Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα το 1901 πέθανε ο ζωγράφος Νικόλαος Γύζης

Σαν σήμε­ρα το 1901 πέθα­νε ο Νικό­λα­ος Γύζης, Έλλη­νας ζωγρά­φος, που ανή­κε στη λεγό­με­νη «Σχο­λή του Μονά­χου». Γεν­νή­θη­κε την 1/3/1842.

Ο Νικό­λα­ος Γύζης ήταν ένας από τους αξιο­λο­γό­τε­ρους εκπρο­σώ­πους της ελλη­νι­κής ζωγρα­φι­κής του 19ου αιώ­να. Γόνος φτω­χής οικο­γέ­νειας, πήρε το 1865 υπο­τρο­φία για σπου­δές ζωγρα­φι­κής στο Μόνα­χο, όπου δεν άργη­σε να δια­κρι­θεί. Το 1872 επέ­στρε­ψε στην Ελλά­δα, αλλά μετά από διε­τή παρα­μο­νή με ενδιά­με­σο ταξί­δι στην Ανα­το­λή, δια­πί­στω­σε ότι οι τότε συν­θή­κες δεν ευνο­ού­σαν την καλ­λι­τε­χνι­κή δημιουρ­γία και γύρι­σε στο Μόνα­χο, όπου ουσια­στι­κά έζη­σε μέχρι το τέλος της ζωής του.

Το 1880 έγι­νε επί­τι­μο μέλος της Ακα­δη­μί­ας των Ωραί­ων Τεχνών, το 1882 ανα­πλη­ρω­τής καθη­γη­τής στην Ακα­δη­μία Καλών Τεχνών του Μονά­χου και έξι χρό­νια αργό­τε­ρα, το 1888, τακτι­κός καθη­γη­τής. Εκτός από την ηθο­γρα­φία, τη νεκρή φύση και το πορ­τρέ­το, ήδη από τα μέσα της δεκα­ε­τί­ας του 1880 ο Γύζης θα στρα­φεί προς τα ιδε­α­λι­στι­κά — αλλη­γο­ρι­κά θέμα­τα, που είχε προ­σεγ­γί­σει ήδη από τα μέσα της προη­γού­με­νης δεκα­ε­τί­ας, και θα ανα­δει­χθεί έτσι σε εκφρα­στή ενός νέου πνεύματος.

Κυρί­αρ­χη μορ­φή της “Σχο­λής του Μονά­χου”, ο Γύζης επη­ρέ­α­σε την πορεία της ελλη­νι­κής τέχνης με το ζωγρα­φι­κό του έργο, ενώ σημα­ντι­κή είναι η θέση του και στη γερ­μα­νι­κή ιστο­ρία της τέχνης του 19ου αιώνα.

guzis

Μετά την καταστροφή των Ψαρών, π. 1896-1898

Μετά την κατα­στρο­φή των Ψαρών, π. 1896–1898

Το τάμα, 1886

Το τάμα, 1886

Παιδικοί αρραβώνες, 1877

Παι­δι­κοί αρρα­βώ­νες, 1877

Ψυχομάνα, 1882-1883

Ψυχο­μά­να, 1882–1883

Σχέδιο διαφημίσεων "Απόλλων"

Σχέ­διο δια­φη­μί­σε­ων “Απόλ­λων”

Ιδού ο Νυμφίος, 1899-1900

Ιδού ο Νυμ­φί­ος, 1899–1900

Η Αποθέωση της Βαυαρίας, 1895 – 1899

Η Απο­θέ­ω­ση της Βαυα­ρί­ας, 1895 – 1899

Οι ελευθέριες Τέχνες με τα Πνεύματά τους, 1878-1880

Οι ελευ­θέ­ριες Τέχνες με τα Πνεύ­μα­τά τους, 1878–1880

 

Νικό­λα­ος Γύζης

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο