Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 1 Σεπτεμβρίου — Μια ματιά στην ιστορία του τόπου και του κόσμου

Σαν σήμε­ρα 1 Σεπτεμ­βρί­ου - Μια ματιά στην ιστο­ρία του τόπου και του κόσμου. Γεγο­νό­τα και πρό­σω­πα που έμει­ναν στην ιστο­ρία και δεν πρέ­πει να ξεχάσουμε

1715 πέθα­νε ο βασι­λιάς της Γαλ­λί­ας Λου­δο­βί­κος ο ΙΔ’ μετά από 72 χρό­νια βασιλείας

1807  μετά απ’ την υπο­γρα­φή της Συν­θή­κης του Τιλ­σίτ οι Γάλ­λοι κατα­λαμ­βά­νουν τα Επτάνησα

1824 γεν­νή­θη­κε ο Αρι­στο­τέ­λης Βαλα­ω­ρί­της, έλλη­νας ποι­η­τής και πολι­τι­κός. (Θαν. 24/7/1879)

valaoritis 1

1870 στο γαλ­λο­πρω­σι­κό πόλε­μο, οι Γάλ­λοι υπό τον Ναπο­λέ­ο­ντα τον Γ’ ηττώ­νται από τους Πρώ­σους, στην καθο­ρι­στι­κή μάχη του Σεντάν, ανοί­γο­ντας στα πρω­σι­κά στρα­τεύ­μα­τα το δρό­μο για το Παρί­σι. Ανοί­γει ο δρό­μος για την Παρι­σι­νή Κομμούνα.

1875 γεν­νή­θη­κε ο συγ­γρα­φέ­ας του Ταρ­ζάν, Μπέ­ρο­ουζ Ράις Έντγκαρ

1897 ανοί­γει ο υπό­γειος σιδη­ρό­δρο­μος της Βοστό­νης, το πρώ­το μετρό στη Βόρεια Αμερική.

1902 στη Μαρ­τι­νί­κα, το όρος Πελέ πλημ­μυ­ρί­ζει την πόλη με λάβα ηφαι­στεί­ου για δεύ­τε­ρη φορά σε 4 μήνες, με απο­τέ­λε­σμα να χάσουν τη ζωή τους 2.000 άτομα.

1914 η Αγία Πετρού­πο­λη μετο­νο­μά­ζε­ται σε Πέτρογκραντ

1914 πεθαί­νει στο ζωο­λο­γι­κό κήπο του Σιν­σι­νά­τι η Μάρ­θα, το τελευ­ταίο γνω­στό ταχυ­δρο­μι­κό περιστέρι.

1915 γεν­νή­θη­κε ο Κεν Άστον, άγγλος διαι­τη­τής ποδο­σφαί­ρου, εφευ­ρέ­της της κίτρι­νης και της κόκ­κι­νης κάρ­τας στο ποδό­σφαι­ρο, που χρη­σι­μο­ποι­ή­θη­καν για πρώ­τη φορά στο Παγκό­σμιο Κύπελ­λο του 1970. Πηγή της έμπνευ­σής του ήταν τα φανά­ρια στους δρό­μους του Λον­δί­νου, καθώς επέ­στρε­φε στο σπί­τι του από ένα επει­σο­δια­κό ματς ανά­με­σα στην Αγγλία και την Αργε­ντι­νή. (Θαν. 23/10/2001)

1916 Στον Α’ παγκό­σμιο ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο, η Βουλ­γα­ρία συνα­σπί­ζε­ται με τις κεντρι­κές δυνά­μεις και κηρύσ­σει τον πόλε­μο στη Ρουμανία.

1919 έπει­τα από ενέρ­γειες της Ελλη­νι­κής Αρμο­στεί­ας στην Κων­στα­ντι­νού­πο­λη, επα­νέρ­χο­νται στη Θρά­κη 130.000 πρόσφυγες.

1922 γεν­νή­θη­κε ο Ιτα­λός ηθο­ποιός Βιτό­ριο Γκάσμαν

Βιτό­ριο Γκά­σμαν, κορυ­φαί­ος Ιτα­λός ηθο­ποιός, γέν­νη­μα του ιτα­λι­κού λαϊ­κού κινή­μα­τος στο χώρο του πολιτισμού

1923 σει­σμός 7,9 Ρίχτερ συγκλο­νί­ζει την Ιαπω­νία, κατα­στρέ­φο­ντας εντε­λώς τη Γιο­κο­χά­μα και το μεγα­λύ­τε­ρο μέρος του Τόκιο. Του­λά­χι­στον 142.000 άνθρω­ποι σκο­τώ­νο­νται και 2,5 εκα­τομ­μύ­ρια μένουν άστεγοι

1927 γεν­νιέ­ται ο λαϊ­κός τρα­γου­δι­στής και συν­θέ­της Βαγ­γέ­λης Περ­πι­νιά­δης 

perpiniadis

1928 με την υπο­κί­νη­ση της φασι­στι­κής Ιτα­λί­ας ο Αχμέτ Ζώγου αυτο­α­να­κη­ρύσ­σε­ται βασι­λιάς της Αλβα­νί­ας. Η κυβέρ­νη­ση του Ε. Βενι­ζέ­λου σπεύ­δει να ανα­γνω­ρί­σει το νέο καθε­στώς της Αλβανίας.

1930 ο Εντι­σον πραγ­μα­το­ποιεί στις ΗΠΑ την πρώ­τη πει­ρα­μα­τι­κή δοκι­μή ηλε­κτρο­κί­νη­της επι­βα­τι­κής αμα­ξο­στοι­χί­ας, εκτε­λώ­ντας το δρο­μο­λό­γιο από το Χόμπο­κεν μέχρι το Μοντ­κλέρ του Νιου Τζέρσεϊ.

1939 τα χαρά­μα­τα της 1ης Σεπτεμ­βρί­ου 1939, στις 4:45, τα γερ­μα­νι­κά στρα­τεύ­μα­τα εισβάλ­λουν στην Πολω­νία. Αρχί­ζει ο Β’ παγκό­σμιος ιμπε­ρια­λι­στι­κός πόλεμος

Νικη­φό­ρος Βρετ­τά­κος: 1–9‑1939

 

1944 1–2 Σεπτεμ­βρί­ου: Γενι­κό προ­σκλη­τή­ριο του ΕΑΜ

eam

1945 ο αγώ­νας σκά­κι μετα­ξύ ΗΠΑ και Σοβιε­τι­κής Ένω­σης 4.5- 15.5 απο­τε­λεί το πρώ­το αθλη­τι­κό γεγο­νός μετά τον πόλεμο.

1946 μέσα σε όργιο νοθεί­ας και τρο­μο­κρα­τί­ας πραγ­μα­το­ποιεί­ται δημο­ψή­φι­σμα για το πολι­τεια­κό. Το απο­τέ­λε­σμα ήταν: υπέρ της βασι­λευο­μέ­νης δημο­κρα­τί­ας 68,3%, υπέρ της αβα­σί­λευ­της 10,5% και λευ­κά 21,2%. Στις 26 Σεπτέμ­βρη ο Γεώρ­γιος Β’ Γλύξ­μπουργκ επέ­στρε­ψε στην Ελλάδα.

1948 ιδρύ­ε­ται ο Παγκό­σμιος Οργα­νι­σμός Υγείας.

1953 αρχί­ζει να λει­τουρ­γεί το Πανε­πι­στή­μιο της Μόσχας

1959 η Γενι­κή Συνέ­λευ­ση της ΕΠΟ απο­φα­σί­ζει την καθιέ­ρω­ση της Α’ Εθνι­κής Κατη­γο­ρί­ας, εναρ­μο­νί­ζο­ντας τα ελλη­νι­κά δεδο­μέ­να με τα ευρω­παϊ­κά. Στη νέα διορ­γά­νω­ση (1959–1960) θα συμ­με­τέ­χουν 18 ομά­δες, με την Αθή­να, τον Πει­ραιά και τη Θεσ­σα­λο­νί­κη να έχουν από τέσ­σε­ρις εκπρο­σώ­πους, ενώ οι υπό­λοι­πες έξι θα προ­έρ­χο­νται από την επαρχία.

1961 Πεθαί­νει ο παλαί­μα­χος κομ­μου­νι­στής συν­δι­κα­λι­στής Ουί­λιαμ Φόστερ, τέως ΓΓ της ΚΕ του ΚΚ ΗΠΑ.

foster

1968 η εφη­με­ρί­δα «Ελεύ­θε­ρη Πατρί­δα» κάνει έκκλη­ση για τη σωτη­ρία του βαριά άρρω­στου δεσμώ­τη κομ­μου­νι­στή ποι­η­τή Γιάν­νη Ρίτσου, ο οποί­ος στις 8 Αυγού­στου μετα­φέρ­θη­κε από τη Λέρο όπου ήταν εξό­ρι­στος στο νοσο­κο­μείο Άγιος Σάβ­βας της Αθήνας.

1970 πέθα­νε ο Γάλ­λος συγ­γρα­φέ­ας Φραν­σουά Μοριάκ.

1972 ο Μπό­μπυ Φίσερ ανα­κη­ρύσ­σε­ται παγκό­σμιος πρω­τα­θλη­τής στο σκά­κι νικώ­ντας τον Μπό­ρις Σπά­σκι 12.5–8.5 στο Ρέι­κια­βικ της Ισλανδίας.

1979 το American Pioneer 11 γίνε­ται το πρώ­το δια­στη­μό­πλοιο που επι­σκέ­πτε­ται τον Κρό­νο όταν περ­νά­ει από τον πλα­νή­τη σε από­στα­ση 21.000 χλμ.

1984 η Κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα της Νέας Δημο­κρα­τί­ας εκλέ­γει νέο αρχη­γό τον Κων­στα­ντί­νο Μητσο­τά­κη με 70 ψήφους ένα­ντι 40 που έλα­βε ο Κων­στα­ντί­νος Στε­φα­νό­που­λος. Την προη­γού­με­νη μέρα είχε παραι­τη­θεί από την ηγε­σία της ΝΔ ο Ευάγ­γε­λος Αβέρωφ.

1985 μια αμε­ρι­κα­νο-γαλ­λι­κή επι­χεί­ρη­ση εντο­πί­ζει το ναυά­γιο του Τιτανικού.

1986 το σοβιε­τι­κό πλοίο Admiral Nakhimov συγκρού­ε­ται με το φορ­τη­γό πλοίο Petr Vasev και βυθί­ζε­ται σχε­δόν αμέ­σως με απο­τέ­λε­σμα να χάσουν τη ζωή τους 448 άτομα.

1989 η 34χρονη Κρις Εβερτ γίνε­ται η πρώ­τη τενί­στρια που σημειώ­νει 100 νίκες στα 108 χρό­νια του US Τένις Τσά­μπιον­σι­πς όταν κερ­δί­ζει στον τελι­κό του US Open την Πατρί­τσια Ταρα­μπί­νι 6–2, 6–4.

1989 Πεθαί­νει ο κορυ­φαί­ος Πολω­νός ποδο­σφαι­ρι­στής Κάζι­μιρτς Ντέινα.

1992 ένας νεκρός και 34 τραυ­μα­τί­ες είναι ο απο­λο­γι­σμός της έκρη­ξης που σημειώ­νε­ται στα διυ­λι­στή­ρια της ΠΕΤΡΟΛΑ, στην Ελευσίνα.

1993 στο Ισρα­ήλ, ανα­κα­λύ­πτε­ται ο πρώ­τος σκε­λε­τός Σταυ­ρο­φό­ρου στην περιο­χή των Αγί­ων Τόπων.

1995 στην Κίνα, γυναί­κες από το Θιβέτ πραγ­μα­το­ποιούν δια­δή­λω­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας για την παρα­βί­α­ση των ανθρω­πί­νων δικαιω­μά­των στην πατρί­δα τους.

1995 Πέθα­νε ο (κομ­μου­νι­στής) συν­θέ­της Αλέ­κος Ξένος

xenos

1999 ένα Boeing 737–200 συντρί­βε­ται κατά την απο­γεί­ω­ση στο Μπου­έ­νος Άιρες σκο­τώ­νο­ντας 74 άτομα.

2002 ανα­κοι­νώ­νε­ται η μετα­γρα­φή του Ρονάλ­ντο από την Ίντερ στη Ρεάλ Μαδρί­της ένα­ντι του ποσού των 47 εκα­τομ­μυ­ρί­ων ευρώ.

2013 Πέθα­νε η Aννα Χρυ­σά­φη, από τις σημα­ντι­κό­τε­ρες τρα­γου­δί­στριες του ελλη­νι­κού λαϊ­κού τραγουδιού

Aννα Χρυ­σά­φη, από τις σημα­ντι­κό­τε­ρες τρα­γου­δί­στριες του ελλη­νι­κού λαϊ­κού τραγουδιού

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο