Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα – Η 21η Ιανουαρίου στην ιστορία

 Σαν σήμε­ρα 21 Ιανουα­ρί­ου - Μια ματιά στην ιστο­ρία του τόπου και του κόσμου. Γεγο­νό­τα και πρό­σω­πα που έμει­ναν στην ιστο­ρία και δεν πρέ­πει να ξεχάσουμε

1189 Γαλ­λία και Αγγλία ξεκι­νούν τη συγκέ­ντρω­ση στρα­τευ­μά­των για την Γ’ Σταυροφορία.

1643 Ο Ολλαν­δός εξε­ρευ­νη­τής Άμπελ Τάσμαν συνα­ντά τυχαία το αρχι­πέ­λα­γος Τόν­γκα. Δύο ονό­μα­τα που προ­σέ­δω­σε σε σημεία της Νέας Ζηλαν­δί­ας δια­τη­ρού­νται ακό­μη: Το Ακρω­τή­ριο Μαρία Φαν Ντί­ε­μεν και τα Νησιά Θρι Κινγκς.

1790 Ο δρ. Ζοζέφ Ινιάς Γκι­γιο­τέν προ­τεί­νει στη Γαλ­λι­κή Εθνο­συ­νέ­λευ­ση τη χρή­ση της λαι­μη­τό­μου ως ανώ­δυ­νου μέσου και μέτρου ισό­τη­τας για την εκτέ­λε­ση της θανα­τι­κής ποινής.

1793 Απο­κε­φα­λί­στη­κε στη γκι­λο­τί­να από τους επα­να­στά­τες, ο Λου­δο­βί­κος 16ος, τελευ­ταί­ος αυτο­κρά­το­ρας της Γαλλίας

1867 Γεν­νή­θη­κε ο Γερ­μα­νός δρα­μα­τουρ­γός, Λού­ντ­βιχ Τόμα

1878 Ο ελλη­νι­κός στρα­τός, απο­τε­λού­με­νος από 24.000 πεζούς, 300 ιππείς και 4 πυρο­βο­λαρ­χί­ες, υπό τον αντι­στρά­τη­γο Σκαρ­λά­το Σού­τσο, εισβάλ­λει άνευ κηρύ­ξε­ως πολέ­μου στην τουρ­κο­κρα­τού­με­νη Θεσ­σα­λία, για να προ­στα­τεύ­σει τους επα­να­στά­τες Θεσ­σα­λούς. Μέσα σε δύο ημέ­ρες θα απε­λευ­θε­ρώ­σει τα χωριά μέχρι τον Δομοκό.

1895 Γεν­νή­θη­κε ο ισπα­νός σχε­δια­στής μόδας, Κρι­στό­μπαλ Μπαλεντσιάγκα

1898 Η Ελλά­δα τίθε­ται υπό διε­θνή οικο­νο­μι­κό έλεγ­χο, λόγω πτώ­χευ­σης. Ολο­κλη­ρώ­νε­ται το τεχνο­κρα­τι­κό τμή­μα της δου­λειάς της διε­θνούς επι­τρο­πής ελέγ­χου. Ο νόμος που συντάσ­σει η εξα­με­λής επι­τρο­πή θα ψηφι­στεί από την ελλη­νι­κή βου­λή στις 21 Φεβρουα­ρί­ου 1898 και επι­σή­μως η Διε­θνής Επι­τρο­πή Ελέγ­χου θα ανέ­λα­βει την οικο­νο­μι­κή διοί­κη­ση στις 28 Απρι­λί­ου 1898. Απο­φα­σί­ζε­ται πως στη Διε­θνή Οικο­νο­μι­κή Επι­τρο­πή θα εκχω­ρη­θούν για την εξυ­πη­ρέ­τη­ση του δημο­σί­ου χρέ­ους τα μονο­πώ­λια (άλα­τος, πετρε­λαί­ου, σπίρ­των, παι­γνιό­χαρ­των, κλπ), ο φόρος κατα­να­λώ­σε­ως καπνού, τα τέλη χαρ­το­σή­μου, οι δασμοί του τελω­νεί­ου Πει­ραιά, ενώ η ΔΟΕ θα έχει επί­σης την επο­πτεία των δημο­σί­ων υπη­ρε­σιών που είναι αρμό­διες για την είσπρα­ξη των δημό­σιων εσόδων.

1899 Η αυτο­κι­νη­το­βιο­μη­χα­νία Opel κατα­σκευά­ζει το πρώ­το της αυτοκίνητο.

1901 Στις 10:30 π.μ. ο 87χρονος Τζου­ζέ­πε Βέρ­ντι πέφτει αναί­σθη­τος στο δωμά­τιο του ξενο­δο­χεί­ου του στο “Γκραντ Χοτέλ” του Μιλά­νου, με συμ­πτώ­μα­τα εγκε­φα­λι­κής αιμορ­ρα­γί­ας και παρά­λυ­σης της δεξιάς πλευ­ράς του σώμα­τός του. Δεν θα συνέλ­θει και θα πεθά­νει έξι μέρες αργότερα.

verndi

1903 Ολο­κλη­ρώ­νο­νται οι εργα­σί­ες στη Στοά Αττά­λου. Απο­κα­λύ­πτε­ται ολό­κλη­ρο το κτί­ριο, αλλά και σπου­δαία αρχαιο­λο­γι­κά ευρήματα.

1903 Ο διά­ση­μος μάγος Χάρι Χου­ντί­νι “εξα­φα­νί­ζε­ται” μέσα από αστυ­νο­μι­κό τμή­μα του Άμστερνταμ.

1905 Γεν­νή­θη­κε ο Γάλ­λος σχε­δια­στής μόδας, Κρι­στιάν Ντιορ

1908 Νόμος στη Νέα Υόρ­κη απα­γο­ρεύ­ει στις γυναί­κες να καπνί­ζουν σε δημό­σιους χώρους.

1911 Δίνε­ται η εκκί­νη­ση για το πρώ­το Ράλι του Μόντε Κάρλο.

1919 Ξεκι­νά τις εργα­σί­ες της στο Δου­βλί­νο η Ιρλαν­δι­κή Συντα­κτι­κή Συνέ­λευ­ση. Η Ιρλαν­δία ανα­κη­ρύσ­σε­ται ανε­ξάρ­τη­τη Δημοκρατία.

1921 Ο Αντό­νιο Γκράμ­σι ιδρύ­ει στο Λιβόρ­νο το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Ιταλίας.

1921 Γεν­νή­θη­κε ο Αλέ­ξης Δαμια­νός, ηθο­ποιός – σκη­νο­θέ­της – συγγραφέας

alexis damianos

1922 Ο πρώ­τος κατα­γε­γραμ­μέ­νος αγώ­νας σλά­λομ στο σκι διε­ξά­γε­ται στο Μού­ρεν στην Ελβετία.

1924 Ο Λένιν δεν υπάρ­χει πια! Ο Βλα­ντί­μιρ Ίλιτς Ουλιά­νοφ, ηγέ­της της Ρωσι­κής Επα­νά­στα­σης και επι­κε­φα­λής της Ε.Σ.Σ.Δ., σβή­νει σε ηλι­κία 54 ετών στην Γκόρ­κι, κοντά στη Μόσχα. Η Αγία Πετρού­πο­λη μετο­νο­μά­ζε­ται σε Λένιν­γκραντ προς τιμήν του. Τον επι­κή­δειο θα εκφω­νή­σει ο Ιωσήφ Στά­λιν. Είχε γεν­νη­θεί στις 22 Απρί­λη του 1870.

lenin3

1924 Γεν­νή­θη­κε ο ελλη­νι­κής κατα­γω­γής Αμε­ρι­κα­νός ηθο­ποιός, Τέλι Σαβά­λας (“Κότζακ”)

1924 Γεν­νή­θη­κε ο Άγγλος κωμι­κός, Μπέ­νι (Άλφρεντ Χόθορν) Χιλ

1925 Το κοι­νο­βού­λιο της Αλβα­νί­ας ανα­κη­ρύσ­σει τη χώρα σε Δημο­κρα­τία, με πρώ­το πρό­ε­δρο τον Αχμέτ Ζόγου.

1926 Γεν­νή­θη­κε ο Αμε­ρι­κα­νός ηθο­ποιός, Στιβ Ριβς (“Ηρα­κλής”)

1927 Ο ραδιο­τη­λε­ο­πτι­κός οργα­νι­σμός του BBC καλύ­πτει για πρώ­τη φορά ραδιο­φω­νι­κά αγώ­να πρω­τα­θλή­μα­τος της Football League (Άρσε­ναλ — Σάντερ­λαντ 1–1).

1938 Πέθα­νε ο Γάλ­λος σκη­νο­θέ­της, Ζορζ Μελιές, από τους πρω­το­πό­ρους του κινηματογράφου

1939 Γεν­νή­θη­κε ο ηθο­ποιός, Φαί­δων Γεωρ­γί­τσης. Πέθα­νε την 1η Μαρ­τί­ου 2019

Πέθα­νε ο ηθο­ποιός Φαί­δων Γεωργίτσης

1941 Γεν­νή­θη­κε ο ισπα­νός τενό­ρος, Πλά­θι­ντο Ντομίνγκο

1941 Η βρε­τα­νι­κή κυβέρ­νη­ση απα­γο­ρεύ­ει την κυκλο­φο­ρία της εφη­με­ρί­δας του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος Βρε­τα­νί­ας «Daily Worker».

1941 Β’ παγκό­σμιος Πόλε­μος: Βρε­τα­νοί και Αυστρα­λοί κατα­λαμ­βά­νουν ολο­κλη­ρω­τι­κά το ιτα­λο­κρα­τού­με­νο Τομπρούκ στη Βόρειο Αφρική.

1942 Αντί να ανα­δι­πλω­θούν, γερ­μα­νι­κές δυνά­μεις υπό τον Έργουιν Ρόμελ ξεκι­νούν επί­θε­ση στη Βόρεια Αφρι­κή. Εκπλη­κτοι οι Βρε­τα­νοί ανα­γκά­ζο­νται να υπο­χω­ρή­σουν στην έρημο.

1943 Β’ παγκό­σμιος Πόλε­μος: 34 παι­διά σε σχο­λείο του Λον­δί­νου σκο­τώ­νο­νται από αερο­πο­ρι­κή επι­δρο­μή των Ναζί.

1943 Οι Σοβιε­τι­κοί κατα­λαμ­βά­νουν και το τελευ­ταίο αερο­δρό­μιο γύρω από το Στά­λιν­γκραντ, εμπο­δί­ζο­ντας έτσι τον ανε­φο­δια­σμό των Γερ­μα­νών. Ο Χίτλερ εξα­κο­λου­θεί να απαι­τεί από το Φρί­ντριχ Πάου­λους να μην παρα­δο­θεί στους Σοβιετικούς

1943 Πνί­γε­ται ο ήρω­ας της Πίν­δου, Κων­στα­ντί­νος Δαβά­κης και άλλοι αξιω­μα­τι­κοί, μετά τον τορ­πι­λι­σμό από συμ­μα­χι­κό υπο­βρύ­χιο του ιτα­λι­κού πλοί­ου “Τσι­τά ντι Τζέ­νο­βα” (Πόλη της Γένο­βα) που τούς μετέ­φε­ρε ως ομή­ρους σε στρα­τό­πε­δο συγκέ­ντρω­σης στην Ιταλία.

1946 Το ΚΚΕ ζητά την απο­χώ­ρη­ση των Άγγλων από την Ελλά­δα. Την ίδια μέρα, οι Σοβιε­τι­κοί καταγ­γέλ­λουν στον ΟΗΕ την παρα­τε­τα­μέ­νη παρα­μο­νή των αγγλι­κών στρα­τευ­μά­των στην Ελλάδα.

1948 Πέθα­νε ο Ιτα­λός συν­θέ­της, Ερμά­νο Βολφ — Φερ­ρά­ρι, ιδιαί­τε­ρα γνω­στός για τις κωμι­κές όπε­ρες που συνέθεσε

1949 Ο ηγέ­της των αστών εθνι­κι­στών Τσανγκ Κάι Σεκ παραι­τεί­ται από Πρό­ε­δρος της Δημο­κρα­τί­ας της Κίνας, μια μέρα πριν την είσο­δο του Λαϊ­κού Απε­λευ­θε­ρω­τι­κού Στρα­τού υπό το Μάο Τσε Τουνγκ στο Πεκίνο.

1950 Πέθα­νε ο Άγγλος συγ­γρα­φέ­ας και δημο­σιο­γρά­φος, Τζορτζ Όργου­ελ, φιλο­λο­γι­κό ψευ­δώ­νυ­μο του Έρικ Άρθουρ Μπλερ (Η Φάρ­μα των Ζώων, 1984)

1954 Καθελ­κύ­ε­ται ο «Ναυ­τί­λος», το πρώ­το πυρη­νο­κί­νη­το υπο­βρύ­χιο των ΗΠΑ.

1959 Πέθα­νε ο Αμε­ρι­κα­νός σκη­νο­θέ­της θεα­μα­τι­κών ται­νιών, Σεσίλ Ντε Μιλ, ένας από τους ανθρώ­πους που δια­μόρ­φω­σαν την κινη­μα­το­γρα­φι­κή βιο­μη­χα­νία του Χόλι­γουντ (Δέκα εντολές)

1963 Πεθαί­νει στις φυλα­κές Ιτζε­δίν ο Γιώρ­γης Ερυ­θριά­δης, πρώ­ην μέλος του ΠΓ και τότε μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ.

1975 Οι πρω­τερ­γά­τες του πρα­ξι­κο­πή­μα­τος της 21ης Απρι­λί­ου, μετά την ολο­κλή­ρω­ση της ανά­κρι­σης, οδη­γού­νται στις φυλα­κές Κορυδαλλού.

1976 Αρχί­ζει η εμπο­ρι­κή εκμε­τάλ­λευ­ση του υπε­ρη­χη­τι­κού επι­βα­τι­κού αερο­πλά­νου Κον­κόρντ, με δύο ταυ­τό­χρο­νες απο­γειώ­σεις από το Λον­δί­νο και το Παρίσι.

1977 Ο Πρό­ε­δρος των ΗΠΑ, Τζί­μι Κάρ­τερ, απο­νέ­μει χάρη στους περισ­σό­τε­ρους στρα­τιώ­τες που αρνή­θη­καν να συμ­με­τά­σχουν στον Πόλε­μο του Βιετ­νάμ για λόγους συνείδησης.

1982 Η Εκκλη­σία της Ελλά­δος τάσ­σε­ται κατά της νομο­θε­τι­κής ρύθ­μι­σης για την απο­ποι­νι­κο­ποί­η­ση της μοιχείας.

1984 Πέθα­νε σε ηλι­κία 91 ετών πέθα­νε ο λογο­τέ­χνης, κρι­τι­κός, θεα­τρι­κός συγ­γρα­φέ­ας, ποι­η­τής, πεζο­γρά­φος και καρα­γκιο­ζο­παί­χτης Γιάν­νης Σκα­ρί­μπας.

giannis skarimpas

1985 Ο Ρόναλντ Ρίγκαν ορκί­ζε­ται για δεύ­τε­ρη θητεία πρό­ε­δρος των ΗΠΑ.

1988 Η “17 Νοέμ­βρη” πραγ­μα­το­ποιεί από­πει­ρα δολο­φο­νί­ας του αμε­ρι­κα­νού αξιω­μα­τού­χου Τζορτζ Κάρος, επι­κε­φα­λής του κλι­μα­κί­ου της DIA (Υπη­ρε­σία Δίω­ξης Ναρ­κω­τι­κών) στην Αθή­να. Η επί­θε­ση ματαιώ­νε­ται για­τί μέλος της 17Ν που έχει την ευθύ­νη της πυρο­δό­τη­σης του μηχα­νι­σμού φοβά­ται μήπως χτυ­πη­θεί ένας φρουρός.

1998 Ο πάπας Ιωάν­νης Παύ­λος ο Β’ επι­σκέ­πτε­ται επί­ση­μα την Κού­βα του Φιντέλ Κάστρο. Είχε προη­γη­θεί η επί­σκε­ψη του Κάστρο στο Βατι­κα­νό, στις 19 του Νοέμ­βρη του 1996.

2010 Ποι­νή κάθειρ­ξης 22,5 ετών επι­βάλ­λε­ται στο βασι­κό κατη­γο­ρού­με­νο για την υπό­θε­ση δολο­φο­νί­ας του νεα­ρού αυστρα­λού του­ρί­στα Ζάμιτ Ντου­ζόν, που ξυλο­κο­πή­θη­κε μέχρι θανά­του από μπρά­βους νυχτε­ρι­νού κέντρου στη Μύκονο.

«Ο Μεγά­λος Ζωο­λο­γι­κός Κήπος» του Νικο­λάς Γκι­γιέν, από­δο­ση Γιάν­νη Ρίτσου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο