Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα οι ναζί πραγματοποιούν το «πραξικόπημα της μπυραρίας»

Το διή­με­ρο 8–9 Νοεμ­βρί­ου 1923, ο Αδόλ­φος Χίτλερ, τότε επι­κε­φα­λής του ασή­μα­ντου Εθνι­κο­σο­σια­λι­στι­κού Κόμ­μα­τος των Γερ­μα­νών Εργα­τών και οι παρα­τρε­χά­με­νοί του, ανά­με­σά τους οι Χάιν­ριχ Χίμ­λερ, Χέρ­μαν Γκέ­ρινγκ και Ρού­ντολφ Ες, επι­χει­ρούν να κατα­λά­βουν με πρα­ξι­κό­πη­μα την εξου­σία σε πολυ­σύ­χνα­στη μπυ­ρα­ρία του Μονά­χου («πρα­ξι­κό­πη­μα της μπυραρίας»).

Ο Χίλερ και οι συνερ­γά­τες του στο Κόμ­μα σχε­δί­α­ζαν να κατα­λά­βουν την εξου­σία πρώ­τα στο Μόνα­χο και στη συνέ­χεια να βαδί­σουν κατά του Βερο­λί­νου. Πρό­τυ­πό του η Μεγά­λη Πορεία του Μου­σο­λί­νι προς τη Ρώμη, ένα χρό­νο νωρί­τε­ρα. Η ευκαι­ρία τούς δόθη­κε το βρά­δυ της 8ης Νοεμ­βρί­ου 1923. Στη μεγά­λη μπυ­ρα­ρία του Μονά­χου με το όνο­μα «Μπιρ­γκερ­μπροϊ­κέ­λερ» είχαν συγκε­ντρω­θεί 3.000 επι­φα­νείς πολί­τες της Βαυα­ρί­ας για να ακού­σουν μία ομι­λία του Γκού­σταβ φον Καρ. Ανά­με­σα στους παρευ­ρι­σκο­μέ­νους ήταν σχε­δόν σύσ­σω­μο το υπουρ­γι­κό συμ­βού­λιο του κρα­τι­δί­ου, με επι­κε­φα­λής τον πρω­θυ­πουρ­γό Νίλιγκ.

Ο Χίτλερ, με 600 επί­λε­κτα μέλη του κόμ­μα­τός τους, αιφ­νι­διά­ζει τους συγκε­ντρω­μέ­νους στις 8:30 το βρά­δυ. Ο Χίτλερ εισβά­λει στην μπυ­ρα­ρία, ανε­βαί­νει σε μία καρέ­κλα και πυρο­βο­λεί το ταβά­νι, πριν κηρύ­ξει το τέλος «της κυβέρ­νη­σης των εγκλη­μα­τιών του Νοεμ­βρί­ου», όρος που χρη­σι­μο­ποιεί­ται από τους επι­κρι­τές της Ανα­κω­χής του 1918. Ομως αστυ­νο­μία και στρα­τός εξου­δε­τε­ρώ­νουν εν τη γενέ­σει της αυτήν την από­πει­ρα πρα­ξι­κο­πή­μα­τος, εκμε­ταλ­λευό­με­νοι λάθη τακτικ’ης του Χίτλερ.

Ο Χίτλερ συλ­λαμ­βά­νε­ται, η από­πει­ρά του είναι φιά­σκο, αλλά χρη­σι­μεύ­ει ως ιδρυ­τι­κός μύθος του μελ­λο­ντι­κού ΙΙΙ Ράιχ. Ο Χίτλερ εκμε­ταλ­λεύ­ε­ται την δίκη του για να γίνει γνω­στός και να σκορ­πί­σει τον αντιε­βραϊ­κό του μίσος στη χώρα του και πέρα από αυτήν.

Η αστι­κή Δημο­κρα­τία της Βαϊ­μά­ρης θα απο­δει­χθεί ιδιαί­τε­ρα επιει­κής προς τους πρα­ξι­κο­πη­μα­τί­ες: ο στρα­τάρ­χης Ε. Λού­ντε­ντορφ αθω­ώ­θη­κε πλή­ρως, ενώ ο Α. Χίτλερ κατα­δι­κά­στη­κε σε 5 χρό­νια φυλα­κή, από τα οποία εξέ­τι­σε μόλις 8 μήνες και αυτά σε ιδιαί­τε­ρα ευνοϊ­κές συν­θή­κες κράτησης.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο