Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 1η Σεπτέμβρη — Μια ματιά στην ιστορία του τόπου και του κόσμου

Σαν σήμερα 1η Σεπτέμβρη

Μια ματιά στην ιστορία του τόπου και του κόσμου
Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία και δεν πρέπει να ξεχάσουμε

1715 ▪️ Πέθα­νε ο βασι­λιάς της Γαλ­λί­ας Λου­δο­βί­κος ο ΙΔ’ μετά από 72 χρό­νια βασιλείας

1807 ▪️Μετά απ’ την υπο­γρα­φή της Συν­θή­κης του Τιλ­σίτ οι Γάλ­λοι κατα­λαμ­βά­νουν τα Επτάνησα

1824 ▪️Γεν­νή­θη­κε ο Αρι­στο­τέ­λης Βαλα­ω­ρί­της, έλλη­νας ποι­η­τής και πολι­τι­κός. (Θαν. 24/7/1879)

valaoritis 1

1870 ▪️Στο γαλ­λο­πρω­σι­κό πόλε­μο, οι Γάλ­λοι υπό τον Ναπο­λέ­ο­ντα τον Γ’ ηττώ­νται από τους Πρώ­σους, στην καθο­ρι­στι­κή μάχη του Σεντάν, ανοί­γο­ντας στα πρω­σι­κά στρα­τεύ­μα­τα το δρό­μο για το Παρί­σι. Ανοί­γει ο δρό­μος για την Παρι­σι­νή Κομμούνα.

1875 ▪️Γεν­νή­θη­κε ο συγ­γρα­φέ­ας του Ταρ­ζάν, Μπέ­ρο­ουζ Ράις Έντγκαρ

1897 ▪️Ανοί­γει ο υπό­γειος σιδη­ρό­δρο­μος της Βοστό­νης, το πρώ­το μετρό στη Βόρεια Αμερική.

1902 ▪️Στη Μαρ­τι­νί­κα, το όρος Πελέ πλημ­μυ­ρί­ζει την πόλη με λάβα ηφαι­στεί­ου για δεύ­τε­ρη φορά σε 4 μήνες, με απο­τέ­λε­σμα να χάσουν τη ζωή τους 2.000 άτομα.

1911 ▪️Το θωρα­κι­σμέ­νο κατα­δρο­μι­κό Γεώρ­γιος Αβέ­ρωφ μπαί­νει στην υπη­ρε­σία του Ελλη­νι­κού Πολε­μι­κού Ναυτικού.

1912 ▪️️Γεν­νιέ­ται ο Μήτσος Λυγί­ζος, Έλλη­νας συγ­γρα­φέ­ας, ηθο­ποιός και σκηνοθέτης

1914 ▪️Η Αγία Πετρού­πο­λη μετο­νο­μά­ζε­ται σε Πέτρογκραντ

1914 ▪️Πεθαί­νει στο ζωο­λο­γι­κό κήπο του Σιν­σι­νά­τι η Μάρ­θα, το τελευ­ταίο γνω­στό ταχυ­δρο­μι­κό περιστέρι.

1915 ▪️Γεν­νή­θη­κε ο Κεν Άστον, άγγλος διαι­τη­τής ποδο­σφαί­ρου, εφευ­ρέ­της της κίτρι­νης και της κόκ­κι­νης κάρ­τας στο ποδό­σφαι­ρο, που χρη­σι­μο­ποι­ή­θη­καν για πρώ­τη φορά στο Παγκό­σμιο Κύπελ­λο του 1970. Πηγή της έμπνευ­σής του ήταν τα φανά­ρια στους δρό­μους του Λον­δί­νου, καθώς επέ­στρε­φε στο σπί­τι του από ένα επει­σο­δια­κό ματς ανά­με­σα στην Αγγλία και την Αργε­ντι­νή. (Θαν. 23/10/2001)

1916 ▪️Στον Α’ παγκό­σμιο ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο, η Βουλ­γα­ρία συνα­σπί­ζε­ται με τις κεντρι­κές δυνά­μεις και κηρύσ­σει τον πόλε­μο στη Ρουμανία.

1919 ▪️Έπει­τα από ενέρ­γειες της Ελλη­νι­κής Αρμο­στεί­ας στην Κων­στα­ντι­νού­πο­λη, επα­νέρ­χο­νται στη Θρά­κη 130.000 πρόσφυγες.


1922
▪️Γεν­νή­θη­κε ο Ιτα­λός ηθο­ποιός Βιτό­ριο Γκάσμαν
Vittorio Gassman1922 ▪️ Γεν­νιέ­ται η Ιβόν ντε Κάρ­λο (Yvonne De Carlo, Margaret Yvonne Middleton), Κανα­δή ηθο­ποιός χορεύ­τρια και τραγουδίστρια.

Rocky Marciano 19531923 ▪️ Γεν­νιέ­ται στη Μασα­χου­σέ­τη ο Ρόκι Μαρ­τσιά­νο (Rocky Marciano- Rocco Francis Marchegiano, πέθα­νε το 1969 σε αερο­πο­ρι­κό δυστή­χη­μα με ιδιω­τι­κό αερο­πλά­νο),  πυγ­μά­χος πρω­τα­θλη­τής Βαρέ­ων Βαρών από το 1952 ως το 1956.
Με 43 νοκ άουτ στην καριέ­ρα του, ήταν ο μόνος πρω­τα­θλη­τής των βαρέ­ων βαρών στην ιστο­ρία της πυγ­μα­χί­ας που απο­σύρ­θη­κε έχο­ντας σαρω­τι­κά νικήσει.

1923 ▪️Σει­σμός 7,9 Ρίχτερ συγκλο­νί­ζει την Ιαπω­νία, κατα­στρέ­φο­ντας εντε­λώς τη Γιο­κο­χά­μα και το μεγα­λύ­τε­ρο μέρος του Τόκιο. Του­λά­χι­στον 142.000 άνθρω­ποι σκο­τώ­νο­νται και 2,5 εκα­τομ­μύ­ρια μένουν άστεγοι

1927 ▪️Γεν­νιέ­ται ο λαϊ­κός τρα­γου­δι­στής και συν­θέ­της Βαγ­γέ­λης Περ­πι­νιά­δης 

perpiniadis

1928 ▪️Με την υπο­κί­νη­ση της φασι­στι­κής Ιτα­λί­ας ο Αχμέτ Ζώγου αυτο­α­να­κη­ρύσ­σε­ται βασι­λιάς της Αλβα­νί­ας. Η κυβέρ­νη­ση του Ε. Βενι­ζέ­λου σπεύ­δει να ανα­γνω­ρί­σει το νέο καθε­στώς της Αλβανίας.

1929 ▪️Γεν­νιέ­ται ο βαρύ­το­νος Κώστας Πασχάλης.

1930 ▪️Ο Έντι­σον πραγ­μα­το­ποιεί στις ΗΠΑ την πρώ­τη πει­ρα­μα­τι­κή δοκι­μή ηλε­κτρο­κί­νη­της επι­βα­τι­κής αμα­ξο­στοι­χί­ας, εκτε­λώ­ντας το δρο­μο­λό­γιο από το Χόμπο­κεν μέχρι το Μοντ­κλέρ του Νιου Τζέρσεϊ.

1939 ▪️Τα χαρά­μα­τα της 1ης Σεπτεμ­βρί­ου 1939, στις 4:45, τα γερ­μα­νι­κά στρα­τεύ­μα­τα εισβάλ­λουν στην Πολω­νία. Αρχί­ζει ο Β’ παγκό­σμιος ιμπε­ρια­λι­στι­κός πόλεμοςΝικηφόρος Βρετάκος vretakos

1944 ▪️1–2 Σεπτεμ­βρί­ου: Γενι­κό προ­σκλη­τή­ριο του ΕΑΜ

eam

1945 ▪️Ο αγώ­νας σκά­κι μετα­ξύ ΗΠΑ και Σοβιε­τι­κής Ένω­σης 4.5- 15.5 απο­τε­λεί το πρώ­το αθλη­τι­κό γεγο­νός μετά τον πόλεμο.

1945 ▪️ Ιδρύ­ε­ται στην Αθή­να η «Ένω­ση Δημο­κρα­τι­κών Συλ­λό­γων Αθηνών».

1946 ▪️Μέσα σε όργιο νοθεί­ας και τρο­μο­κρα­τί­ας πραγ­μα­το­ποιεί­ται δημο­ψή­φι­σμα για το πολι­τεια­κό. Το απο­τέ­λε­σμα ήταν: υπέρ της βασι­λευο­μέ­νης δημο­κρα­τί­ας 68,3%, υπέρ της αβα­σί­λευ­της 10,5% και λευ­κά 21,2%. Στις 26 Σεπτέμ­βρη ο Γεώρ­γιος Β’ Γλύξ­μπουργκ επέ­στρε­ψε στην Ελλάδα.

1948 ▪️Ιδρύ­ε­ται ο Παγκό­σμιος Οργα­νι­σμός Υγείας.

1950 ▪️ Το ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ βγά­ζει από­φα­ση με τίτλο «Κανέ­νας Έλλη­νας στην Κορέα». Η συμ­με­το­χή στη διε­θνή ιμπε­ρια­λι­στι­κή επέμ­βα­ση κατά της Κορέ­ας, που στη­ρί­χθη­κε τόσο από τις «κεντρώ­ες» (Πλα­στή­ρα, Βενι­ζέ­λου), όσο και τις «δεξιές» κυβερ­νή­σεις (Παπά­γου), είχε ως απο­τέ­λε­σμα το θάνα­το 186 Ελλή­νων στρα­τιω­τών και τον τραυ­μα­τι­σμό άλλων 610.

1952 ▪️Δημο­σιεύ­ε­ται η νου­βέ­λα “Ο Γέρος και η Θάλασ­σα” του Έρνεστ Χέμινγουεϊ.

1953 ▪️Αρχί­ζει να λει­τουρ­γεί το Πανε­πι­στή­μιο της Μόσχας

1958▪️Η Ισλαν­δία επε­κτεί­νει την αλιευ­τι­κή της ζώνη, δημιουρ­γώ­ντας διπλω­μα­τι­κό επει­σό­διο με το Ηνω­μέ­νο Βασί­λειο και ξεκι­νώ­ντας τους πολέ­μους του μπακαλιάρου.

1959 ▪️Η Γενι­κή Συνέ­λευ­ση της ΕΠΟ απο­φα­σί­ζει την καθιέ­ρω­ση της Α’ Εθνι­κής Κατη­γο­ρί­ας, εναρ­μο­νί­ζο­ντας τα ελλη­νι­κά δεδο­μέ­να με τα ευρω­παϊ­κά. Στη νέα διορ­γά­νω­ση (1959–1960) θα συμ­με­τέ­χουν 18 ομά­δες, με την Αθή­να, τον Πει­ραιά και τη Θεσ­σα­λο­νί­κη να έχουν από τέσ­σε­ρις εκπρο­σώ­πους, ενώ οι υπό­λοι­πες έξι θα προ­έρ­χο­νται από την επαρχία.

1961 ▪️Πεθαί­νει ο παλαί­μα­χος κομ­μου­νι­στής συν­δι­κα­λι­στής Ουί­λιαμ Φόστερ, τέως ΓΓ της ΚΕ του ΚΚ ΗΠΑ.

foster

1961 ▪️ Ξεκι­νά στο Βελι­γρά­δι η Α’ Συν­διά­σκε­ψη των λεγό­με­νων «αδέ­σμευ­των» χωρών, με τη συμ­με­το­χή 25 κρατών.

1968 ▪️Η εφη­με­ρί­δα «Ελεύ­θε­ρη Πατρί­δα» κάνει έκκλη­ση για τη σωτη­ρία του βαριά άρρω­στου δεσμώ­τη κομ­μου­νι­στή ποι­η­τή Γιάν­νη Ρίτσου, ο οποί­ος στις 8 Αυγού­στου μετα­φέρ­θη­κε από τη Λέρο όπου ήταν εξό­ρι­στος στο νοσο­κο­μείο Άγιος Σάβ­βας της Αθήνας.

1969 ▪️ Πρα­ξι­κό­πη­μα στη Λιβύη φέρ­νει τον Μουα­μάρ αλ Καντά­φι στην εξουσία.

1970 ▪️Από­πει­ρα δολο­φο­νί­ας του βασι­λιά της Ιορ­δα­νί­ας Χου­σε­ΐν από Παλαι­στί­νιους αντάρ­τες, που επι­τί­θε­νται στην αυτο­κι­νη­το­πο­μπή του.

1970 ▪️Αερο­πλά­νο, τύπου Ντα­κό­τα, της Ελλη­νι­κής Πολε­μι­κής Αερο­πο­ρί­ας πέφτει στο όρος Μιτσι­κέ­λι, κοντά στα Ιωάν­νι­να, με απο­τέ­λε­σμα να σκο­τω­θούν και τα 7 άτο­μα που επέ­βαι­ναν σ’ αυτό.

1970 ▪️Πέθα­νε ο Γάλ­λος συγ­γρα­φέ­ας Φραν­σουά Μοριάκ.

1972 ▪️Ο Μπό­μπυ Φίσερ ανα­κη­ρύσ­σε­ται παγκό­σμιος πρω­τα­θλη­τής στο σκά­κι νικώ­ντας τον Μπό­ρις Σπά­σκι 12.5–8.5 στο Ρέι­κια­βικ της Ισλανδίας.

1979 ▪️Το American Pioneer 11 γίνε­ται το πρώ­το δια­στη­μό­πλοιο που επι­σκέ­πτε­ται τον Κρό­νο όταν περ­νά­ει από τον πλα­νή­τη σε από­στα­ση 21.000 χλμ.

1983 ▪️Η πτή­ση 007 της Korean Air Lines εισέρ­χε­ται (κατά “περί­ερ­γο” τρό­πο, ενώ η κατεύ­θυν­σή του ήταν άλλη, εισήλ­θε στον εθνι­κό ενα­έ­ριο χώρο της Σοβιε­τι­κής Ένω­σης και σε κλει­στό απα­γο­ρευ­μέ­νο τομέα ‑110 χλμ.δυτικά από τη προ­βλε­πό­με­νη πορεία) και καταρ­ρί­πτε­ται από σοβιε­τι­κό μαχη­τι­κό αερο­σκά­φος. Σκο­τώ­νο­νται και οι 269 επι­βαί­νο­ντες, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νου και Αμε­ρι­κα­νού γερουσιαστή.

1984 ▪️Η Κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα της Νέας Δημο­κρα­τί­ας εκλέ­γει νέο αρχη­γό τον Κων­στα­ντί­νο Μητσο­τά­κη με 70 ψήφους ένα­ντι 40 που έλα­βε ο Κων­στα­ντί­νος Στε­φα­νό­που­λος. Την προη­γού­με­νη μέρα είχε παραι­τη­θεί από την ηγε­σία της ΝΔ ο Ευάγ­γε­λος Αβέρωφ.

1985 ▪️Μια αμε­ρι­κα­νο-γαλ­λι­κή επι­χεί­ρη­ση εντο­πί­ζει το ναυά­γιο του Τιτανικού.

1986 ▪️Το σοβιε­τι­κό πλοίο Admiral Nakhimov συγκρού­ε­ται με το φορ­τη­γό πλοίο Petr Vasev και βυθί­ζε­ται σχε­δόν αμέ­σως με απο­τέ­λε­σμα να χάσουν τη ζωή τους 448 άτομα.

1989 ▪️Η 34χρονη Κρις Εβερτ γίνε­ται η πρώ­τη τενί­στρια που σημειώ­νει 100 νίκες στα 108 χρό­νια του US Τένις Τσά­μπιον­σι­πς όταν κερ­δί­ζει στον τελι­κό του US Open την Πατρί­τσια Ταρα­μπί­νι 6–2, 6–4.

1989 ▪️Πεθαί­νει ο κορυ­φαί­ος Πολω­νός ποδο­σφαι­ρι­στής Κάζι­μιρτς Ντέινα.

1992 ▪️Ένας νεκρός και 34 τραυ­μα­τί­ες είναι ο απο­λο­γι­σμός της έκρη­ξης που σημειώ­νε­ται στα διυ­λι­στή­ρια της ΠΕΤΡΟΛΑ, στην Ελευσίνα.

1993 ▪️Στο Ισρα­ήλ, ανα­κα­λύ­πτε­ται ο πρώ­τος σκε­λε­τός Σταυ­ρο­φό­ρου στην περιο­χή των Αγί­ων Τόπων.

1995 ▪️Στην Κίνα, γυναί­κες από το Θιβέτ πραγ­μα­το­ποιούν δια­δή­λω­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας για την παρα­βί­α­ση των ανθρω­πί­νων δικαιω­μά­των στην πατρί­δα τους.

1995 ▪️Πέθα­νε ο (κομ­μου­νι­στής) συν­θέ­της Αλέ­κος Ξένος

xenos

1999 ▪️Ένα Boeing 737–200 συντρί­βε­ται κατά την απο­γεί­ω­ση στο Μπου­έ­νος Άιρες σκο­τώ­νο­ντας 74 άτομα.

2002 ▪️Ανα­κοι­νώ­νε­ται η μετα­γρα­φή του Ρονάλ­ντο από την Ίντερ στη Ρεάλ Μαδρί­της ένα­ντι του ποσού των 47 εκα­τομ­μυ­ρί­ων ευρώ.

2004 ▪️ Σφα­γή στο σχο­λείο Μπε­σλάν  στην Οσε­τία, με την απα­γω­γή εκα­το­ντά­δων παι­διών από Τσε­τσέ­νους αντάρ­τες κατά την εορ­τή στο σχο­λείο τους, για την έναρ­ξη της νέας σχο­λι­κής χρονιάς.

2013 ▪️Πέθα­νε η Άννα Χρυ­σά­φη, από τις σημα­ντι­κό­τε­ρες τρα­γου­δί­στριες του ελλη­νι­κού λαϊ­κού τραγουδιούxrusafi

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο