Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 1 Απριλίου 

527 Ο Βυζα­ντι­νός αυτο­κρά­το­ρας Ιου­στί­νος Α’ ορί­ζει ως συμ­βα­σι­λέα και διά­δο­χό του τον ανι­ψιό του, Ιου­στι­νια­νό Α’.

1748 Στην Ιτα­λία, η αρχαιο­λο­γι­κή σκα­πά­νη στα­μα­τά­ει στα χαλά­σμα­τα της Πομπηίας.

1822 Απο­φα­σί­ζε­ται με νόμο η σύστα­ση τακτι­κού ελλη­νι­κού στρα­τού. Η Γενι­κή Αρχη­γία ανα­τί­θε­ται στο Γερ­μα­νό στρα­τη­γό Κάρο­λο Νόρμαν.

1824 Ο Γεώρ­γιος Καραϊ­σκά­κης δικά­ζε­ται στο Αιτω­λι­κό με την κατη­γο­ρία ότι ήλθε σε συνεν­νο­ή­σεις με τους Τούρ­κους. Θα κατα­δι­κα­σθεί την επο­μέ­νη ως «ως επί­βου­λος της πατρί­δος και προδότης».

1867 Η Σιγκα­πού­ρη γίνε­ται αποι­κία της Βρε­τα­νι­κής Αυτοκρατορίας.

1873 Γεν­νή­θη­κε ο Ρώσος συν­θέ­της, Σερ­γκέι Ραχμάνινοφ

1902 Γεν­νή­θη­κε η ποι­ή­τρια, Μαρία Πολυ­δού­ρη

1912 Κατά τη διάρ­κεια των Πανελ­λη­νί­ων Αγώ­νων, που γίνο­νται στο Πανα­θη­ναϊ­κό Στά­διο, ο Κων­στα­ντί­νος Τσι­κλη­τή­ρας καταρ­ρί­πτει το παγκό­σμιο ρεκόρ στο μήκος άνευ φοράς με 3,47, που κατεί­χε ο Αμε­ρι­κα­νός Γιού­ρι. Την προη­γού­με­νη ημέ­ρα είχε πηδή­ξει 1,67 στο ύψος άνευ φοράς.

1914 Ο Εμμα­νου­ήλ Μπε­νά­κης ανα­λαμ­βά­νει δήμαρ­χος Αθηναίων.

1918 Ιδρύ­ε­ται η Βρε­τα­νι­κή Βασι­λι­κή Αερο­πο­ρία (ΡΑΦ), με στό­λο 998 αεροπλάνων.

1924 Στη Γερ­μα­νία, το δικα­στή­ριο του Μονά­χου κατα­δι­κά­ζει τον Αδόλ­φο Χίτλερ σε πέντε χρό­νια κάθειρ­ξη για εσχά­τη προ­δο­σία για τη συμ­με­το­χή του σε ανε­πι­τυ­χές πρα­ξι­κό­πη­μα γνω­στό ως “το πρα­ξι­κό­πη­μα της μπι­ρα­ρί­ας” που εκδη­λώ­θη­κε στις 8/11/1923. Παρα­μέ­νει στη φυλα­κή μόνο για εννέα μήνες.

1929 Γεν­νή­θη­κε ο Τσέ­χος συγ­γρα­φέ­ας Μίλαν Κού­ντε­ρα (“Η αβά­στα­χτη ελα­φρό­τη­τα του είναι”).

1947 Η ελλη­νι­κή σημαία υψώ­νε­ται στο Διοι­κη­τή­ριο της Ρόδου, μετά την ένω­ση των Δωδε­κα­νή­σων με την Ελλάδα.

1951 Η ελλη­νι­κή Βου­λή εγκρί­νει το νομο­σχέ­διο για την ψήφο των γυναικών.

1955 Στην Κύπρο, η ΕΟΚΑ ξεκι­νά­ει τον ένο­πλο αγώ­να ενά­ντια στην αγγλι­κή κυριαρχία

1957 Πρω­τα­πρι­λιά­τι­κη φάρ­σα στην Αγγλία, που θα αφή­σει επο­χή. Ο παρου­σια­στής ειδή­σε­ων του BBC Ρίτσαρντ Ντί­μπλε­μπι παρου­σιά­ζει οπτι­κο­ποι­η­μέ­νο ρεπορ­τάζ για την ανοι­ξιά­τι­κή συγκο­μι­δή σπαγ­γέ­τι στην Ιτα­λία και γίνε­ται πιστευτός!

1979 Εγκα­θι­δρύ­ε­ται το θεο­κρα­τι­κό κρά­τος του Ιράν, μετά την ιρα­νι­κή επα­νά­στα­ση υπό τον Αγια­το­λάχ Χομεϊνί.

1994 Περιέρ­χε­ται στο ελλη­νι­κό κρά­τος η περιου­σία του έκπτω­του βασι­λιά Κων­στα­ντί­νου Γλίξ­μπουργκ και αφαι­ρού­νται από τον ίδιον και την οικο­γέ­νειά του η ελλη­νι­κή ιθα­γέ­νεια και τα δια­βα­τή­ρια, σύμ­φω­να με νομο­σχέ­διο του Υπουρ­γεί­ου Οικονομικών.

2001 Ο πρώ­ην πρό­ε­δρος της Ομο­σπον­δια­κής Δημο­κρα­τί­ας της Γιου­γκο­σλα­βί­ας, Σλό­μπο­νταν Μιλό­σε­βιτς, παρα­δί­δε­ται στις ειδι­κές δυνά­μεις, για να δικα­στεί ως εγκλη­μα­τί­ας πολέμου.

2002 Το κοι­νο­βού­λιο της Ολλαν­δί­ας ψηφί­ζει τη νομι­μο­ποί­η­ση της ευθα­να­σί­ας. Γίνε­ται το μόνο κρά­τος στον κόσμο, που προ­βαί­νει σε τέτοια ενέργεια.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο