Σαν σήμερα το 1901 πέθανε ο ζωγράφος Νικόλαος Γύζης

Σαν σήμε­ρα το 1901 πέθα­νε ο Νικό­λα­ος Γύζης, Έλλη­νας ζωγρά­φος, που ανή­κε στη λεγό­με­νη «Σχο­λή του Μονά­χου». Γεν­νή­θη­κε την 1/3/1842. Ο Νικό­λα­ος Γύζης ήταν ένας από τους αξιο­λο­γό­τε­ρους εκπρο­σώ­πους της ελλη­νι­κής ζωγρα­φι­κής του 19ου αιώ­να. Γόνος φτω­χής οικο­γέ­νειας, πήρε το 1865 υπο­τρο­φία για σπου­δές ζωγρα­φι­κής στο Μόνα­χο, όπου δεν άργη­σε να δια­κρι­θεί. Το 1872 επέ­στρε­ψε στην … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Σαν σήμε­ρα το 1901 πέθα­νε ο ζωγρά­φος Νικό­λα­ος Γύζης.