Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα, το πρώτο ανθρώπινο αποτύπωμα στη Σελήνη

20 Ιου­λί­ου 1969

apotupomaΗ απο­στο­λή του Apollo 11 με πλή­ρω­μα τους Neil Armstrong, Edwin (Buzz) Aldrin και Michael Collins προ­σε­λη­νώ­νε­ται επι­τυ­χώς και ο Neil Armstrong αφή­νει το πρώ­το ανθρώ­πι­νο απο­τύ­πω­μα στην επι­φά­νεια της Σελή­νης το οποίο θα παρα­μεί­νει εκεί για εκα­τομ­μύ­ρια χρόνια.

Η απο­στο­λή προ­σθα­λασ­σώ­θη­κε στον Ειρη­νι­κό ωκε­α­νό με ασφά­λεια στις 24 Ιου­λί­ου 1969

Υπάρ­χουν, βεβαί­ως, και αυτοί που αντι­λέ­γουν, ισχυ­ρι­ζό­με­νοι ότι απο­στο­λή ανθρώ­που στη Σελή­νη δεν έγι­νε ποτέ και ότι όλα ήταν μια καλο­στη­μέ­νη χολι­γου­ντια­νή παρά­στα­ση, προ­κει­μέ­νου να ανα­στη­λω­θεί το πεσμέ­νο γόη­τρο της NASA, που είχε τρω­θεί από τις δια­στη­μι­κές επι­τυ­χί­ες των Σοβιε­τι­κών. Οι θεω­ρί­ες αυτές βασί­ζο­νται σε κάποιες ενδεί­ξεις, αλλά εξα­κο­λου­θούν να παρα­μέ­νουν σε επί­πε­δο συνω­μο­σιο­λο­γί­ας, είδος που ανθεί στις Ηνω­μέ­νες Πολιτείες.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο