Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 1 Δεκεμβρίου

1083 Γεν­νή­θη­κε η βυζα­ντι­νή πρι­γκί­πισ­σα και ιστο­ρι­κός, Άννα Κομνη­νή (Αλε­ξιά­δα)

1167 Οι μεγά­λες πόλεις της Βορεί­ου Ιτα­λί­ας σχη­μα­τί­ζουν τη Λίγκα της Λομβαρδίας.

1521 Πέθα­νε ο Πάπας της Ρώμης, Λέων ο 10ος, κατά κόσμο Ιωάν­νης των Μεδίκων

1640 Η Πορ­το­γα­λία επα­να­κτά την ανε­ξαρ­τη­σία της από την Ισπα­νία, ύστε­ρα από κατο­χή 60 ετών.

1664 Η Πορ­το­γα­λία απο­κτά την ανε­ξαρ­τη­σία της από την Ισπανία.

1761 Γεν­νή­θη­κε η Γαλ­λί­δα γλύ­πτρια κέρι­νων ομοιω­μά­των, Μαρί Τισό, δημιουρ­γός του μου­σεί­ου Μαντάμ Τισό στο Λονδίνο

1787 Ο Βόλφ­γκανγκ Αμα­ντέ­ους Μότσαρτ διο­ρί­ζε­ται αυτο­κρα­το­ρι­κός συν­θέ­της της Βιέν­νης, στη θέση του απο­βιώ­σα­ντος Κρί­στοφ Βίλι­μπαλντ Γκλουκ.

1792 Γεν­νή­θη­κε ο στρα­τιω­τι­κός, λόγιος και αρχη­γός της Φιλι­κής Εται­ρεί­ας, Αλέ­ξαν­δρος Υψηλάντης

1797 Συλ­λαμ­βά­νε­ται στην Τερ­γέ­στη ο Ρήγας Φεραί­ος μαζί με το συνερ­γά­τη του Χρι­στό­φο­ρο Περραιβό.

1818 Ο Θεό­δω­ρος Κολο­κο­τρώ­νης μυεί­ται στη Φιλι­κή Εταιρία.

1821 Η Κόστα Ρίκα απο­κτά το πρώ­το της Σύνταγμα

1824 Πέθα­νε ο τσά­ρος Αλέ­ξαν­δρος Α’

1834 Ο Όθω­νας και η κυβέρ­νη­ση εγκα­θί­στα­νται στην Αθή­να, τη νέα πρω­τεύ­ου­σα του νεο­σύ­στα­του ελλη­νι­κού κράτους.

1835 Ο Χανς Κρί­στιαν Άντερ­σεν, ο μεγα­λύ­τε­ρος παρα­μυ­θάς του κόσμου, εκδί­δει το πρώ­το βιβλίο του.

1860 Ο Κάρο­λος Ντί­κενς δημο­σιεύ­ει στο περιο­δι­κό All The Year Round το πρώ­το κεφά­λαιο του μυθι­στο­ρή­μα­τός του “Μεγά­λες Προσδοκίες”.

1866 Πέθα­νε ο Ουα­λός τοπο­γρά­φος, Τζωρτζ Έβε­ρεστ, το όνο­μα του οποί­ου δόθη­κε στο όρος Έβε­ρεστ, το υψη­λό­τε­ρο της Γης

1891 Ο Κανα­δός γυμνα­στής Τζέιμς Νάι­σμιθ δημιουρ­γεί ένα νέο παι­χνί­δι και το ονο­μά­ζει μπάσκετ-μπολ.

1893 Η Ελλά­δα πτω­χεύ­ει. Ο πρω­θυ­πουρ­γός Χαρί­λα­ος Τρι­κού­πης δηλώ­νει στη Βου­λή: “Δυστυ­χώς επτωχεύσαμεν”.

1900 Η Νικα­ρά­γουα που­λά τα δικαιώ­μα­τα της διώ­ρυ­γας του Πανα­μά στις ΗΠΑ, ένα­ντι 55 εκα­τομ­μυ­ρί­ων δολαρίων.

1906 Ανοί­γει ο πρώ­τος κινη­μα­το­γρά­φος στο Παρί­σι, με το όνο­μα “Omnia Pathe”, που στε­γά­ζε­ται σε κτί­ριο, που κατα­σκευά­στη­κε απο­κλει­στι­κά γι’ αυτό το σκοπό.

1909 Αρχί­ζει τη λει­τουρ­γία του το Νοσο­κο­μείο Συγ­γρού στην Αθή­να, ειδι­κευ­μέ­νο στα δερ­μα­τι­κά και αφρο­δί­σια νοσήματα.

1913 Η Κρη­τι­κή Πολι­τεία ενσω­μα­τώ­νε­ται στη ελλη­νι­κή επι­κρά­τεια. Ο βασι­λιάς Κων­στα­ντί­νος και ο πρω­θυ­πουρ­γός Ελευ­θέ­ριος Βενι­ζέ­λος κατέρ­χο­νται στα Χανιά και υψώ­νουν την ελλη­νι­κή σημαία στο φρού­ριο Φιρ­κά, στο λιμά­νι των Χανί­ων. Με την συμ­βο­λι­κή αυτή πρά­ξη επι­ση­μο­ποιεί­ται η Ένω­ση της Κρή­της με την Ελλάδα.

1913 Η αυτο­κι­νη­το­βιο­μη­χα­νία Ford εισά­γει την πρώ­τη γραμ­μή παρα­γω­γής στα εργο­στά­σιά της, και­νο­το­μία που επι­τρέ­πει τη μαζι­κή παρα­γω­γή και μειώ­νει το κόστος (Φορ­ντι­σμός). Πηγή έμπνευ­σης για το Χέν­ρι Φορντ απο­τέ­λε­σαν τα βιο­μη­χα­νι­κά σφα­γεία του Σικάγου.

Τσάρ­λι Τσά­πλιν ενα­ντί­ον Χέν­ρι Φορντ

1918 Η Ισλαν­δία αυτο­νο­μεί­ται από τη Δανία. Η Δανία ανα­γνω­ρί­ζει στην Ισλαν­δία ανε­ξαρ­τη­σία, με κοι­νό βασι­λιά με τη Δανία, ενώ η Δανία ορί­ζε­ται αρμό­δια για την άμυ­να της Ισλαν­δί­ας και για την αντι­προ­σώ­πευ­σή της στις εξω­τε­ρι­κές της σχέσεις.

1918 Ανα­κη­ρύσ­σε­ται το Βασί­λειο των Σέρ­βων, Κρο­α­τών και Σλο­βέ­νων, η μετέ­πει­τα Γιουγκοσλαβία.

1922 Ο Τούρ­κος ηγέ­της Ισμέτ Πασάς δια­τά­ζει να εξο­ρι­στούν ένα εκα­τομ­μύ­ριο Έλλη­νες, από την Τουρκία.

1931 Αρχί­ζει η δίκη ενα­ντί­ον των αντι­πο­λι­τευό­με­νων εφη­με­ρί­δων σχε­τι­κά με τη δημο­σί­ευ­ση ειδή­σε­ων, που κλο­νί­ζουν την εμπι­στο­σύ­νη προς το εθνι­κό νόμισμα

1934 Οι λιγνι­τω­ρύ­χοι του Παγ­γαί­ου κατε­βαί­νουν σε απερ­γία δια­μαρ­τυ­ρί­ας κατά της παρά­νο­μης σύλ­λη­ψης και παρα­πο­μπής σε δίκη 13 συνα­δέλ­φων τους. Η αστυ­νο­μία επι­τί­θε­ται με βιαιό­τη­τα κατά των απερ­γών, σκο­τώ­νο­ντας έναν και τραυ­μα­τί­ζο­ντας άλλους 13. Σε ένδει­ξη αλλη­λεγ­γύ­ης προς τους απερ­γούς κινη­το­ποιού­νται οι εργα­ζό­με­νοι των Σερ­ρών. Η απερ­γία κρά­τη­σε 13 μέρες

1934 Δολο­φο­νεί­ται στο Λένιν­γκραντ ο Σερ­γκέι Μιρό­νο­βιτς Κίροφ. Μέλος του Σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κού Εργα­τι­κού Κόμ­μα­τος της Ρωσί­ας από το 1904

ΣΕΡΓΚΕΪ ΚΙΡΟΦ: Η ζωή ενός υπο­δειγ­μα­τι­κού επαναστάτη

1935 Γεν­νή­θη­κε ο Αμε­ρι­κα­νός ηθο­ποιός, σκη­νο­θέ­της και συγ­γρα­φέ­ας, Γού­ντι Άλεν, καλ­λι­τε­χνι­κό ψευ­δώ­νυ­μο του Άλεν Στιού­αρτ Κένινγκσμπεργκ

1944 Δημο­σιεύ­ε­ται ημε­ρή­σια δια­τα­γή-τελε­σί­γρα­φο του στρα­τη­γού Σκό­μπυ με την οποία απαι­τού­σε τη διά­λυ­ση του ΕΛΑΣ και του ΕΔΕΣ (με την ταυ­τό­χρο­νη όμως δια­τή­ρη­ση της Ορει­νής Ταξιαρ­χί­ας και του Ιερού Λόχου).

1 Δεκεμ­βρί­ου 1944: Ο Σκό­μπι δια­τά­ζει τον αφο­πλι­σμό του ΕΛΑΣ

1945 Ιδρύ­ε­ται στο Παρί­σι η Παγκό­σμια Δημο­κρα­τι­κή Ομο­σπον­δία Γυναικών.

1948 Συνέρ­χε­ται το Β’ Συνέ­δριο της Παγκό­σμιας Δημο­κρα­τι­κής Ομο­σπον­δί­ας Γυναι­κών με τη συμ­με­το­χή αντι­προ­σω­πειών από 37 χώρες, μετα­ξύ των οποί­ων και της Ελλάδας.

1947 Ο Σκρουτζ Μακ Ντακ, ο φιλάρ­γυ­ρος εκα­τομ­μυ­ριού­χος ήρω­ας του Ντίσ­νεϊ και θεί­ος του Ντό­ναλντ Ντακ, εμφα­νί­ζε­ται για πρώ­τη φορά σε κόμι στριπ. Είναι δημιουρ­γία του Καρλ Μπαρκς.

1948 Το επι­τρα­πέ­ζιο παι­χνί­δι Σκραμπλ λαμ­βά­νει δίπλω­μα ερευσιτεχνίας.

1953 Εκδί­δε­ται το περιο­δι­κό PlayBoy από τον Χιου Χέφνερ.

1958 Η Κεντρο­α­φρι­κα­νι­κή Δημο­κρα­τία ανε­ξαρ­τη­το­ποιεί­ται από τη Γαλλία.

1955 Ο Σοβιε­τι­κός στρα­τός μετα­βι­βά­ζει την πλή­ρη ευθύ­νη της ασφά­λειας των συνό­ρων της Λ. Δ. της Γερ­μα­νί­ας στη γερ­μα­νι­κή συνο­ρια­κή φρουρά.

1955 Στο Μοντ­γκό­με­ρι της Αλα­μπά­μα (ΗΠΑ) μια αφρο­α­με­ρι­κα­νή, η Ρόζα Παρκς, αρνεί­ται να παρα­δώ­σει το κάθι­σμά της στο λεω­φο­ρείο σε έναν λευ­κό και συλ­λαμ­βά­νε­ται, γινο­μέ­νη σύμ­βο­λο του αγώ­να κατά των φυλε­τι­κών δια­χω­ρι­σμών στις ΗΠΑ.

Ρόζα Παρκς, γυναί­κα – σύμ­βο­λο της μαύ­ρης υπε­ρη­φά­νειας και αξιοπρέπειας

1959 12 κρά­τη υπο­γρά­φουν τη Συν­θή­κη της Ανταρ­κτι­κής, με την οποία η ήπει­ρος καθιε­ρώ­νε­ται ως προ­στα­τευό­με­νη περιο­χή για επι­στη­μο­νι­κή έρευνα.

1960 Πραγ­μα­το­ποιεί­ται στην Αθή­να μαζι­κή απερ­γία και μεγά­λη μαχη­τι­κή συγκέ­ντρω­ση των οικοδόμων.

1972 Πεθαί­νει στην Πρά­γα ο Ανδρέ­ας Τζή­μας (Βασί­λης Σαμα­ρι­νιώ­της). Ο Α. Τζή­μας εντά­χθη­κε στην ΟΚΝΕ το 1924, μετέ­χο­ντας δρα­στή­ρια στους φοι­τη­τι­κούς αγώ­νες της Θεσσαλονίκης.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΖΗΜΑΣ (Σαμα­ρι­νιώ­της )

1973 Πέθα­νε ο ιδρυ­τής του κρά­τους του Ισρα­ήλ και πρώ­τος πρω­θυ­πουρ­γός της χώρας Ντα­βίντ Μπεν Γκουριόν

1982 Κυκλο­φο­ρεί το άλμπουμ του Μάικλ Τζάκ­σον “Θρί­λερ”. Θα γνω­ρί­σει τη μεγα­λύ­τε­ρη επι­τυ­χία από κάθε άλλο άλμπουμ της ποπ μου­σι­κής, καθώς θα που­λή­σει περισ­σό­τε­ρα από 40 εκα­τομ­μύ­ρια αντίτυπα.

1988 Η Μπε­να­ζίρ Μπού­το εκλέ­γε­ται πρω­θυ­πουρ­γός του Πακι­στάν και γίνε­ται η πρώ­τη γυναί­κα πρω­θυ­πουρ­γός ενός μου­σουλ­μα­νι­κού κράτους.

1989 Η Βου­λή της Ανα­το­λι­κής Γερ­μα­νί­ας καταρ­γεί τον καθο­δη­γη­τι­κό ρόλο του κομ­μου­νι­στι­κού κόμ­μα­τος στην πολι­τι­κή ζωή της χώρας.

1990 Η Βρε­τα­νία ενώ­νε­ται με την ηπει­ρω­τι­κή Ευρώ­πη για πρώ­τη φορά μετά την επο­χή των παγε­τώ­νων, όταν άγγλοι και γάλ­λοι εργά­τες που εργά­ζο­νται για την κατα­σκευή του τού­νελ της Μάγ­χης συνα­ντώ­νται σε βάθος 40 μέτρων κάτω από την επι­φά­νεια του αγγλι­κού καναλιού.

1993 Πεθαί­νει σε ηλι­κία 130 ετών, στην πόλη Ρίβας της Νικα­ρά­γουας, η Χοσε­φί­να Σανα­ρου­σία, η οποία είχε επι­βιώ­σει 33 κυβερνήσεων.

1999 Πέθα­νε ο σοβιε­τι­κός άλτης και παγκό­σμιος ρέκορ­ντμαν του ύψους, Βλα­ντι­μίρ Γιαστσένκο.

2001 Η ΤWA πραγ­μα­το­ποιεί την τελευ­ταία της πτή­ση, πριν από την εξα­γο­ρά της από την American Airlines.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο