Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα ο πιο… παράλογος αγώνα ποδοσφαίρου (ΒΙΝΤΕΟ)

Είκο­σι έξι χρό­νια συμπλη­ρώ­νο­νται από τον πιο… παρά­λο­γο αγώ­να στην Ιστο­ρία του ποδο­σφαί­ρου. Μία ημέ­ρα σαν σήμε­ρα στις 27 Ιανουα­ρί­ου 1994, ο αγώ­νας μετα­ξύ Μπαρ­μπά­ντος και Γρε­νά­δας, για την φάση των ομί­λων του κυπέλ­λου Καραϊ­βι­κής, έμελ­λε να περά­σει στην Ιστο­ρία, εξ΄ αιτί­ας ενός κανο­νι­σμού. Η ομά­δα των Μπαρ­μπά­ντος, έπρε­πε να νική­σει με δύο γκολ δια­φο­ρά, προ­κει­μέ­νου να απο­φευ­χθεί ο πρό­ω­ρος αποκλεισμός.

Ήταν μπρο­στά στο σκορ με 2–0 έως 83′, όταν η Γρε­νά­δα μεί­ω­σε. Όμως ο κανο­νι­σμός δεν προ­βλέ­πει ισο­πα­λία ούτε στην φάση των ομί­λων. Έτσι σε περί­πτω­ση ισο­πα­λί­ας, οι δύο ομά­δες ανα­γκά­ζο­νται να παί­ξουν παρά­τα­ση, όπου ισχύ­ει το «χρυ­σό» γκολ, το οποίο μάλι­στα μετρά διπλά!

Ακρι­βώς γι αυτόν τον λόγο οι παί­κτες των Μπαρ­μπά­ντος συνει­δη­το­ποιούν ότι είναι… βολι­κό να έρθει ισό­πα­λο το ματς και στη συνέ­χεια να επι­διώ­ξουν το διπλό νικη­φό­ρο γκολ στον επι­πλέ­ον χρόνο.

Έτσι, ο αμυ­ντι­κός Σίλι στο 87‘ και μετά από ανταλ­λα­γή πασών με τον τερ­μα­το­φύ­λα­κα Στά­ουτ, έστει­λε τη μπά­λα στην εστία της ομά­δας του. Έχο­ντας κατα­νο­ή­σει το κόλ­πο, οι παί­κτες της Γρε­νά­δας προ­σπα­θούν να το διορ­θώ­σουν. Και ξέρουν ότι μπο­ρούν να το κάνουν είτε σκο­ρά­ρο­ντας γκολ ή αυτο­γκόλ. Δεν τα κατά­φε­ραν. Το παι­χνί­δι πέρα­σε στην παρά­τα­ση και εκεί τα Μπαρ­μπά­ντος κατά­φε­ραν να σημειώ­σουν το απο­φα­σι­στι­κό «χρυ­σό» γκολ.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο