Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα – Η 21η Φεβρουαρίου στην ιστορία

 Σαν σήμε­ρα 21 Φεβρουα­ρί­ου - Μια ματιά στην ιστο­ρία του τόπου και του κόσμου. Γεγο­νό­τα και πρό­σω­πα που έμει­ναν στην ιστο­ρία και δεν πρέ­πει να ξεχάσουμε

1431  Αρχί­ζει η δίκη της Ιωάν­νας της Λωραί­νης, στο Ρου­έν της Γαλ­λί­ας, έδρα της αγγλι­κής κυβέρ­νη­σης κατοχής.

1613 Στη Ρωσία, ανα­κη­ρύσ­σε­ται Τσά­ρος ο Μιχα­ήλ Ρομα­νώφ. Η δυνα­στεία των Ρομα­νώφ έμει­νε στο θρό­νο για 3 αιώ­νες, έως την Οκτω­βρια­νή Επα­νά­στα­ση το 1917

1848  Οι Καρλ Μαρξ και Φρί­ντριχ Ένγκελς δημο­σιεύ­ουν στο Λον­δί­νο το «Κομου­νι­στι­κό Μανι­φέ­στο», τη Βίβλο του Κομουνισμού.

kommounistiko manifest

1852 Πέθα­νε ο Νικο­λάι Γκό­γκολ, ρώσος συγ­γρα­φέ­ας. («Ο Επι­θε­ω­ρη­τής», «Νεκρές Ψυχές», «Το ημε­ρο­λό­γιο ενός τρε­λού», «Τάρας Μπούλ­μπα») (Γεν. 20/3/1809)

1878 Εκδί­δε­ται στις ΗΠΑ ο πρώ­τος τηλε­φω­νι­κός κατά­λο­γος. Οι σελί­δες του περι­λαμ­βά­νουν 50 ονόματα.

1879 Οι εργά­τες των βυρ­σο­δε­ψεί­ων της Σύρου κατε­βαί­νουν σε απεργία.

1893 Γεν­νή­θη­κε ο Αντρές Σεγκό­βια, Ισπα­νός κλασ­σι­κός κιθα­ρί­στας. (Θαν. 3/6/1987)

segovia2

 

1913 «Τα πήρα­με τα Γιάν­νι­να…». Ο ελλη­νι­κός Στρα­τός κυριεύ­ει το οχυ­ρω­μέ­νο Μπι­ζά­νι και απε­λευ­θε­ρώ­νει τα Γιάν­νε­να από τους Τούρ­κους. Υπο­γρά­φε­ται το πρω­τό­κολ­λο παρά­δο­σης της πόλης και οι άνδρες του τουρ­κι­κού στρα­τού, περί­που 30.000, παρα­δί­δο­νται στον Ελλη­νι­κό Στρα­τό και θεω­ρού­νται αιχ­μά­λω­τοι πολέμου.

1915  Ο Ελευ­θέ­ριος Βενι­ζέ­λος παραι­τεί­ται από πρω­θυ­πουρ­γός, κατό­πιν δια­φω­νί­ας του με τον βασι­λιά Κων­στα­ντί­νο για τη συμ­με­το­χή της Ελλά­δας στον Α’ Παγκό­σμιο Πόλε­μο. Το γεγο­νός σημα­το­δο­τεί την αρχή του απο­κα­λού­με­νου εθνι­κού διχασμού.

1916 Ο γερ­μα­νι­κός στρα­τός ξεκι­νά επί­θε­ση ενα­ντί­ον του γαλ­λι­κού οχυ­ρού στο Βερ­ντέν. Στη μάχη αυτή, που υπήρ­ξε μια από τις κρι­σι­μό­τε­ρες και αιμα­τη­ρό­τε­ρες του Α’ Παγκο­σμί­ου Πολέ­μου, έχα­σαν τη ζωή τους 434.000 Γερ­μα­νοί και 543.000 Γάλ­λοι στρατιώτες.

1930 Oι Γερ­μα­νοί αρχί­ζουν την κατα­σκευή του στρα­το­πέ­δου συγκέ­ντρω­σης του Άουσβιτς.

1946 Το Πολι­τι­κό Γρα­φείο της ΚΕ του ΚΚΕ, σε ανα­κοί­νω­σή του, τονί­ζει ότι με την ισχύ­ου­σα κατά­στα­ση το ΚΚΕ δε θα πάρει μέρος στις εκλο­γές που πρό­κει­ται να διε­ξα­χθούν στις 31 του Μάρ­τη και επι­ση­μαί­νει ότι «μέσα σε λίγες βδο­μά­δες, όταν υπάρ­χει καλή θέλη­ση και στα­μα­τή­σει η αγγλι­κή αντί­δρα­ση, μπο­ρούν να εξα­σφα­λι­σθούν οι προ­ϋ­πο­θέ­σεις για στοι­χειω­δώς λεύ­τε­ρες εκλογές».

1947 Στη Νέα Υόρ­κη ο Έντουν Λαντ παρου­σιά­ζει την πρώ­τη φωτο­γρα­φι­κή μηχα­νή, που βγά­ζει στιγ­μιαί­ες φωτο­γρα­φί­ες, την Πόλαροϊντ.

1947 Η Βρε­τα­νία γνω­στο­ποιεί επι­σή­μως στις ΗΠΑ πως αδυ­να­τεί πλέ­ον να στη­ρί­ζει οικο­νο­μι­κά τις κυβερ­νή­σεις Ελλά­δας και Τουρκίας.

Την επό­με­νη ημέ­ρα, ο διευ­θυ­ντής του Γρα­φεί­ου Εγγύς Ανα­το­λής και Αφρι­κα­νι­κών Υπο­θέ­σε­ων του State Department, Λ. Χέντερ­σον, εκτί­μη­σε πώς «εάν οι Βρε­τα­νοί απέ­συ­ραν τους στρα­τιώ­τες τους από την Ελλά­δα και εμείς δεν παρέμ­βου­με, οι Έλλη­νες κομ­μου­νι­στές αντάρ­τες (…) θα απο­κτού­σαν σίγου­ρα τον έλεγ­χο της Ελλά­δας. Εάν συνέ­βαι­νε αυτό (…) η ανα­το­λι­κή Μεσό­γειος και η Εγγύς Ανα­το­λή θα χανό­ταν στους κομμουνιστές».

1965 Δολο­φο­νεί­ται στη Νέα Υόρ­κη ο ηγέ­της των Μαύ­ρων Παν­θή­ρων Μάλ­κολμ Χ (πραγ­μα­τι­κό όνο­μα: Μάλ­κολμ Λιτλ), ο οποί­ος υπήρ­ξε μια από τις ηγε­τι­κές φυσιο­γνω­μί­ες του αγώ­να για τα δικαιώ­μα­τα των αφρο­α­με­ρι­κα­νών στις ΗΠΑ.

1958 Ο Αγγλος εικα­στι­κός Τζέ­ραλντ Χόρ­τομ σχε­διά­ζει το γνω­στό σήμα της ειρή­νης με το διχα­λω­τό σχήμα.

1966 Κατα­δι­κά­ζε­ται σε θάνα­το από στρα­το­δι­κείο και στη συνέ­χεια εκτε­λεί­ται, ο Νιό­νο, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚ Ινδο­νη­σί­ας. Η εκτέ­λε­σή του έγι­νε στα πλαί­σια μιας ανε­λέ­η­της αντι­κομ­μου­νι­στι­κής σφα­γής, που ξεκί­νη­σε με το πρα­ξι­κό­πη­μα της 30/9/1965 και διε­ξή­χθη με τις ευλο­γί­ες της CIA. Εκα­το­ντά­δες χιλιά­δες μέλη και στε­λέ­χη του ΚΚ Ινδο­νη­σί­ας (που έως τότε ήταν το τρί­το μεγα­λύ­τε­ρο στον κόσμο με 3 εκα­τομ­μύ­ρια μέλη και μεγά­λη επιρ­ροή στο λαό) σφα­γιά­στη­καν ή κλεί­στη­καν στη φυλα­κή και σε στρα­τό­πε­δα συγκέντρωσης.

1968 Η ΕΣΣΔ καταγ­γέλ­λει στον ΟΗΕ τη Χού­ντα ότι παρα­βιά­ζει κατά­φω­ρα τα ανθρώ­πι­να δικαιώ­μα­τα, διώ­κο­ντας και βασα­νί­ζο­ντας τους αντι­πά­λους της.

1972 Πραγ­μα­το­ποιεί­ται η ιστο­ρι­κή επί­σκε­ψη του Προ­έ­δρου των Ηνω­μέ­νων Πολι­τειών, Ρίτσαρντ Νίξον στην Κίνα, όπου συνα­ντά­ται με το Μάο Τσε Τουνγκ.

1973  Οι φοι­τη­τές κατα­λαμ­βά­νουν τη Νομι­κή την περί­ο­δο της Επταετίας.

nomiki

1985 Η «17 Νοέμ­βρη» δολο­φο­νεί στην οδό Τσα­κά­λωφ στο Κολω­νά­κι τον εκδό­τη της εφη­με­ρί­δας «Απο­γευ­μα­τι­νή» Νίκο Μομ­φε­ρά­το και τον οδη­γό του Πανα­γιώ­τη Ρουσέτη.

2014 Πέθα­νε ο Σάκης Μπου­λάς, τρα­γου­δι­στής και ηθο­ποιός. (Γεν. 11/3/1954)

mpoulas

«Ο πικρός βίος του Μαξ Χάβε­λα­αρ, Μια ιστο­ρία εκμε­τάλ­λευ­σης στις αποι­κί­ες καφέ»

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο