νή­σει 80.000 θεα­τές, αλλά τελι­κά απο­φα­σί­στη­κε ο αγώ­νας να διε­ξα­χθεί στο γήπε­δο Zamalek, δύο φορές μικρό­τε­ρο. Επι­λο­γή που απο­δεί­χθη­κε μοιραία.

Η ροή των φιλά­θλων που ήθε­λαν να να παρα­κο­λου­θή­σουν την συνά­ντη­ση, ήταν τερά­στια, πολύ μεγα­λύ­τε­ρη από την χωρη­τι­κό­τη­τα του στα­δί­ου, προ­κα­λώ­ντας την κατάρ­ρευ­ση μίας εξέ­δρας, με τρα­γι­κό απο­λο­γι­σμό, να σκο­τω­θούν 48 άνθρω­ποι και 50 ακό­μα τραυ­μα­τί­ες να δια­κο­μι­σθούν στα νοσοκομεία.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο