Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα – Η 18η Μαΐου στην ιστορία

 Σαν σήμε­ρα 18 Μαΐ­ου - Μια ματιά στην ιστο­ρία του τόπου και του κόσμου. Γεγο­νό­τα και πρό­σω­πα που έμει­ναν στην ιστο­ρία και δεν πρέ­πει να ξεχάσουμε

1642 Ιδρύ­ε­ται από Γάλ­λους αποί­κους στον Κανα­δά η πόλη του Μόντρεαλ.

1652 Η Πολι­τεία του Ρόουντ Άιλαντ θεσπί­ζει τον πρώ­το νόμο στη Βόρεια Αμε­ρι­κή, που θεω­ρεί παρά­νο­μη τη δουλεία.

1779 Πεθαί­νει ο Γάλ­λος κωμω­διο­γρά­φος Πιερ Ογκι­στέν Καρόν Ντε Μπο­μαρ­σέ, δημιουρ­γός –μετα­ξύ άλλων- των έργων «Κου­ρέ­ας της Σεβίλ­λης», «Οι Γάμοι του Φίγκα­ρο», κ.α.

1800 Πέθα­νε ο μεγά­λος Ρώσος στρα­τη­λά­της Α. Β. Σου­βό­ροφ . Ο Σου­βό­ροφ υπήρ­ξε λαμπρός ηγέ­της στα πεδία των μαχών και ένας από τους σπου­δαιό­τε­ρους θεω­ρη­τι­κούς του πολέ­μου. Δια­κρί­θη­κε στους ρωσο-τουρ­κι­κούς πολέ­μους και ιδιαί­τε­ρα στον πόλε­μο 1789–1791. Το 1795 πήρε το βαθ­μό του στρα­τάρ­χη, ενώ το 1796 έγρα­ψε το βιβλίο «Η επι­στή­μη της νίκης», ένα έργο που ανέ­τρε­πε τις επι­κρα­τού­σες πρω­σι­κές από­ψεις για την οργά­νω­ση και τη διοί­κη­ση του στρατού.

1804 Ο Ναπο­λέ­ων Βονα­πάρ­της ανα­κη­ρύσ­σε­ται από τη Γερου­σία αυτο­κρά­το­ρας της Γαλλίας.

1814 Γεν­νή­θη­κε ο Μιχα­ήλ Μπα­κού­νιν, ρώσος θεω­ρη­τι­κός του αναρ­χι­σμού. (Θαν. 19/6/1876)

1821 Μάχη των Δολια­νών: Ο Έλλη­νας οπλαρ­χη­γός Νικη­τα­ράς με 300 περί­που άντρες τρέ­πει σε φυγή 6.000 Τούρ­κους, τους οποί­ους και απο­δε­κα­τί­ζει. Από την μάχη αυτή ο γεν­ναί­ος οπλαρ­χη­γός έμει­νε στην Ιστο­ρία ως “Τουρ­κο­φά­γος”.

1828 Ο Τούρ­κος διοι­κη­τής των Χανί­ων, Μου­στα­φά Πασάς, με 8.000 πεζούς και 300 ιππείς, προ­σβάλ­λει το Φρα­γκο­κά­στελ­λο Χανί­ων, το οποίο υπε­ρά­σπι­ζαν 600 Κρή­τες επα­να­στά­τες. Στη μάχη θα πέσουν ηρω­ι­κώς οι περισ­σό­τε­ροι υπε­ρα­σπι­στές. Στη μνή­μη αυτής της ημέ­ρας γεν­νή­θη­κε ο μύθος για τους Δρο­σου­λί­τες. Σύμ­φω­να με αυτόν, στο Φρα­γκο­κά­στελ­λο τις τελευ­ταί­ες μέρες του Μαΐ­ου και τις πρώ­τες του Ιου­νί­ου, ανθρω­πό­μορ­φες σκιές εμφα­νί­ζο­νται να προ­χω­ρούν ο ένας πίσω από τον άλλο για 10 λεπτά περί­που την ανα­το­λή του ήλιου, μόνο με άπνοια και αυξη­μέ­νη υγρα­σία στην ατμό­σφαι­ρα. Προ­χω­ρούν αργά προς το κάστρο και χάνο­νται στη θάλασ­σα. Οι επι­στή­μο­νες κατα­τάσ­σουν τους Δρο­σου­λί­τες στα φαι­νό­με­να του «ανώ­τε­ρου αντι­κα­το­πτρι­σμού» (fata morgana) και υπο­θέ­τουν ότι οι σκιές ανή­κουν σε στρα­τιώ­τες που γυμνά­ζο­νται στις ακτές της Λιβύ­ης, απέ­να­ντι από τα Σφα­κιά. Δεν απο­κλεί­ουν οι αιτί­ες της δημιουρ­γί­ας τους να είναι καθα­ρά ψυχολογικές.

1872 Γεν­νιέ­ται στην Αγγλία ο Μπέρ­τραντ Ράσελ, μαθη­μα­τι­κός, φιλό­σο­φος και κοι­νω­νιο­λό­γος. Δια­τύ­πω­σε τις αρχές της μαθη­μα­τι­κής λογι­κής (1912), έγρα­ψε σπου­δαία μαθη­μα­τι­κά και φιλο­σο­φι­κά βιβλία. Του απο­νε­μή­θη­κε το Νόμπελ Λογο­τε­χνί­ας το 1950. Απο­λύ­θη­κε από καθη­γη­τής του Τρί­νι­τι Κόλετζ του Κέμπριτζ και φυλα­κί­στη­κε δυο φορές, επει­δή ηγή­θη­κε στον αγώ­να για τον πυρη­νι­κό αφο­πλι­σμό και αφιε­ρώ­θη­κε στην ανά­πτυ­ξη του φιλει­ρη­νι­κού κινή­μα­τος. Πέθα­νε το 1970.

1883 Γεν­νή­θη­κε ο γερ­μα­νός αρχι­τέ­κτο­νας Βάλ­τερ Γκρό­πιους, έργο του οποί­ου είναι και η αμε­ρι­κά­νι­κη Πρε­σβεία στην Αθήνα

1911 Πεθαί­νει ο Αυστρια­κός συν­θέ­της και διευ­θυ­ντής ορχή­στρας Γκού­σταβ Μάλερ.

Γκού­σταβ Μάλερ

1913 Με τη συν­θή­κη του Λον­δί­νου, λήγει ο Α’ Βαλ­κα­νι­κός Πόλε­μος. Μεγά­λη κερ­δι­σμέ­νη η Ελλά­δα που κερ­δί­ζει την Ήπει­ρο, τη Μακε­δο­νία και τα νησιά του Ανα­το­λι­κού Αιγαί­ου, καθώς και η Αλβα­νία που γίνε­ται ανε­ξάρ­τη­το κράτος.

1920 Γεν­νή­θη­κε ο Πολω­νός Πάπας Ιωάν­νης Παύ­λος ΙΙ, κατά κόσμον Κάρο­λος Βοϊ­τί­λα, ο οποί­ος το 1978 έγι­νε ο πρώ­τος μη Ιτα­λός πάπας, μετά από 455 χρόνια

1922 Ιδρύ­ε­ται η Διδα­σκα­λι­κή Ομο­σπον­δία Ελλά­δος (ΔΟΕ).

1954 Τίθε­ται σε ισχύ η Ευρω­παϊ­κή Συν­θή­κη για τα Ανθρώ­πι­να Δικαιώματα.

1973 Ο Σοβιε­τι­κός ηγέ­της, Λεο­νίντ Μπρέζ­νιεφ, πραγ­μα­το­ποιεί επί­σκε­ψη στην Ομο­σπον­δια­κή Δημο­κρα­τία της Γερ­μα­νί­ας. Η επί­σκε­ψη θεω­ρεί­ται ορό­ση­μο για την απο­κα­τά­στα­ση των σχέ­σε­ων των δυο χωρών.

1974 Η Ινδία μπαί­νει στο πυρη­νι­κό κλαμπ και γίνε­ται η 6η χώρα που κατέ­χει πυρη­νι­κή βόμβα.

1978 Ανα­κα­λύ­πτε­ται η σορός του Τσάρ­λι Τσά­πλιν, που είχε κλα­πεί από τυμ­βω­ρύ­χους, και συλ­λαμ­βά­νο­νται οι δρά­στες, που απαι­τού­σαν λύτρα 600.000 δολαρίων.

1993 Στο δεύ­τε­ρο δημο­ψή­φι­σμα στη Δανία για τη Συν­θή­κη του Μάα­στριχτ, το 56,8% ψηφί­ζει «ναι» και το 43,2% ψηφί­ζει «όχι». Το απο­τέ­λε­σμα επι­φέ­ρει ένα στε­ναγ­μό ανα­κού­φι­σης από τους αρχι­τέ­κτο­νες της Ευρω­παϊ­κής Ενω­σης, που είχαν πέσει πάνω στους Δανούς για να τους μετα­πεί­σουν, μετά το απο­τέ­λε­σμα του πρώ­του δημο­ψη­φί­σμα­τος που είχε γίνει στις 3 Ιού­νη του 1992. Σ’ εκεί­νο το δημο­ψή­φι­σμα, το 50,7% είχε ψηφί­σει «όχι στη Συν­θή­κη του Μάαστριχτ».

1994 Διε­ξά­γε­ται στο Ολυ­μπια­κό στά­διο της Αθή­νας ο 37ος τελι­κός του Champions League μετα­ξύ των ποδο­σφαι­ρι­κών ομά­δων Μίλαν και Μπαρ­τσε­λό­να. Νική­τρια η ομά­δα της Μίλαν με 4–0.

2004 Πεθαί­νει ο Αμε­ρι­κα­νός ντρά­μερ της τζαζ Έλβιν Τζό­ουνς, μέλος του θρυ­λι­κού κουαρ­τέ­του του σαξο­φω­νί­στα Τζον Κολτρέιν.

Ακο­λου­θή­στε το Ατέ­χνως στο Google News, στο Facebook και στο Twitter

Με τα μάτια των παι­διών (Βέρα Κλών­τζα-Για­κλο­βά – Φρά­νιο Κραλ)

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο