Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα – Η 23η Ιανουαρίου στην ιστορία

Σαν σήμε­ρα 23 Ιανουα­ρί­ου - Μια ματιά στην ιστο­ρία του τόπου και του κόσμου. Γεγο­νό­τα και πρό­σω­πα που έμει­ναν στην ιστο­ρία και δεν πρέ­πει να ξεχάσουμε

393 Ο ρωμαί­ος αυτο­κρά­το­ρας Θεο­δό­σιος Α’ ανα­κη­ρύσ­σει συναυ­το­κρά­το­ρα τον εννιά­χρο­νο γιο του Ονόριο.

1368  O Ζου Γιουάν Ζανγκ ανε­βαί­νει στο θρό­νο της Κίνας ως αυτο­κρά­τωρ Χονγκ Βου. Είναι ο πρώ­τος εστεμ­μέ­νος της δυνα­στεί­ας των Μινγκ, που θα κυβερ­νή­σει τη χώρα για τρεις αιώνες.

1480 Η Βενε­τία συμ­μα­χεί με τους Τούρ­κους και επι­κη­ρύσ­σει ως προ­δό­τη τον αρχη­γό των Μανια­τών, Κρο­κό­δει­λο Κλα­δά, τον οποί­ον προη­γου­μέ­νως έχει ανα­κη­ρύ­ξει ιππό­τη του Αγί­ου Μάρ­κου, και ορί­ζει υπέ­ρο­γκο για την επο­χή ποσό για τη σύλ­λη­ψη ή εξό­ντω­σή του.

1556 O κατα­στρο­φι­κό­τε­ρος σει­σμός στην ανθρώ­πι­νη ιστο­ρία πλήτ­τει την επαρ­χία Σαν­τζί της Κίνας, σκο­τώ­νο­ντας πάνω από 830.000 ανθρώπους.

1571 Ανοί­γει στο Λον­δί­νο το βασι­λι­κό χρηματιστήριο.

1579 Οι επτά βόρειες Κάτω Χώρες απε­φα­σί­ζουν να ενώ­σουν τις δυνά­μεις τους ενα­ντί­ον της ισπα­νι­κής εξου­σί­ας και συστή­νουν την Ένω­ση της Ουτρέ­χτης, η οποία θεω­ρεί­ται ως η απαρ­χή της Ολλαν­δι­κής Δημοκρατίας.

1668 Συγκρο­τεί­ται Τρι­πλή Συμ­μα­χία μετα­ξύ Ολλαν­δί­ας, Βρε­τα­νί­ας και Σου­η­δί­ας, για την απο­φυ­γή επέ­κτα­σης της Γαλλίας.

1719 Δημιουρ­γεί­ται το πρι­γκι­πά­το του Λίχτεν­σταϊν, στους κόλ­πους της Αγί­ας Ρωμαϊ­κής Αυτο­κρα­το­ρί­ας του Γερ­μα­νι­κού Έθνους.

1783 γεν­νή­θη­κε ο γάλ­λος συγ­γρα­φέ­ας, Μαρί Ανρί Μπέιλ, γνω­στό­τε­ρος ως Στα­ντάλ (“Το μαύ­ρο και το κόκ­κι­νο”, “Το μονα­στή­ρι της Πάρμας”)

1793 Ρωσία και Πρω­σία δια­μοι­ρά­ζουν για δεύ­τε­ρη φορά την Πολωνία.

1822 Τουρ­κι­κές δυνά­μεις του Ρεθύ­μνου, για να εκδι­κη­θούν το θάνα­το του αρχη­γού τους Γεντίμ Αλή στη μάχη του Αρκα­δί­ου, επι­τί­θε­νται κατά της θέσε­ως Ακό­νια Ρεθύ­μνου, την οποία κατέ­χουν Κρή­τες επα­να­στά­τες. Η μάχη θα λήξει με νίκη των Ελλήνων.

1831 Συλ­λαμ­βά­νε­ται ο Πετρό­μπε­ης Μαυ­ρο­μι­χά­λης, εξαι­τί­ας των αντι­κα­πο­δι­στρια­κών ταρα­χών στη Μάνη.

1832  Γεν­νή­θη­κε ο Γάλ­λος ιμπρε­σιο­νι­στής ζωγρά­φος, Εντουάρ Μανέ.

1845 Το αμε­ρι­κα­νι­κό Κογκρέ­σο ανα­κη­ρύσ­σει την Τρί­τη, μετά την πρώ­τη Δευ­τέ­ρα του Νοεμ­βρί­ου ως ημέ­ρα διε­ξα­γω­γής των προ­ε­δρι­κών εκλογών.

1849 Η Ελί­ζα­μπεθ Μπλάκ­γου­ελ απο­φοι­τά από το Geneva College της Νέας Υόρ­κης και γίνε­ται η πρώ­τη γυναί­κα που απο­κτά άδεια εξά­σκη­σης του ιατρι­κού επαγ­γέλ­μα­τος στις ΗΠΑ.

1851 Το στρί­ψι­μο ενός νομί­σμα­τος δίνει τελι­κά τη λύση στο πώς θα ονο­μα­στεί μία νέα πόλη στο Όρε­γκον των ΗΠΑ: Βοστό­νη ή Πόρ­τλαντ; Νικη­τή­ριο… όνο­μα είναι το Πόρτλαντ.

1870 Ο στρα­τός των ΗΠΑ πραγ­μα­το­ποιεί ένα ακό­μα έγκλη­μα κατά των ιθα­γε­νών Αμε­ρι­κα­νών, δολο­φο­νώ­ντας 173 γυναι­κό­παι­δα σε καταυ­λι­σμό στον ποτα­μό Μαριάς («Σφα­γή του Μαριάς» στη Νεβάδα).

1872 Γεν­νή­θη­κε ο Πολ Λαν­ζε­βέν. Γάλ­λος διά­ση­μος φυσι­κός και επι­φα­νής δημό­σιος παράγοντας.

lanzeven

1873 Γεν­νή­θη­κε ο Γάλ­λος συγ­γρα­φέ­ας Μαρί Ανρί Μπέιλ (Στε­ντάλ).

1878 Ο ελλη­νι­κός στρα­τός, που είχε εισβάλ­λει στη τουρ­κο­κρα­τού­με­νη Θεσ­σα­λία δυο μέρες νωρί­τε­ρα, υπό τις δια­τα­γές του Αντι­στρά­τη­γου Σκαρ­λά­του Σού­τσου απε­λευ­θε­ρώ­νει τη πόλη του Δομοκού.

1897 Οι τούρ­κοι αρχί­ζουν φοβε­ρές σφα­γές και πυρ­πο­λή­σεις χωριών στα Χανιά. Οι βιαιό­τη­τες θα διαρ­κέ­σουν δύο ημέ­ρες και θα επε­κτα­θούν και σε άλλες πόλεις του νησιού. Εκα­τό περί­που επα­να­στά­τες θα συγκε­ντρω­θούν στο Ακρω­τή­ρι απο­φα­σι­σμέ­νοι να διεκ­δι­κή­σουν με κάθε μέσο την Ένω­ση της Κρή­της με την Ελλάδα.

1898 Γεν­νή­θη­κε ο Ρώσος σκη­νο­θέ­της του κινη­μα­το­γρά­φου, Σερ­γκέι Αϊζεν­στάιν («Απερ­γία», «Θωρη­κτό Ποτέμ­κιν», «Οκτώ­βρης», «Ιβάν ο Τρο­με­ρός», κ.α.).

1910 Γεν­νή­θη­κε ο Βέλ­γος Ρομά κιθα­ρί­στας της τζαζ Τζάν­γκο Ράινχαρντ.

1912 Γεν­νή­θη­κε ο Σοβιε­τι­κός διευ­θυ­ντής όπε­ρας Μπό­ρις Ποκρόφ­σκι, διευ­θυ­ντής του θεά­τρου Μπολ­σόι από το 1943 έως το 1982

1912 Υπο­γρά­φε­ται στη Χάγη η Διε­θνής Συν­θή­κη για το Oπιο. Είναι η πρώ­τη συν­θή­κη για τον έλεγ­χο και την απα­γό­ρευ­ση των ναρκωτικών.

1922 Ο 14χρονος κανα­δός, Λέο­ναρντ Τόμ­σον, είναι ο πρώ­τος δια­βη­τι­κός στον οποίο χορη­γεί­ται ινσου­λί­νη σε ενέ­σι­μη μορφή.

1925 Αυστη­ρές κυρώ­σεις επι­βάλ­λο­νται ενα­ντί­ον των αφι­σο­κολ­λη­τών, για τον ευπρε­πι­σμό της ελλη­νι­κής πρωτεύουσας.

1928 Γεν­νή­θη­κε η Γαλ­λί­δα ηθο­ποιός, Ζαν Μορό.

1929 Μεγά­λη πυρ­κα­γιά απο­τε­φρώ­νει σχε­δόν τη μισή ελλη­νι­κή συνοι­κία των Ταταύ­λων στην Κωνσταντινούπολη.

1933 Αιμα­τη­ρά γεγο­νό­τα ξετυ­λί­γο­νται στη Νάου­σα. Με δια­τα­γή του επι­κε­φα­λής μοι­ράρ­χου, οι χωρο­φύ­λα­κες πυρο­βό­λη­σαν στο πλή­θος — 3.000 εργα­τών που πέτα­ξε ο Λανα­ράς στους δρό­μους και των οικο­γε­νειών τους, οι οποί­οι δια­μαρ­τύ­ρο­νταν μπρο­στά στο Δημαρ­χείο. Επε­σαν νεκροί τέσ­σε­ρις εργά­τες και τραυ­μα­τί­στη­καν είκο­σι. Οι φαντά­ροι αρνή­θη­καν να πυρο­βο­λή­σουν το λαό. Τα γεγο­νό­τα ξεσή­κω­σαν κύμα δια­μαρ­τυ­ριών σ’ όλη την Ελλάδα.

naousa kinitopoiisi

1940 Αρχί­ζει η κατα­σκευή των μεγά­λων έργων του απο­χε­τευ­τι­κού αγω­γού της Αθήνας.

1943 Οι δυνά­μεις της 8ης Στρα­τιάς του Μοντ­γκό­με­ρι κατα­λαμ­βά­νουν την Τρί­πο­λη της Λιβύ­ης που κατεί­χαν οι δυνά­μεις του Άξονα.

1944 Πεθαί­νει ο Νορ­βη­γός συμ­βο­λι­στής ζωγρά­φος Έντ­βαρντ Μουνκ

munk

1950 Η Ιερου­σα­λήμ ανα­κη­ρύσ­σε­ται επί­ση­μα ως η νέα πρω­τεύ­ου­σα του Ισραήλ.

1952 Σύμ­φω­να με υπο­λο­γι­σμούς, ο κεκλι­μέ­νος πύρ­γος της Πίζας στην Ιτα­λία θα χάσει την ισορ­ρο­πία του και θα γκρε­μι­στεί το έτος 2151.

1956  Οι κύπριοι μαθη­τές απέ­χουν από τα μαθή­μα­τά τους, σε ένδει­ξη δια­μαρ­τυ­ρί­ας για τις συλ­λή­ψεις συμ­μα­θη­τών τους που δια­δή­λω­ναν υπέρ της ένω­σης της Κύπρου με την Ελλάδα.

1960  Ο ελβε­τός εφευ­ρέ­της, Ογκίστ Πικάρ, σημειώ­νει ρεκόρ κατά­δυ­σης με το βαθυ­σκά­φος “Τερ­γέ­στη”. Φτά­νει σε βάθος 10.900 μέτρων στην τάφρο Γκουάμ στις Φιλιππίνες.

1964 Ο δρ. Τζέιμς Χάρ­ντι επι­χει­ρεί στο Πανε­πι­στη­μια­κό Νοσο­κο­μείο του Μισ­σι­σι­πή την πρώ­τη μετα­μό­σχευ­ση καρ­διάς ζώου (χιμπα­τζή) σε άνθρω­πο. Ο ασθε­νής Μπόιντ Ρας, 68 ετών, θα πεθά­νει 90 λεπτά μετά την εγχείρηση.

1968 Το αμε­ρι­κα­νι­κό κατα­σκο­πευ­τι­κό σκά­φος «Που­έ­μπλο» με 83μελές πλή­ρω­μα κατα­λαμ­βά­νε­ται από περι­πο­λι­κά σκά­φη της ΛΔ Κορέας

puemplo

1968 Πεθαί­νει ο Κύπριος κομ­μου­νι­στής ποι­η­τής Θεο­δό­σης Πιερίδης.

pieridis

1968 Οι Αμε­ρι­κα­νοί δίνουν το «χρί­σμα» στη χούντα

xounta

1973 Ο πρό­ε­δρος των ΗΠΑ, Ρίτσαρντ Νίξον, ανα­κοι­νώ­νει στον αμε­ρι­κα­νι­κό λαό, μέσω τηλε­ό­ρα­σης και ραδιο­φώ­νου, την επί­τευ­ξη συμ­φω­νί­ας για επί­ση­μη κατά­παυ­ση του πυρός στο Βιετνάμ.

1973 σκο­τώ­θη­κε σε αερο­πο­ρι­κό δυστή­χη­μα, ο Αλέ­ξαν­δρος Ωνά­σης, γιος του έλλη­να μεγι­στά­να Αρι­στο­τέ­λη Ωνάση

1976 Πέθα­νε ο κομ­μου­νι­στής βαρύ­το­νος Πολ Ρόμπ­σον (Paul Robeson)

Robeson

1989 Ο Ισπα­νός σου­ρε­α­λι­στής ζωγρά­φος, Σαλ­βα­ντόρ Ντα­λί.

dali

1989  Δολο­φο­νεί­ται ο αντιει­σαγ­γε­λέ­ας του Αρεί­ου Πάγου, Ανα­στά­σιος Βενάρ­δος, κοντά στο σπί­τι του στα Κάτω Πατή­σια. Την ευθύ­νη ανα­λαμ­βά­νει η οργά­νω­ση “1η Μάη”.

1992 Αερο­σκά­φος HU-16 Albatross της Ελλη­νι­κής Πολε­μι­κής Αερο­πο­ρί­ας συντρί­βε­ται σε κατοι­κη­μέ­νη περιο­χή της Ελευ­σί­νας, σκο­τώ­νο­ντας τα τρία μέλη του πλη­ρώ­μα­τός του.

1996 Κυκλο­φο­ρεί η πρώ­τη έκδο­ση της γλώσ­σας προ­γραμ­μα­τι­σμού java.

1996 Την ίδια μέρα, η Ελλά­δα υπο­βάλ­λει επί­ση­μα στη Λωζά­νη υπο­ψη­φιό­τη­τα για τη διορ­γά­νω­ση των Ολυ­μπια­κών Αγώ­νων του 2004, με πρό­ε­δρο της Επι­τρο­πής Διεκ­δί­κη­σης τη Γιάν­να Αγγελοπούλου.

1997 Ο 23χρονος δολο­φό­νος κατά συρ­ροή, Αντώ­νης Δαγλής, κατα­δι­κά­ζε­ται σε 13 φορές ισό­βια και κάθειρ­ξη 25 ετών για τη δολο­φο­νία τριών ιερό­δου­λων και από­πει­ρες δολο­φο­νί­ας άλλων έξι, καθώς και για άλλα αδικήματα.

2004 H Ευρω­παϊ­κή Δια­στη­μι­κή Υπη­ρε­σία ανα­κοι­νώ­νει ότι το ευρω­παϊ­κό δια­στη­μι­κό σκά­φος Mars Express εντό­πι­σε νερό υπό μορ­φή πάγου στο νότιο πόλο του πλα­νή­τη Άρη.

«Ο πικρός βίος του Μαξ Χάβε­λα­αρ, Μια ιστο­ρία εκμε­τάλ­λευ­σης στις αποι­κί­ες καφέ»

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο