Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα – Η 14η Φεβρουαρίου στην ιστορία

Σαν σήμε­ρα 14 Φεβρουα­ρί­ου - Μια ματιά στην ιστο­ρία του τόπου και του κόσμου. Γεγο­νό­τα και πρό­σω­πα που έμει­ναν στην ιστο­ρία και δεν πρέ­πει να ξεχάσουμε

1349 Στο Στρα­σβούρ­γο, 2.000 Εβραί­οι καί­γο­νται ζωντα­νοί από εξα­γριω­μέ­νο πλή­θος Χρι­στια­νών, που τους θεω­ρεί υπεύ­θυ­νους για την επι­δη­μία βου­βω­νι­κής πανώ­λης, που έπλη­ξε την πόλη τους.

1477 Η Μάρ­γκε­ρι Μπρους στέλ­νει στον Τζον Πάστον το πρώ­το ερω­τι­κό γράμ­μα, ανή­με­ρα του Αγί­ου Βαλε­ντί­νου. Απευ­θύ­νε­ται «Στον Αγα­πη­μέ­νο μου Βαλεντίνο».

1779 Πέθα­νε ο Τζέιμς Κουκ, σκω­τσέ­ζος θαλασ­σο­πό­ρος και εξε­ρευ­νη­τής. (Γεν. 27/10/1728)

cook

1884 Γεν­νή­θη­κε ο κομ­μου­νι­στής λογο­τέ­χνης, Κώστας Βάρ­να­λης

varnalis

1896 Ο ιδρυ­τής του σιω­νι­σμού Θίο­ντορ Χερ­τζλ δημο­σιεύ­ει το μανι­φέ­στο «Der Judenstaat» (Το κρά­τος των Εβραί­ων), σημα­το­δο­τώ­ντας την εμφά­νι­ση του σιω­νι­σμού,  που αφο­ρού­σε τη δημιουρ­γία στην περιο­χή της Παλαι­στί­νης ενός νέου εβραϊ­κού κρά­τους, το οποίο θα συγκέ­ντρω­νε όλους τους Εβραί­ους της διασποράς.

1896 Γεν­νή­θη­κε ο Αντρέι Ζντά­νοφ, ρώσος πολι­τι­κός, που έπαι­ξε καθο­ρι­στι­κό ρόλο στην εξέ­λι­ξη της ρώσι­κης κουλτούρας

1902 Επι­βάλ­λε­ται στρα­τιω­τι­κός νόμος στην Τερ­γέ­στη της Ιτα­λί­ας, καθώς οι απερ­γί­ες για μεί­ω­ση του ωρα­ρί­ου εργα­σί­ας εξε­λίσ­σο­νται σε αιμα­τη­ρή εξέγερση.

1911 Γεν­νή­θη­κε ο Βίλεμ Γιό­χαν Κολφ, ολλαν­δι­κής κατα­γω­γής αμε­ρι­κα­νός ιατρός, εφευ­ρέ­της του τεχνη­τού νεφρού. (Θαν. 11/2/2009)

1929 Η σφα­γή του Αγί­ου Βαλε­ντί­νου στο Σικά­γο. Επτά γκάν­γκ­στερ της συμ­μο­ρί­ας του Μπαγκς Μοράν σκο­τώ­νο­νται από μέλη της συμ­μο­ρί­ας του Αλ Καπό­νε που έχουν ντυ­θεί αστυνομικοί.

1946 Ο πρώ­τος ηλε­κτρο­νι­κός υπο­λο­γι­στής, που ονο­μά­ζε­ται ENIAC και κατα­σκευά­στη­κε από την IBM, τίθε­ται σε λει­τουρ­γία στο Αμε­ρι­κα­νι­κό Πεντάγωνο.

1950 Ο Στά­λιν και ο Μάο υπο­γρά­φουν συμ­φω­νία φιλί­ας και αλλη­λο­βο­ή­θειας μετα­ξύ της ΕΣΣΔ και της Κίνας, διάρ­κειας 30 χρόνων.

1950 Τίθε­ται σε λει­τουρ­γία στο αμε­ρι­κα­νι­κό Πεντά­γω­νο, ο πρώ­τος ηλε­κτρο­νι­κός υπο­λο­γι­στής, κατα­σκευα­σμέ­νος από την IBM.

1956  Αρχί­ζει το 20ό συνέ­δριο του Σοβιε­τι­κού Κομου­νι­στι­κού Κόμματος.

1962 Για πρώ­τη φορά μπαί­νει τηλε­ο­πτι­κή κάμε­ρα στον Λευ­κό Οίκο και παρου­σιά­ζει το εσω­τε­ρι­κό του. Οικο­δέ­σποι­να είναι η πρώ­τη κυρία των ΗΠΑ, Τζά­κι Κένεντι.

1968 Με ποσό 15.000 έως 30.000 δραχ­μών θα προι­κο­δο­τεί­ται κάθε εργα­ζό­με­νη από την Εργα­τι­κή Εστία, σύμ­φω­να με το νόμο περί προικοδοτήσεως.

1980 Ο τουρ­κι­κός στρα­τός χτυ­πά­ει τους απερ­γούς στη Σμύρνη

smurni

1984 Αστυ­νο­μι­κές δυνά­μεις στο Άμστερ­νταμ συγκρού­ο­νται με χιλιά­δες δια­δη­λω­τές, πολ­λοί από τους οποί­ους είναι κατα­λη­ψί­ες στέ­γης. Αφορ­μή της δια­δή­λω­σης είναι η από­φα­ση του δημάρ­χου της πόλης να εκκε­νω­θεί απο­θή­κη, όπου κατοι­κούν 400 άστε­γοι, ώστε να κατε­δα­φι­στεί και στη θέση της να χτι­στεί ξενοδοχείο.

1987 πέθα­νε ο θεα­τράν­θρω­πος, Κάρο­λος Κουν

koun

1991  Στη Βρα­ζι­λία, 157 άτο­μα χάνουν τη ζωή τους κατά τη διάρ­κεια του καρ­να­βα­λιού στο Ρίο ντε Τζα­νέι­ρο, τα 74 εκ των οποί­ων δολο­φο­νή­θη­καν κάτω από άγνω­στες συνθήκες

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο