Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα – Η 12η Απριλίου στην ιστορία

 Σαν σήμε­ρα 12 Απρι­λί­ου - Μια ματιά στην ιστο­ρία του τόπου και του κόσμου. Γεγο­νό­τα και πρό­σω­πα που έμει­ναν στην ιστο­ρία και δεν πρέ­πει να ξεχάσουμε

65 Πέθα­νε ο Σενέ­κας, Ρωμαί­ος φιλό­σο­φος, δρα­μα­τουρ­γός και πολιτικός

1204 Οι Σταυ­ρο­φό­ροι, που παίρ­νουν μέρος στην Δ’ Σταυ­ρο­φο­ρία, προ­χω­ρούν στην πρώ­τη Άλω­ση της Κωνσταντινούπολης.

1606 Οι Άγγλοι επι­λέ­γουν το ενω­μέ­νο λάβα­ρο, πιο γνω­στό ως Union Jack, για σημαία τους.

1654 Η Αγγλία, η Σκό­τια και η Ιρλαν­δία ενώ­νο­νται και συγκρο­τούν τη Βρετανία.

1815 Μια έκρη­ξη του ηφαι­στεί­ου του Ταμπό­ρο στην Ινδο­νη­σία προ­κα­λεί το θάνα­το 92.000 ανθρώπων.

1820 Ο Αλέ­ξαν­δρος Υψη­λά­ντης ανα­γο­ρεύ­ε­ται αρχη­γός της Φιλι­κής Εται­ρί­ας. Η Φιλι­κή Εται­ρία υπήρ­ξε η σημα­ντι­κό­τε­ρη από τις αντί­στοι­χες οργα­νώ­σεις με ταξι­κά-εθνι­κο­α­πε­λευ­θε­ρω­τι­κά χαρα­κτη­ρι­στι­κά που συγκρο­τή­θη­καν εκεί­νη την περί­ο­δο, τόσο από την άπο­ψη της μαζι­κό­τη­τας, της μαχη­τι­κό­τη­τας, όσο και του ρόλου τον οποίο έπαι­ξε ενό­ψει της Επα­νά­στα­σης του 1821. Στον πυρή­να της βρέ­θη­κε εξαρ­χής η ανερ­χό­με­νη νεα­ρή ελλη­νό­φω­νη αστι­κή τάξη. Πάνω από τα μισά της μέλη ήταν έμπο­ροι, τρα­πε­ζί­τες, εφο­πλι­στές, κοκ. Η οργά­νω­ση, η δομή και οι αρχές λει­τουρ­γί­ες της Φιλι­κής άντλη­σαν από την αντί­στοι­χη ευρω­παϊ­κή εμπει­ρία, ιδιαί­τε­ρα της «καρ­μπο­να­ρί­ας» (μιας επα­να­στα­τι­κής συνω­μο­τι­κής οργά­νω­σης με εθνι­κο­α­πε­λευ­θε­ρω­τι­κό και αστι­κο­δη­μο­κρα­τι­κό πρό­γραμ­μα που έδρα­σε στις αρχές του 19ου αιώ­να στην Ιταλία)

filiki etaireia

1823 Γεν­νιέ­ται ο Ρώσος δρα­μα­τουρ­γός Α. Ν. Οστρόφ­σκι. Πέθα­νε το 1886. Υπήρ­ξε ανα­μορ­φω­τής του ρωσι­κού θεάτρου.

1861 Με την επί­θε­ση των Νοτί­ων στο Οχυ­ρό Σάμ­τερ, στο λιμά­νι του Τσάρ­λε­στον της Βιρ­τζί­νια ξεκι­νά ο Αμε­ρι­κα­νι­κός Εμφύ­λιος Πόλε­μος (1861–1865).

amerikanikos emfulios

1871 Γεν­νή­θη­κε ο δικτά­το­ρας Ιωάν­νης Μεταξάς

1877  Η Ρωσία κηρύσ­σει τον πόλε­μο στην Οθω­μα­νι­κή Αυτο­κρα­το­ρία και φθά­νει ένα βήμα πριν από την κατά­λη­ψη της Κωνσταντινούπολης.

1911 Ο Γάλ­λος Pierre Prier ολο­κλη­ρώ­νει την πρώ­τη non-stop πτή­ση Λον­δί­νο — Παρί­σι σε 3 ώρες και 56 λεπτά

1920 Πέθα­νε ο Βλά­σης Γαβρι­η­λί­δης, Έλλη­νας δημο­σιο­γρά­φος και εκδό­της της εφη­με­ρί­δας «Ακρό­πο­λις». (Γεν. 1848)

1924  Γεν­νή­θη­κε ο Πέτερ Σάφαρ, αυστρια­κός για­τρός, που ανα­κά­λυ­ψε τη μέθο­δο της τεχνη­τής ανα­πνο­ής, γνω­στή ως «το φιλί της ζωής»

1931 Στις δημο­τι­κές εκλο­γές στην Ισπα­νία οι φιλο­μο­ναρ­χι­κές δυνά­μεις ηττώ­νται κατά κρά­τος στις 45 από τις 49 περι­φέ­ρειες. Την ίδια μέρα σε όλες τις μεγά­λες πόλεις διε­ξά­γο­νται μαζι­κές λαϊ­κές δια­δη­λώ­σεις. Οι δια­δη­λω­τές απε­λευ­θε­ρώ­νουν τους πολι­τι­κούς κρα­τού­με­νους και κατα­λαμ­βά­νουν πολ­λά κρα­τι­κά ιδρύ­μα­τα. Οι δήμοι της Σεβίλ­λης, της Βαλέν­θιας, της Σαρα­γό­σας, της Βαρ­κε­λώ­νης, κ.α. πόλε­ων ανα­κη­ρύσ­σουν τη δημο­κρα­τία. Μετά από δύο μέρες ο βασι­λιάς της Ισπα­νί­ας Αλφόν­σος ο Γ’ εγκα­τα­λεί­πει τη χώρα και κατα­φεύ­γει στη Γαλ­λία. Η Ισπα­νία ανα­κη­ρύσ­σε­ται αστι­κή κοι­νο­βου­λευ­τι­κή δημο­κρα­τία (902.gr).

spain

1933 Γεν­νή­θη­κε η διά­ση­μη ισπα­νί­δα υψί­φω­νος, Μον­σε­ρά Καμπαγιέ

kampagie

1940 Γεν­νιέ­ται ο Αμε­ρι­κα­νός τζα­ζί­στας Χέρ­μπι Χάνκοκ

1941 Β’ Παγκό­σμιος Πόλε­μος: Βυθί­ζε­ται το ελλη­νι­κό πλω­τό νοσο­κο­μείο “Αττι­κή”, μετά από γερ­μα­νι­κό βομ­βαρ­δι­σμό, αν και έπλεε κατά­φω­το με εμφα­νή τα σήμα­τα του Ερυ­θρού Σταυ­ρού. Το “Αττι­κή” είχε απο­πλεύ­σει από την Καβά­λα και την Θάσο με προ­ο­ρι­σμό τον Πει­ραιά, μετα­φέ­ρο­ντας για­τρούς, νοσο­κό­μους και τραυ­μα­τί­ες. Συνο­λι­κά πνί­γη­καν 22 άτο­μα και σκο­τώ­θη­καν 28, μετα­ξύ των οποί­ων και ο κυβερ­νή­της του πλοί­ου, πλοί­αρ­χος Δημή­τριος Μελετόπουλος

1942 Οι δημό­σιοι υπάλ­λη­λοι κηρύσ­σουν απερ­γία που κρα­τά έως τις 21 του Απρί­λη. Στην απερ­γία αυτή πήραν μέρος πάνω από 50.000 εργα­ζό­με­νοι στο δημό­σιο. Είναι ο πρώ­τος μεγά­λος απερ­για­κός αγώ­νας της Κατο­χής (και πρώ­τη δημο­σιο­ϋ­παλ­λη­λι­κή απερ­γία σε όλη την κατε­χό­με­νη Ευρώπη).

apergia katoxi

1945 πέθα­νε ο Φράν­κλιν Ντε­λά­νο Ρού­σβελτ, ο 32ος Πρό­ε­δρος των ΗΠΑ, ο μονα­δι­κός που εξε­λέ­γη τέσ­σε­ρις φορές στο αξί­ω­μα αυτό

rousyelt

1949 Αρχί­ζει στο Κακουρ­γιο­δι­κείο Θεσ­σα­λο­νί­κης η δίκη του δημο­σιο­γρά­φου Γρη­γό­ρη Στα­κτό­που­λου, κατη­γο­ρού­με­νου για τη δολο­φο­νία του Αμε­ρι­κα­νού δημο­σιο­γρά­φου Τζορτζ Πολκ.

1955  Ο Dr. Jonas Salk από την Αμε­ρι­κή παρου­σιά­ζει το εμβό­λιο κατά της πολιομυελίτιδας.

1961 Ο Σοβιε­τι­κός κοσμο­ναύ­της Γιού­ρι Γκα­γκά­ριν γίνε­ται ο πρώ­τος άνθρω­πος που μπαί­νει σε τρο­χιά γύρω από τη Γη, με το δια­στη­μό­πλοιο «Βοστόκ 1».

gagarin

1992 Ανοί­γει τις πύλες της η Eurodisney στη Μαρν λα Βαλέ της Γαλλίας

eurodisney

Φώτης Αγγου­λές, ο προ­λε­τά­ριος ποιητής

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο