Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 1 Ιουλίου — Μια ματιά στην ιστορία του τόπου και του κόσμου

Σαν σήμε­ρα 1 Ιου­λί­ου — Μια ματιά στην ιστο­ρία του τόπου και του κόσμου. Γεγο­νό­τα και πρό­σω­πα που έμει­ναν στην ιστο­ρία και δεν πρέ­πει να ξεχάσουμε

1200 Οι Κινέ­ζοι δημιουρ­γούν τα πρώ­τα γυα­λιά ηλί­ου από κρύ­σταλ­λο, επί δυνα­στεί­ας Μινγκ.

1804 Γεν­νή­θη­κε η γαλ­λί­δα συγ­γρα­φέ­ας, Γεωρ­γία Σάνδη

sandi1828 Αρχί­ζει η λει­τουρ­γία της Στρα­τιω­τι­κής Σχο­λής Ευελ­πί­δων, με την επω­νυ­μία «Λόχος Ευελ­πί­δων», Διοι­κη­τή τον Ιτα­λό Λοχα­γό Σαλ­τά­λι και ανώ­τε­ρο επό­πτη τον Βαυα­ρό Συνταγ­μα­τάρ­χη Έιδεκ. Το διά­ταγ­μα της ίδρυ­σής της θα υπο­γρα­φεί αργό­τε­ρα, στις 21 Δεκεμ­βρί­ου 1828. «Άρχε­σθαι μαθών άρχειν επι­στή­σει» το μότο της σχολής.

1849 Γεν­νή­θη­κε ο Αργύ­ρης Εφτα­λιώ­της, φιλο­λο­γι­κό ψευ­δώ­νυ­μο του Κλε­άν­θη Μιχαη­λί­δη, επι­χει­ρη­μα­τί­ας, ποι­η­τής και συγ­γρα­φέ­ας από το Μόλυ­βο της Λέσβου («Μανό­λης ο Ντελ­μπε­ντέ­ρης», «Μαζώ­χτρα»)

eftaliotis

1858 Ο Κάρο­λος Δαρ­βί­νος (Τσαρλς Ντάρ­γουιν) απο­κα­λύ­πτει τη θεω­ρία του περί της εξέ­λι­ξης των ειδών και της φυσι­κής επι­λο­γής, σε ομι­λία του στη Linnean Society του Λονδίνου.

darvinos

1860 Πέθα­νε ο Αμε­ρι­κα­νός εφευ­ρέ­της του ελα­στι­κού, Τσαρλς Γκουντγίαρ

1867 Τίθε­ται σε ισχύ η βρε­τα­νι­κή Πρά­ξη για τη Βόρεια Αμε­ρι­κή, που γίνε­ται η βάση για το Σύνταγ­μα του Κανα­δά. Ιδρύ­ε­ται η Κανα­δι­κή Συνο­μο­σπον­δία και ο Τζον Μακντό­ναλντ ορκί­ζε­ται ως πρώ­τος πρω­θυ­πουρ­γός του Καναδά.

1876 H Σερ­βία κηρύσ­σει τον πόλε­μο στην Οθω­μα­νι­κή αυτο­κρα­το­ρία, ενώ την επό­με­νη μέρα ακο­λου­θεί και το Μαυ­ρο­βού­νιο. Ο πόλε­μος αυτός θα οδη­γή­σει στην πλή­ρη ανε­ξαρ­τη­σία τους, το 1878. Έως τότε ήταν υπο­τε­λείς της.

1881 Πραγ­μα­το­ποιεί­ται το πρώ­το διε­θνές τηλε­φώ­νη­μα από τον Κανα­δά στο Καλαί της Γαλλίας.

1899 Γεν­νή­θη­κε ο Κων­στα­ντί­νος Τσά­τσος, φιλό­σο­φος και πρώ­τος πρό­ε­δρος της Ελλη­νι­κής Δημο­κρα­τί­ας στη μεταπολίτευση

1903 Διορ­γα­νώ­νε­ται για πρώ­τη φορά ο Ποδη­λα­τι­κός Γύρος της Γαλ­λί­ας, ο οποί­ος διαρ­κεί 19 ημέ­ρες και έχει μήκος 2.500χλμ. Στην πρώ­τη αυτή διορ­γά­νω­ση μετέ­χουν 60 ποδη­λά­τες. Έκτο­τε διε­ξά­γε­ται κάθε χρόνο

1914 Ο Αμε­ρι­κα­νός Τζον Μού­ντι ιδρύ­ει τον οίκο πιστο­λη­πτι­κής αξιο­λό­γη­σης Moody’s.

1904 Πέθα­νε ο Ρώσος θεα­τρι­κός συγ­γρα­φέ­ας, Άντον Τσέ­χοφ, από τους κορυ­φαί­ους δρα­μα­τουρ­γούς όλων των επο­χών. («Ο Βυσ­σι­νό­κη­πος», «Θεί­ος Βάνιας», «Τρεις Αδελφές»)

tsexof

1908 Γεν­νή­θη­κε η Εστέ Λοντέρ ιδιο­κτή­τρια της ομώ­νυ­μης βιο­μη­χα­νί­ας καλ­λυ­ντι­κών και προ­ϊ­ό­ντων ομορ­φιάς, την οποία ίδρυ­σε το 1946

1912 Η Γαλ­λία ανα­κη­ρύσ­σει το Μαρό­κο ως προ­τε­κτο­ρά­το της.

1913 Η Ελλά­δα και η Σερ­βία κηρύσ­σουν πόλε­μο ενα­ντί­ον της Βουλγαρίας.

1923 Πέθα­νε ο Κερ­κυ­ραί­ος πεζο­γρά­φος, Κων­στα­ντί­νος Θεοτόκης

theotokis

1924 Ο Άντι Ντά­σλερ και ο αδελ­φός του Ρού­ντολφ ιδρύ­ουν εται­ρία κατα­σκευ­ής αθλη­τι­κών παπου­τσιών. Το 1948 τα δύο αδέλ­φια θα χωρί­σουν. Ο Άντι θα ιδρύ­σει την Adidas και ο Ρού­ντολφ την Puma.

1925 Πεθαί­νει ο Γάλ­λος συν­θέ­της και πια­νί­στας Έρικ Σατί

1932 Δύο μήνες μετά τη χρε­ω­κο­πία της Ελλά­δας, διορ­γα­νώ­νε­ται συλ­λα­λη­τή­ριο στο Πεδί­ον του Άρε­ως ενά­ντια στις αυξή­σεις των τιμών του ηλε­κτρι­κού ρεύ­μα­τος και του νερού. Η Χωρο­φυ­λα­κή επι­τί­θε­ται στους συγκε­ντρω­μέ­νους και αρχί­ζουν συγκρού­σεις που επε­κτεί­νο­νται σε όλη τη γύρω περιοχή.

1941 Το ΚΚΕ ανα­συ­γκρο­τεί­ται και οργα­νώ­νει την Αντίσταση

1941: Το ΚΚΕ ανα­συ­γκρο­τεί­ται και οργα­νώ­νει την Αντίσταση

1944 Τμή­μα­τα της ΧΙΙΙ Μεραρ­χί­ας του ΕΛΑΣ επι­τί­θε­νται ενά­ντια στους Γερ­μα­νούς, στην Άμφισ­σα και δίνουν σκλη­ρή μάχη, που κρά­τη­σε σχε­δόν 12 ώρες. Οι Γερ­μα­νοί είχαν 450 νεκρούς και τραυ­μα­τί­ες, ενώ σημα­ντι­κές ήταν και οι υλι­κές ζημιές που προ­κά­λε­σε ο ΕΛΑΣ (σε εχθρι­κά οχή­μα­τα, απο­θή­κες πυρο­μα­χι­κών, καυ­σί­μων, κ.α.).

elas

1944 Ξεκι­νά η διε­θνής οικο­νο­μι­κή Διά­σκε­ψη του Μπρέ­τον Γουντς. Απόρ­ροια της Συνό­δου υπήρ­ξε μετα­ξύ άλλων, η αντι­κα­τά­στα­ση του χρυ­σού από το δολά­ριο ως μέσου διε­θνών συναλ­λα­γών, η υιο­θέ­τη­ση της Γενι­κής Συμ­φω­νί­ας Δασμών και Εμπο­ρί­ου (GATT) καθώς και η δημιουρ­γία του Διε­θνούς Νομι­σμα­τι­κού Ταμεί­ου και της Παγκό­σμιας Τράπεζας.

1945 Οι Σύμ­μα­χοι ανα­λαμ­βά­νουν τη δια­κυ­βέρ­νη­ση της Γερ­μα­νί­ας, όπως είχε συμφωνηθεί.

1961 Γεν­νιέ­ται ο κορυ­φαί­ος Αμε­ρι­κα­νός αθλη­τής του στί­βου Καρλ Λιούις

1962 Διε­ξά­γε­ται δημο­ψή­φι­σμα στην Αλγε­ρία. Η πρώ­ην Γαλ­λι­κή αποι­κία κηρύσ­σε­ται ανεξάρτητη.

1963 Ο Αρι­στο­τέ­λης Ωνά­σης αγο­ρά­ζει το Σκορπιό

1967 Απο­φα­σί­ζε­ται η συγκρό­τη­ση της Ευρω­παϊ­κής Επι­τρο­πής, της γνω­στής Κομι­σιόν, από τους ηγέ­τες των κρα­τών — μελών της ΕΟΚ.

1972 Τίθε­ται σε εφαρ­μο­γή η συμ­φω­νία της Χού­ντας με τους Αμε­ρι­κα­νούς για την παρα­χώ­ρη­ση ελλη­νι­κών λιμα­νιών στον 6ο Στόλο.

1974 Πεθαί­νει ο Αργε­ντι­νός στρα­τιω­τι­κός και πολι­τι­κός Χουάν Περόν, ο οποί­ος διε­τέ­λε­σε Πρό­ε­δρος της χώρας του το 1946–1955 και 1973–1974.

1989 Σχη­μα­τί­ζε­ται κυβέρ­νη­ση συνερ­γα­σί­ας Νέας Δημο­κρα­τί­ας — Συνα­σπι­σμού της Αρι­στε­ράς, με πρω­θυ­πουρ­γό τον Τζαν­νή Τζα­νε­τά­κη. Τα δύο κόμ­μα­τα συμ­φω­νούν να οδη­γή­σουν τη χώρα στην “κάθαρ­ση”

1991 Δια­λύ­ε­ται επί­ση­μα το Σύμ­φω­νο της Βαρ­σο­βί­ας. Οι οκτώ χώρες-μέλη του Συμ­φώ­νου της Βαρ­σο­βί­ας υπο­γρά­φουν πρω­τό­κολ­λο, που επι­κυ­ρώ­νει την πλή­ρη διά­λυ­ση της πολι­τι­κής και στρα­τιω­τι­κής συμ­μα­χί­ας, η οποία ιδρύ­θη­κε το 1955.

1995 Σε δύο φορές ισό­βια για την υπό­θε­ση των σατα­νι­στών κατα­δι­κά­ζο­νται οι Αση­μά­κης Κατσού­λας και Μάνος Δημη­τρο­κά­λης. Σε κάθειρ­ξη 18 ετών κατα­δι­κά­ζε­ται η Δήμη­τρα Μαργέτη.

1997  Πεθαί­νει ο Αμε­ρι­κα­νός ηθο­ποιός Ρόμπερτ Μίτσαμ.

2000  Πεθαί­νει ο Αμε­ρι­κα­νός ηθο­ποιός Γουόλ­τερ Ματάου.

2001 Πέθα­νε ο Αμε­ρι­κα­νός ηθο­ποιός, Μάρ­λον Μπράντο.

2002 Η πτή­ση 2937 της Bashkirian Airlines (Tupolev TU-154) συγκρού­στη­κε με το εμπο­ρι­κό DHL Boeing 757 πάνω από το Überlingen της Γερ­μα­νί­ας, προ­κα­λώ­ντας 71 θύματα.

2004 Euro 2004: Η Εθνι­κή ομά­δα ποδο­σφαί­ρου της Ελλά­δος κερ­δί­ζει στον ημι­τε­λι­κό του Πανευ­ρω­παϊ­κού πρω­τα­θλή­μα­τος ποδο­σφαί­ρου την ομά­δα της Τσε­χί­ας με 1–0 και προ­κρί­νε­ται στον τελι­κό. To γκολ πετυ­χαί­νει στην παρά­τα­ση ο Τραϊ­α­νός Δέλλας.

2009 Πεθαί­νει ο Αμε­ρι­κα­νός ηθο­ποιός Καρλ Μάλντεν.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο