Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 10 Αυγούστου — Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία

Σαν σήμε­ρα 10 Αυγού­στου — Μια ματιά στην ιστο­ρία του τόπου και του κόσμου. Γεγο­νό­τα και πρό­σω­πα που έμει­ναν στην ιστο­ρία και δεν πρέ­πει να ξεχάσουμε

1519 ξεκι­νούν από τη Σεβίλ­λη τα πέντε πλοία του Φερ­δι­νάν­δου Μαγ­γε­λά­νου, προ­κει­μέ­νου να περι­πλεύ­σουν την υδρόγειο.

1675 ο βασι­λιάς της Βρε­τα­νί­ας Κάρο­λος Β’ θέτει το θεμέ­λιο λίθο του αστε­ρο­σκο­πεί­ου του Γκρήνουιτς.

1792 κατά τη διάρ­κεια της Γαλ­λι­κή Επα­νά­στα­ση, στην έφο­δο στο παλά­τι Τουι­λε­ρί, ο Λου­δο­βί­κος ΙΣΤ΄ της Γαλ­λί­ας, συλ­λαμ­βά­νε­ται και φυλακίζεται.

1793 εγκαι­νιά­ζε­ται το Μου­σείο του Λούβρου

1809 Ο Ιση­με­ρι­νός (Εκουα­δόρ) κηρύσ­σει την ανε­ξαρ­τη­σία του από την Ισπανία.

1881 Πέθα­νε ο Σπυ­ρί­δων Ζαμπέ­λιος, έλλη­νας ιστο­ρι­κός και λογο­τέ­χνης. Χαρα­κτη­ρί­στη­κε ως ο θεω­ρη­τι­κός της ιστο­ρι­κής ενό­τη­τας αρχαί­ου, μεσαιω­νι­κού και νεό­τε­ρου Ελλη­νι­σμού και μαζί με τον Κων­στα­ντί­νο Παπαρ­ρη­γό­που­λο απο­τε­λούν τους «Διό­σκου­ρους» της ελλη­νι­κής ιστο­ριο­γρα­φί­ας του 19ου αιώ­να. (Γεν. 1/9/1815)

1884 Γεν­νιέ­ται ο Πανα­ΐτ Ιστρά­τι, (Πανα­γής Βαλ­σά­μης το πραγ­μα­τι­κό του όνο­μα), ο επο­νο­μα­ζό­με­νος και Γκόρ­γκι των Βαλ­κα­νί­ων, Ελλη­νι­κής κατα­γω­γής Ρου­μά­νος συγ­γρα­φέ­ας. Την περί­ο­δο του Μεσο­πο­λέ­μου είχε επι­σκε­φτεί την Σοβιε­τι­κή Ένω­ση μαζί με τον Νίκο Καζαν­τζά­κη. Το 1928 σε συγκέ­ντρω­ση στο θέα­τρο Αλά­μπρα της Αθή­νας Νίκος Καζαν­τζά­κης και Πανα­ΐτ Ιστρά­τι είχαν μιλή­σει για τις κατα­κτή­σεις της Σοβιε­τι­κής Ενω­σης και τις σκευω­ρί­ες των ιμπε­ρια­λι­στών ενα­ντί­ον της. Ως συνέ­πεια, η κυβέρ­νη­ση θα απε­λά­σει τον Ιστρά­τι από την Ελλάδα.

istrati

1898 γεν­νή­θη­κε ο Αμε­ρι­κα­νός ηθο­ποιός Τζακ Χέι­λι, ο οποί­ος έπαι­ξε τον “Τενε­κε­δέ­νιο” στο “Μάγο του Οζ”

1911 στη Βρε­τα­νία, η Βου­λή των Λόρ­δων χάνει το δικαί­ω­μα να ασκεί βέτο στις νομο­θε­τι­κές πράξεις.

1913 υπο­γρά­φε­ται η Συν­θή­κη του Βου­κου­ρε­στί­ου, με την οποία λήγει ο Β’ Βαλ­κα­νι­κός Πόλε­μος. Μεγά­λη χαμέ­νη η Βουλ­γα­ρία, καθώς μέρος της Μακε­δο­νί­ας προ­σαρ­τά­ται στην Ελλάδα.

valkanikos polemos

1916 Γιώρ­γος Τζα­βέλ­λας, Έλλη­νας σκηνοθέτης

Γιώρ­γος Τζα­βέλ­λας: Ο πρω­το­πό­ρος, κορυ­φαί­ος Έλλη­νας σκηνοθέτης

1920 υπο­γρά­φε­ται η Συν­θή­κη των Σεβρών μετα­ξύ της Τουρ­κί­ας και Συμ­μά­χων της Αντάτ, σύμ­φω­να με την οποία η Οθω­μα­νι­κή Αυτο­κρα­το­ρία χάνει τα 9/10 των εδα­φών της. Από τη μεριά της Τουρ­κί­ας υπο­γρά­φει ο σουλ­τά­νος Μεχ­μέτ ΣΤ’, που βάζει την ορι­στι­κή “ταφό­πλα­κα” στην Οθω­μα­νι­κή Αυτο­κρα­το­ρία. Η Ελλά­δα κερ­δί­ζει εδά­φη και γίνε­ται “η χώρα των δύο ηπεί­ρων και των πέντε θαλασ­σών”, σύμ­φω­να με τον Ελευ­θέ­ριο Βενιζέλο.

sunthiki sevron

1932 στην Ισπα­νία, ο στρα­τη­γός Χοσέ Σαν­τζούρ­τζο κατα­λαμ­βά­νει τη Σεβίλ­λη πριν προ­λά­βει η κυβέρ­νη­ση Ζαμό­ρα να κατα­στεί­λει την εξέγερση.

1933 έξι τραυ­μα­τί­ες είναι ο απο­λο­γι­σμός των επει­σο­δί­ων στα λιγνι­τω­ρυ­χεία Αλι­βε­ρί­ου, όπου εργά­τες συγκρού­στη­καν με τη χωροφυλακή.

1939 κατα­πο­ντί­ζε­ται νησί­δα κοντά στο ηφαί­στειο της Θήρας.

1945 κατά τον Β’ Παγκό­σμιο Πόλε­μο, η Ιαπω­νία υπο­γρά­φει τη Συν­θή­κη του Πότσ­νταμ και συμ­φω­νεί στην παρά­δο­ση άνευ όρων, τερ­μα­τί­ζο­ντας τον πόλεμο.

1945 Πεθαί­νει ο Αμε­ρι­κα­νός φυσι­κός Ρόμπερτ Γκό­νταρτ, δημιουρ­γός του πρώ­του πυραύ­λου με υγρά καύσιμα.

1947 γεν­νή­θη­κε ο Αγγλος μου­σι­κός Ίαν Αντερ­σον, η ψυχή του συγκρο­τή­μα­τος των “Jethro Tull”

1948 κάνει για πρώ­τη φορά την εμφά­νι­σή της στην αμε­ρι­κα­νι­κή τηλε­ό­ρα­ση η Candit Camera, μετά από αρκε­τών χρό­νων παρου­σία στο ραδιό­φω­νο ως Candit Microphone.

1951 πέθα­νε ο ιδρυ­τής και διευ­θυ­ντής της “Καθη­με­ρι­νής” Γεώρ­γιος Βλάχος

1953 ο Μακά­ριος απο­τυγ­χά­νει να εγγρά­ψει το Κυπρια­κό στην ημε­ρή­σια διά­τα­ξη της Γενι­κής Συνέ­λευ­σης του ΟΗΕ.

1960 γεν­νή­θη­κε ο Ισπα­νός ηθο­ποιός Αντό­νιο Μπαντέρας.

1961 κάνει πρε­μιέ­ρα μετ’ εμπο­δί­ων η ται­νία του Αλέ­κου Αλε­ξαν­δρά­κη «Συνοι­κία το όνειρο»

sunoikia to oneiro

1966 Το Αμε­ρι­κα­νι­κό «Λού­ναρ Ορμπι­τερ 1» εκτο­ξεύ­ε­ται από το ακρω­τή­ριο Κένε­ντι και γίνε­ται το πρώ­το δια­στη­μό­πλοιο που μετέ­δω­σε φωτο­γρα­φί­ες για τα πιθα­νά μέρη προ­σε­δά­φι­σης στη Σελή­νη. Το «Λού­ναρ Ορμπι­τερ 1» κατα­στρά­φη­κε στις 29 του Οκτώ­βρη όταν προ­σέ­κρου­σε στην απο­μα­κρυ­σμέ­νη πλευ­ρά του πλανήτη.

1967 κυκλο­φο­ρεί ο πρώ­τος τόμος του βιβλί­ου του σκα­κι­στή Τρια­ντά­φυλ­λου Σια­πέ­ρα “Το σκάκι”.

1967 Ο πρα­ξι­κο­πη­μα­τί­ας Γ. Παπα­δό­που­λος ενι­σχύ­ει τις εξου­σί­ες του με τη δημιουρ­γία της «Γενι­κής Διεύ­θυν­σης Πολι­τι­κής Δια­κυ­βέρ­νη­σης», απ’ όπου θα κατεύ­θυ­νε τη δρά­ση προς όλους τους τομείς

1971 αρχί­ζει στο Ελσίν­κι το 10ο Ευρω­παϊ­κό Πρω­τά­θλη­μα Αθλη­τι­σμού (ΕΠΑ) και διαρ­κεί 6 ημέρες.

1983 Η Γαλ­λία στέλ­νει αλε­ξι­πτω­τι­στές και μαχη­τι­κά αερο­σκά­φη στο Τσαντ, πρώ­ην αποι­κία της, όπου από το 1965 μαί­νε­ται ο εμφύ­λιος πόλε­μος, στον οποίο έχει ανα­μει­χθεί η Λιβύη. Στην επέμ­βα­ση, μαζί με τους Γάλ­λους μετέ­χουν και οι ΗΠΑ.

1985 το πρώ­το άλμπουμ της Μαντό­να “Like a Virgin” είναι ο πρώ­τος δίσκος από γυναί­κα καλ­λι­τέ­χνι­δα που ξεπερ­νά σε πωλή­σεις τα 5 εκατομμύρια.

1988 ο Αμε­ρι­κα­νός Ματ Μπιό­ντι κάνει παγκό­σμιο ρεκόρ όταν κολυ­μπά­ει τα 100μ ελεύ­θε­ρο σε 42.42.

1990 το μη επαν­δρω­μέ­νο δια­στη­μό­πλοιο “Μαγ­γε­λά­νος” φτά­νει στον πλα­νή­τη Αφροδίτη.

1992 στο Αφγα­νι­στάν, 1.000 άτο­μα σκο­τώ­νο­νται κατά τη διάρ­κεια του χει­ρό­τε­ρου βομ­βαρ­δι­σμού της πρω­τεύ­ου­σας Καμπούλ στα 14 χρό­νια του εμφύ­λιου πολέμου.

1995 στη βόρεια Κίνα, περισ­σό­τε­ροι από 1,5 εκα­τομ­μύ­ριο άνθρω­ποι εγκα­τα­λεί­πουν τα σπί­τια τους που έχουν πλη­γεί από τις πλημμύρες.

1995 στις ΗΠΑ, η Υπη­ρε­σία Τρο­φί­μων και Φαρ­μά­κων χαρα­κτη­ρί­ζει τη νικο­τί­νη ναρ­κω­τι­κό και δια­τυ­πώ­νει προ­τά­σεις για την πρό­λη­ψη του εθι­σμού των νέων.

1996 στην Ισπα­νία, 82 είναι οι νεκροί και 20 οι αγνο­ού­με­νοι από τις πλημ­μύ­ρες στο κάμπινγκ Λας Νιέβες.

1997 ολο­κλη­ρώ­νε­ται το “Αθή­να ‘97”, το 6ο Παγκό­σμιο Πρω­τά­θλη­μα Στί­βου της IAAF που ξεκί­νη­σε την 1η του ιδί­ου μήνα και το οποίο στέ­φε­ται από μεγά­λη οργα­νω­τι­κή επι­τυ­χία. Το γρα­φείο Τύπου που παίρ­νει το πρώ­το βρα­βείο ανά­με­σα στις διορ­γα­νώ­σεις της χρο­νιάς έχει επι­κε­φα­λής τον Γιάν­νη Θεο­δω­ρα­κό­που­λο, ο οποί­ος παίρ­νει για πέμ­πτη φορά την διά­κρι­ση αυτή (ΕΠΑ ’82, ΕΠΑ ’85, Eurobasket ’87, Eurobasket ’95).

2001 έφυ­γε από τη ζωή ο χορο­γρά­φος και χορευ­τής Γιάν­νης Φλερύ

Γιάν­νης Φλερύ

 

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο