Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 1 Ιανουαρίου – Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία

Σαν σήμερα 1 Ιανουαρίου - Μια ματιά στην ιστορία του τόπου και του κόσμου. Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία και δεν πρέπει να ξεχάσουμε 

45 π.Χ. Η 1η Ιανουα­ρί­ου καθιε­ρώ­νε­ται πρώ­τη ημέ­ρα του έτους μετά την εισα­γω­γή του Ιου­λια­νού ημε­ρο­λο­γί­ου στη Ρώμη.

379 Πέθα­νε ο Άγιος Βασί­λειος, επί­σκο­πος Και­σα­ρεί­ας και δια­κε­κρι­μέ­νος θεολόγος

630 Ο προ­φή­της Μωά­μεθ, επι­κε­φα­λής ισχυ­ρού στρα­τού, κυριεύ­ει τη Μέκκα.

1523 Οι Οθω­μα­νι­κές Δυνά­μεις του Σου­λεϊ­μάν του Μεγα­λο­πρε­πούς κατα­λαμ­βά­νουν τη Ρόδο, την οποία θα κρα­τή­σουν για τα επό­με­να 390 χρό­νια. Οι Ιωαν­νί­τες ιππό­τες και 4.000 ροδί­τες παίρ­νουν το δρό­μο της εξορίας.

1788 Κυκλο­φο­ρεί το πρώ­το φύλ­λο των Times του Λονδίνου.

1801 Η Ιρλαν­δία ενώ­νε­ται με τη Μ. Βρε­τα­νία και σχη­μα­τί­ζε­ται το Ηνω­μέ­νο Βασί­λειο της Μ. Βρε­τα­νί­ας και Ιρλαν­δί­ας. Στη σημαία του 1606 προ­στί­θε­ται και ο σταυ­ρός του Αγί­ου Πατρι­κί­ου, προ­στά­τη των Ιρλανδών.

1804 Ο Άγιος Δομί­νι­κος, που μετο­νο­μά­ζε­ται σε Αϊτή, κηρύσ­σει την ανε­ξαρ­τη­σία του από τη Γαλ­λία και γίνε­ται η πρώ­τη μαύ­ρη Δημο­κρα­τία στην αμε­ρι­κα­νι­κή ήπειρο.

1806 Καταρ­γεί­ται το Γαλ­λι­κό Επα­να­στα­τι­κό Ημε­ρο­λό­γιο από το Ναπο­λέ­ο­ντα και η Γαλ­λία επι­στρέ­φει στο Γρη­γο­ρια­νό Ημερολόγιο.

1808 Καταρ­γεί­ται η εισα­γω­γή σκλά­βων στις ΗΠΑ.

1811 Ο Άνθι­μος Γαζής εκδί­δει στη Βιέν­νη την εφη­με­ρί­δα “Λόγιος Ερμής”.

1813 Ιδρύ­ε­ται στην Αθή­να η “Φιλό­μου­σος Εται­ρεία”, με σκο­πό την ανα­ζω­ο­γό­νη­ση του ελλη­νι­κού πνεύματος.

1820 Ξεσπά αστι­κο­δη­μο­κρα­τι­κή επα­νά­στα­ση στην Ισπα­νία. Έπει­τα από έκκλη­ση του Ισπα­νού μονάρ­χη το 1823 η Ιερά Συμ­μα­χία εξου­σιο­δο­τεί τη Γαλ­λία να επέμ­βει στον ισπα­νι­κό εμφύ­λιο. Η επα­νά­στα­ση κατα­πνί­γε­ται και η μοναρ­χία αποκαθίσταται.

1822 Η Α’ Εθνι­κή Συνέ­λευ­ση των επα­να­στα­τη­μέ­νων Ελλή­νων κηρύσ­σει στην Επί­δαυ­ρο την πολι­τι­κή ύπαρ­ξη και ανε­ξαρ­τη­σία της Ελλά­δος και ψηφί­ζει το πρώ­το Ελλη­νι­κό Σύνταγ­μα, γνω­στό ως “Προ­σω­ρι­νόν Πολί­τευ­μα” ή “Νόμος της Επι­δαύ­ρου”. Η Γαλα­νό­λευ­κη καθιε­ρώ­νε­ται ως η επί­ση­μη σημαία του κράτους.

1824 Εκδί­δε­ται στο Μεσο­λόγ­γι από τον Ελβε­τό φιλέλ­λη­να για­τρό, Ιάκω­βο Μάγιερ, η εφη­με­ρί­δα “Ελλη­νι­κά Χρονικά”.

1834 Συγκρο­τεί­ται η τελω­νεια­κή ένω­ση των γερ­μα­νι­κών κρα­τών με επι­κε­φα­λής την Πρω­σία, γεγο­νός — σταθ­μός στη συγκρό­τη­ση του Γερ­μα­νι­κού αστι­κού κράτους.

1840 Διε­ξά­γε­ται στη Νέα Υόρ­κη ο πρώ­τος κατα­γε­γραμ­μέ­νος αγώ­νας μπόουλινγκ.

1847 Η πολι­τεία του Μίτσι­γκαν γίνε­ται η πρώ­τη που καταρ­γεί τη θανα­τι­κή ποινή.

1859 Τίθε­ται σε λει­τουρ­γία η πρώ­τη τηλε­γρα­φι­κή γραμ­μή στην Ελλά­δα ανά­με­σα στην Αθή­να και τον Πειραιά.

1863 Με παρό­τρυν­ση του Αμε­ρι­κα­νού προ­έ­δρου Αβρα­άμ Λίν­κολν, υπο­γρά­φε­ται η Δια­κή­ρυ­ξη της Απε­λευ­θέ­ρω­σης των σκλά­βων στα ομό­σπον­δα κρά­τη των ΗΠΑ.

1863 Γεν­νή­θη­κε ο Γάλ­λος βαρό­νος, Πιερ Ντε Κου­μπερ­τέν, ο ανα­βιω­τής των σύγ­χρο­νων Ολυ­μπια­κών Αγώνων

1880 Ο Φερ­ντι­νάν Ντε Λεσέ­πς αρχί­ζει την κατα­σκευή της Διώ­ρυ­γας του Παναμά.

1890 Ιδρύ­ε­ται στη Σμύρ­νη της Μικράς Ασί­ας ο Πανιώνιος.

1890 Χρη­σι­μο­ποιού­νται για πρώ­τη φορά σε ποδο­σφαι­ρι­κό αγώ­να δίχτυα στο Bolton της Αγγλίας.

1892 Ανοί­γει το κέντρο υπο­δο­χής μετα­να­στών του Έλις Άιλαντ στα ανοι­χτά της Νέας Υόρ­κης. Ο πρώ­τος άνθρω­πος που απο­βι­βά­ζε­ται στο νησί, ανά­με­σα στο Μαν­χά­ταν και στο Αγαλ­μα της Ελευ­θε­ρί­ας, είναι η Ανι Μουρ, μια 15χρονη Ιρλαν­δέ­ζα που φτά­νει πρώ­τη από 12 εκα­τομ­μύ­ρια μετα­νά­στες ως το 1954.

1894 Πεθαί­νει ο Γερ­μα­νός φυσι­κός Χάιν­ριχ Ρού­ντολφ Χερτζ, ο πρώ­τος που πέτυ­χε την εκπο­μπή, μετά­δο­ση και λήψη ραδιο­κυ­μά­των. Το όνο­μά του δόθη­κε στη μονά­δα της συχνότητας.

1895 Γεν­νή­θη­κε ο μακρο­βιό­τε­ρος διευ­θυ­ντής του FBI, Έντ­γκαρ Χούβερ

1899 Λήγει η ισπα­νι­κή κυριαρ­χία στην Κούβα.

1901 Οι βρε­τα­νι­κές αποι­κί­ες στην Αυστρα­λία (Νέα Νότια Ουα­λία, Κουίν­σλαντ, Βικτώ­ρια, Νότια Αυστρα­λία, Τασμα­νία, και Ομό­σπον­δη Δυτι­κή Αυστρα­λία) σχη­μα­τί­ζουν την Κοι­νο­πο­λι­τεία της Αυστραλίας.

1904 Ο πρώ­τος Κώδι­κας Οδι­κής Κυκλο­φο­ρί­ας τίθε­ται σε ισχύ στην Αγγλία (Motor Car Act 1903). Προ­βλέ­πει άδεια κυκλο­φο­ρί­ας για τα αυτο­κί­νη­τα και ανώ­τα­το όριο ταχύ­τη­τας στα 20 μίλια/ώρα.

1904 Γεν­νή­θη­κε ο ηθο­ποιός, Βασί­λης Αυλωνίτης

aulonitis

1905 Εγκαι­νιά­ζε­ται ο Υπερ­σι­βη­ρι­κός Σιδη­ρό­δρο­μος, που καλύ­πτει τη δια­δρο­μή Βλα­δι­βο­στόκ — Παρί­σι σε 21 ημέρες.

1912 Εγκα­θί­στα­ται η Δημο­κρα­τία της Κίνας.

1912 Γεν­νή­θη­κε ο ποι­η­τής και πεζο­γρά­φος, Νικη­φό­ρος Βρεττάκος

vrettakos

1915 Η ασπι­ρί­νη κυκλο­φο­ρεί σε μορ­φή ταμπλέτας.

1919 Η Ρόζα Λού­ξε­μπουργκ και ο Καρλ Λίμπ­κνεχτ ιδρύ­ουν το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα της Γερμανίας.

1925 Η νορ­βη­γι­κή πρω­τεύ­ου­σα Κρι­στιά­να μετο­νο­μά­ζε­ται σε Όσλο.

1927 Η Τουρ­κία υιο­θε­τεί το Γρη­γο­ρια­νό Ημερολόγιο.

1927 Γεν­νή­θη­κε ο δια­κε­κρι­μέ­νος γάλ­λος χορο­γρά­φος, Μορίς Μπεζάρ

1928 Το πρώ­το κτί­ριο με κλι­μα­τι­σμό εγκαι­νιά­ζε­ται στο Σαν Αντό­νιο του Τέξας.

1934 Εγκαι­νιά­ζο­νται οι φυλα­κές στο νησί Αλκα­τράζ των ΗΠΑ.

1935 Ο πρό­ε­δρος της Τουρ­κί­ας, Μου­στα­φά Κεμάλ Πασά, παίρ­νει το επί­θε­το Ατα­τούρκ (πατέ­ρας των Τούρκων).

1939 Στις ΗΠΑ, ο Ουί­λιαμ Χιού­λετ και ο Ντέι­βιντ Πάκαρντ ιδρύ­ουν την εται­ρεία Hewlett — Packard (HP).

1942 Αντι­πρό­σω­ποι 26 κρα­τών που μάχο­νται τον Άξο­να, μετα­ξύ των οποί­ων και η Ελλά­δα, υπο­γρά­φουν στην Ουά­σινγ­κτον τη “Δήλω­ση των Ηνω­μέ­νων Εθνών”, κάνο­ντας το πρώ­το βήμα για την ίδρυ­ση του ΟΗΕ.

1946 Εκτε­λεί­ται η πρώ­τη πτή­ση στο αερο­δρό­μιο Χίθρο­ου του Λονδίνου.

1946 Ολο­κλη­ρώ­νε­ται από τους Μότσλι και Έκερτ η κατα­σκευή του ΕΝΙΑC, του πρώ­του ηλε­κτρο­νι­κού υπο­λο­γι­στή στις ΗΠΑ, στη σχο­λή Μηχα­νο­λό­γων του Πανε­πι­στη­μί­ου της Πενσιλβάνιας.

1948 Εθνι­κο­ποιού­νται οι βρε­τα­νι­κοί σιδη­ρό­δρο­μοι από την Εργα­τι­κή κυβέρ­νη­ση της χώρας.

1956 Το Σου­δάν κηρύσ­σει την ανε­ξαρ­τη­σία του από την Αίγυ­πτο και τη Μεγά­λη Βρετανία.

1957 Η Γαλ­λία επι­στρέ­φει στη Γερ­μα­νία την περιο­χή του Σάαρ, που γίνε­ται το 10ο κρα­τί­διο της Ομο­σπον­δια­κής Δημο­κρα­τί­ας της Γερμανίας.

1958 Τίθε­ται σε ισχύ η συν­θή­κη της Ρώμης για την ίδρυ­ση της Ευρω­παϊ­κής Οικο­νο­μι­κής Κοι­νό­τη­τας (ΕΟΚ), που είχε υπο­γρα­φεί από 6 κρά­τη (Λου­ξεμ­βούρ­γο, Βέλ­γιο, Ολλαν­δία, Γερ­μα­νία, Ιτα­λία, Γαλ­λία) το Μάρ­τιο του 1957.

1959 Ο Κου­βα­νός δικτά­το­ρας Φουλ­χέν­σιο Μπα­τί­στα εγκα­τα­λεί­πει την Αβά­να, δια­φεύ­γο­ντας στην Δομι­νι­κα­νή Δημο­κρα­τία. Ο λαός της Κού­βας παίρ­νει τις τύχες στα χέρια του

cuba28

1959 Γεν­νή­θη­κε ο μπα­σκε­τμπο­λί­στας και προ­πο­νη­τής της εθνι­κής μπά­σκετ, Πανα­γιώ­της Γιαννάκης

1960 Το Γαλ­λι­κό Καμε­ρούν κερ­δί­ζει την ανε­ξαρ­τη­σία του από την Γαλ­λία υπό τον πρό­ε­δρο Αχμά­ντου Αχίτζο.

1965 Ιδρύ­ε­ται η παλαι­στι­νια­κή οργά­νω­ση Αλ Φατάχ του Γιά­σερ Αραφάτ.

1966 Στο πρω­το­χρο­νιά­τι­κο διάγ­γελ­μά του, ο βασι­λιάς Κων­στα­ντί­νος ανα­φέ­ρει: «Ο κομ­μου­νι­σμός απο­τε­λεί μία­σμα, γεν­νη­θέν έξω της Ελλά­δος, εμπνε­ό­με­νον και κινού­με­νον έξω­θεν. Ηθι­κή του είναι το ψεύ­δος και η προ­δο­σία. Μολύ­νει και καθι­στά ανύ­πο­πτον εχθρόν της πατρί­δος πάντα ερχό­με­νον εις επα­φήν με αυτόν, άτο­μον ή ομά­δα, πάντα καλόν Ελλη­να, μή δια­βλέ­πο­ντα τον κίν­δυ­νον (…)». Προ­κα­λού­νται έντο­νες αντιδράσεις.

1966 Στις ΗΠΑ, τίθε­ται σε ισχύ νόμος που επι­βάλ­λει την ανα­γρα­φή της ένδει­ξης “Το κάπνι­σμα βλά­πτει σοβα­ρά την υγεία” στα πακέ­τα των τσιγάρων.

1972 Υιο­θε­τεί­ται η παγκό­σμια ώρα (UTC).

1972 Πέθα­νε ο Γάλ­λος ηθο­ποιός και τρα­γου­δι­στής του μιού­ζι­καλ, Μορίς Σεβαλιέ

1973 Η Βρε­τα­νία, η Ιρλαν­δία και η Δανία γίνο­νται μέλη της ΕΟΚ.

1974 Σε αγω­νι­στι­κή της «Boxing Day», ο Μπεστ φόρε­σε για τελευ­ταία φορά με τη φανέ­λα της Μάν­τσε­στερ Γιουνάιτεντ

BEST

1975 Ο Τσάρ­λιν Τσά­πλιν ανα­κη­ρύσ­σε­ται ιππό­της από τη βασί­λισ­σα Ελισάβετ.

1975 Η Ολυ­μπια­κή Αερο­πο­ρία του Αρι­στο­τέ­λη Ωνά­ση περιέρ­χε­ται στον από­λυ­το έλεγ­χο του Ελλη­νι­κού Δημοσίου.

1976 Οι Ε.Η.Σ. (Ελλη­νι­κοί Ηλε­κτρι­κοί Σιδη­ρό­δρο­μοι) περιέρ­χο­νται στο Ελλη­νι­κό Δημό­σιο και μετο­νο­μά­ζο­νται σε Η.Σ.Α.Π. Α.Ε. (Ηλε­κτρι­κοί Σιδη­ρό­δρο­μοι Αθη­νών — Πειραιώς).

1981 Η Ελλά­δα εντάσ­σε­ται στην ΕΟΚ ως πλή­ρες μέλος. Η έντα­ξη της χώρας μας στην ΕΟΚ είχε πολ­λα­πλά οφέ­λη για την ελλη­νι­κή αστι­κή τάξη, τρα­γι­κές όμως συνέ­πειες για τα φτω­χά λαϊ­κά στρώ­μα­τα, την εργα­τι­κή τάξη και την αγρο­τιά. Όλες οι πολι­τι­κές δυνά­μεις τότε, από τη «δεξιά» έως την «ανα­νε­ω­τι­κή αρι­στε­ρά», είχαν στη­ρί­ξει αυτή την εξέ­λι­ξη. Κατά είχαν ταχθεί το ΚΚΕ και το ΠΑΣΟΚ (με το τελευ­ταίο να αλλά­ζει στά­ση λίγο αργό­τε­ρα). Το ΚΚΕ ήταν το μόνο κόμ­μα που έγκαι­ρα προει­δο­ποί­η­σε το λαό για την πραγ­μα­τι­κή φύση της ΕΟΚ, στέ­κο­ντας συνε­πής πολέ­μιος των αντι­λαϊ­κών πολι­τι­κών της.

1983 Ο πρό­γο­νος του Δια­δι­κτύ­ου, Arpanet, αλλά­ζει επι­σή­μως πρω­τό­κολ­λο επι­κοι­νω­νί­ας και μετα­τρέ­πε­ται σε παγκό­σμιο ιστό (Internet).

1985 Δημιουρ­γεί­ται το Σύστη­μα ονο­μα­το­δο­σί­ας του Ίντερ­νετ (Domain Name System).

1985 Γίνε­ται το πρώ­το τηλε­φώ­νη­μα από κινη­τό στη Μεγά­λη Βρετανία

1986 Ισπα­νία και Πορ­το­γα­λία γίνο­νται επι­σή­μως μέλη της ΕΟΚ.

1989 Πέθα­νε η ηθο­ποιός, Αλέ­κα Στρατηγού.

1992 Ο αιγύ­πτιος πολι­τι­κός Μπού­τρος Μπού­τρος — Γκά­λι ανα­λαμ­βά­νει καθή­κο­ντα Γενι­κού Γραμ­μα­τέα του ΟΗΕ, δια­δε­χό­με­νος τον περου­βια­νό διπλω­μά­τη Χαβιές Πέρες ντε Κουέγιαρ.

1993 Έπει­τα από επτά χρό­νια σκλη­ρών δια­πραγ­μα­τεύ­σε­ων, η ενιαία ευρω­παϊ­κή κοι­νό­τη­τα απο­τε­λεί πλέ­ον γεγο­νός. Με το γύρι­σμα του χρό­νου, 1.000 πυρ­σοί ανά­βουν στις 12 χώρες — μέλη, από τις Αζό­ρες μέχρι τη Ρόδο, για να συμ­βο­λί­σουν την κατάρ­γη­ση των συνό­ρων μετα­ξύ των μελών της ΕΟΚ.

1993 Η Τσε­χο­σλο­βα­κία δια­λύ­ε­ται με βελού­δι­νο τρό­πο, σε Τσε­χία και Σλοβακία.

1995 Ο Παγκό­σμιος Οργα­νι­σμός Εμπο­ρί­ου ξεκι­νά τη λει­τουρ­γία του.

1995 Αυστρία, Φιλαν­δία και Σου­η­δία εισέρ­χο­νται στην Ε.Ε, που αριθ­μεί 15 κρά­τη — μέλη.

1995 Η Διά­σκε­ψη για την Ασφά­λεια και τη Συνερ­γα­σία στην Ευρώ­πη μετο­νο­μά­ζε­ται σε Οργα­νι­σμό για την Ασφά­λεια και τη Συνερ­γα­σία στην Ευρώ­πη (ΟΑΣΕ).

1997 Ο Γκα­νέ­ζος διπλω­μά­της Κόφι Ανάν ανα­λαμ­βά­νει καθή­κο­ντα Γενι­κού Γραμ­μα­τέα του ΟΗΕ.

1999 Έντε­κα χώρες της Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης εισέρ­χο­νται στη Ζώνη του Ευρώ.

2001 Η Ελλά­δα εντάσ­σε­ται στη ζώνη του Ευρώ. Η ισο­τι­μία καθο­ρί­ζε­ται σε 1 ευρώ για 1 ECU (1 ευρώ = 340,750 δραχμές).

2002 Το Ευρώ αντι­κα­θι­στά τη Δραχ­μή και τα εθνι­κά νομί­σμα­τα άλλων 11 κρα­τών — μελών της Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης. Οι εορ­τα­στι­κές εκδη­λώ­σεις για την έλευ­ση του ευρώ γεμί­ζουν τον ουρα­νό της Ευρώ­πης με τη λάμ­ψη των βεγ­γα­λι­κών. Στην Ελλά­δα ο πρω­θυ­πουρ­γός Κώστας Σημί­της είναι ο πρώ­τος έλλη­νας, που λαμ­βά­νει το πρώ­το χαρ­το­νό­μι­σμα, σε ειδι­κή εκδή­λω­ση στην Τρά­πε­ζα της Ελλάδος.

2003 Ο Λουίς Ινά­σιο Λού­λα ντα Σίλ­βα ορκί­ζε­ται πρό­ε­δρος της Βραζιλίας.

2005 Πεθαί­νει η ηθο­ποιός Μαρία Αλκαίου.

alkaiou

2007 Ο Λουίς Ινά­σιο Λού­λα ντα Σίλ­βα ορκί­ζε­ται πρό­ε­δρος της Βρα­ζι­λί­ας για δεύ­τε­ρη φορά.

2007 Η Βουλ­γα­ρία και η Ρου­μα­νία εντάσ­σο­νται στην Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση, που πλέ­ον αριθ­μεί 27 τα κρά­τη — μέλη.

2007 Η Σλο­βε­νία γίνε­ται η 13η χώρα που υιο­θε­τεί το ευρώ.

2008 Η Κύπρος και η Μάλ­τα υιο­θε­τούν το ευρώ.

2009 Η Σλο­βα­κία εισέρ­χε­ται στη ζώνη του ευρώ.

2009 Τίθε­ται σε κυκλο­φο­ρία από την Κεντρι­κή Τρά­πε­ζα της Τουρ­κί­ας η Λίρα, το νέο νόμι­σμα που αντι­κα­θι­στά τη Νέα τουρ­κι­κή λίρα.

2011 Τίθε­ται σε ισχύ η νέα διοι­κη­τι­κή διαί­ρε­ση της Ελλά­δας που προ­βλέ­πε­ται απ’ το Πρό­γραμ­μα Καλλικράτης.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο