Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 10 Δεκεμβρίου — Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία

 Σαν σήμε­ρα 10 Δεκεμ­βρί­ου - Μια ματιά στην ιστο­ρία του τόπου και του κόσμου. Γεγο­νό­τα και πρό­σω­πα που έμει­ναν στην ιστο­ρία και δεν πρέ­πει να ξεχάσουμε

969 Δολο­φο­νή­θη­κε ο αυτο­κρά­το­ρας του Βυζα­ντί­ου, Νικη­φό­ρος Φωκάς

1198 Πέθα­νε ο κορυ­φαί­ος άρα­βας φιλό­σο­φος Αβερρόης

1520 Ο Μαρ­τί­νος Λού­θη­ρος καί­ει δημό­σια την Παπι­κή Βού­λα Exsurge Domine, η οποία κατα­δί­κα­ζε τις θέσεις του και τον καλού­σε να τις αποκηρύξει

martinos

1787 Γεν­νή­θη­κε ο Τομάς Γκα­λο­ντέ, που ίδρυ­σε το πρώ­το σχο­λείο για κωφούς στις ΗΠΑ

1790 Γεν­νή­θη­κε ο αυστρια­κός περι­η­γη­τής, δημο­σιο­γρά­φος, πολι­τι­κός και ιστο­ρι­κός, Γιά­κομπ Φαλ­με­ράιερ, περισ­σό­τε­ρο γνω­στός για τις θεω­ρί­ες του σχε­τι­κά με τη φυλε­τι­κή κατα­γω­γή των Νεοελλήνων

1817 Η περιο­χή του Μισι­σι­πή γίνε­ται η 20η Πολι­τεία των ΗΠΑ.

1830 Γεν­νή­θη­κε η αμε­ρι­κα­νί­δα ποι­ή­τρια Έμι­λι-Ελί­ζα­μπεθ Ντίκινσον

1832 Η Σάμος ανα­γνω­ρί­ζε­ται από τον σουλ­τά­νο Μαχ­μούτ Β’ ως αυτό­νο­μη ηγε­μο­νία, υπο­τε­λής στην Τουρ­κία και υπό την εγγύ­η­ση των τριών Μεγά­λων Δυνά­με­ων (Αγγλί­ας, Γαλ­λί­ας και Ρωσίας).

1834 (ν.ημ.) Ο βασι­λιάς Όθω­νας και οι επί­ση­μες ελλη­νι­κές Αρχές εγκα­θί­στα­νται στην Αθή­να, καθι­στώ­ντας την ουσια­στι­κά τη νέα πρω­τεύ­ου­σα του ελλη­νι­κού κράτους.

athina

1869 Η Πολι­τεία του Γουαϊ­ό­μινγκ στις ΗΠΑ είναι η πρώ­τη, που υιο­θε­τεί το κίνη­μα των σου­φρα­ζε­τών και δίνει το δικαί­ω­μα ψήφου στις γυναίκες.

1893 (ν.ημ.) Ο Χαρί­λα­ος Τρι­κού­πης “πιστώ­νε­ται” στη Βου­λή των Ελλή­νων την ιστο­ρι­κή φρά­ση “Δυστυ­χώς επτω­χεύ­σα­μεν”, με την οποία δια­κη­ρύσ­σει επί­ση­μα την αδυ­να­μία της Ελλά­δας να εκπλη­ρώ­σει τις υπο­χρε­ώ­σεις της προς τους ξένους πιστω­τές της.

1896 Πέθα­νε ο Σου­η­δός επι­χει­ρη­μα­τί­ας και εφευ­ρέ­της Άλφρεντ Μπέρν­χαρντ Νόμπελ, από τον οποίο πήραν το όνο­μά τους τα ομώ­νυ­μα βραβεία.

1898 Υπο­γρά­φε­ται η Συν­θή­κη των Παρι­σί­ων, με την οποία λήγει ο Ισπα­νο­α­με­ρι­κα­νι­κός Πόλε­μος και τερ­μα­τί­ζε­ται η ισπα­νι­κή παρου­σία στην αμε­ρι­κα­νι­κή ήπει­ρο και τον Ειρη­νι­κό. Οι αμε­ρι­κα­νοί ως νικη­τές παίρ­νουν τα νησιά Γκουάμ και Που­έρ­το Ρίκο, με 20.000.000 δολά­ρια απο­κτούν τις Φιλιπ­πί­νες, ενώ η Κού­βα καθί­στα­ται ανε­ξάρ­τη­το κράτος.

1900 Υπο­γρά­φε­ται από τον Ύπα­το αρμο­στή της Κρη­τι­κής πολι­τεί­ας Πρί­γκι­πα Γεώρ­γιο ο νόμος 265 με τον οποίο ιδρύ­ε­ται το Ταχυ­δρο­μι­κό Ταμιευτήριο.

1901 Στη Στοκ­χόλ­μη, απο­νέ­μο­νται για πρώ­τη φορά τα βρα­βεία Νόμπελ.

1902 Ολο­κλη­ρώ­νε­ται επί­ση­μα το φράγ­μα του Ασουάν στον ποτα­μό Νεί­λο, το μεγα­λύ­τε­ρο φράγ­μα στον κόσμο.

1903 Ο Πιερ και η Μαρία Κιου­ρί βρα­βεύ­ο­νται με το Νόμπελ Φυσι­κής, το οποίο μοι­ρά­ζο­νται με τον Χέν­ρι Μπε­κε­ρέλ για τη δου­λειά τους πάνω στη ραδιε­νέρ­γεια. Η μαντάμ Κιου­ρί είναι η πρώ­τη γυναί­κα, που κερ­δί­ζει το βρα­βείο Νόμπελ.

1904 Ο φημι­σμέ­νος ρώσος φυσιο­λό­γος Ιβάν Παβλόφ παίρ­νει το βρα­βείο Νόμπελ για τα πετυ­χη­μέ­να πει­ρά­μα­τά του και τις μελέ­τες του στα εξαρ­τη­μέ­να αντανακλαστικά.

1905 Ο γερ­μα­νός για­τρός Ρόμπερτ Κοχ τιμά­ται με το Νόμπελ Ιατρι­κής για την ανα­κά­λυ­ψη του βακί­λου που προ­κα­λεί τη φυματίωση.

1911 Η Μαρία Κιου­ρί κερ­δί­ζει αυτή τη φορά το Νόμπελ Χημεί­ας για την ανα­κά­λυ­ψη δυο νέων στοι­χεί­ων, του ραδί­ου και του πολω­νί­ου. Είναι η πρώ­τη φορά, που επι­στή­μο­νας τιμά­ται δυο φορές με το Νόμπελ.

maria kiouri

1920 Στην Τσε­χο­σλο­βα­κία κηρύσ­σε­ται γενι­κή απερ­γία, στην οποία παίρ­νουν μέρος πάνω από 1.000.000 εργά­τες. Η απερ­γία εξε­λίσ­σε­ται σε ένο­πλη σύγκρου­ση με το στρα­τό. Οι εργά­τες ηττώνται.

1921 Το Νόμπελ Λογο­τε­χνί­ας απο­νέ­με­ται στο Γάλ­λο ποι­η­τή Ανα­τόλ Φρανς.

1922 Ο Άλμπερτ Αϊν­στάιν, που επέ­φε­ρε επα­νά­στα­ση στη Φυσι­κή με τη Θεω­ρία του για τη Σχε­τι­κό­τη­τα, κερ­δί­ζει το Νόμπελ Φυσικής.

1925 Το Νόμπελ Λογο­τε­χνί­ας απο­νέ­με­ται στον Ιρλαν­δό συγ­γρα­φέα Τζορτζ Μπέρ­ναρντ Σο

1929 Το Νόμπελ Λογο­τε­χνί­ας απο­νέ­με­ται στο γερ­μα­νό συγ­γρα­φέα Τόμας Μαν.

1931 Μετά την ανα­τρο­πή του δικτά­το­ρα Πρί­μο ντε Ριβέ­ρα και την έκπτω­ση του βασι­λιά Αλφόν­σου ΙΓ, ο Νικέ­το Αλα­κά­ρα Ζαμό­ρα γίνε­ται ο πρώ­τος συνταγ­μα­τι­κά εκλεγ­μέ­νος πρό­ε­δρος της Ισπα­νι­κής Δημοκρατίας.

1932 Στην Ελλά­δα, η Επι­τρο­πή της Οργά­νω­σης για τα Δικαιώ­μα­τα της Γυναί­κας ζητά από την κυβέρ­νη­ση την επέ­κτα­ση της παρο­χής ψήφου στις γυναί­κες για τις γενι­κές εκλογές.

1936 Ο Ευγέ­νιος Ο’ Νιλ τιμά­ται με το βρα­βείο Νόμπελ Λογοτεχνίας

1936 O βασι­λιάς της Μ. Βρε­τα­νί­ας, Εδουάρ­δος ο 8ος, παραι­τεί­ται από το θρό­νο υπέρ του αδελ­φού του του Δού­κα της Υόρ­κης για να παντρευ­τεί μία κοι­νή θνη­τή, την αμε­ρι­κα­νί­δα δια­ζευγ­μέ­νη, Ουό­λις Σίμσον.

1936 Πέθα­νε ο Ιτα­λός συγ­γρα­φέ­ας και δρα­μα­τουρ­γός, Λουί­τζι Πιραντέλο

1941 Β’ Παγκό­σμιος Πόλε­μος: Η Ιαπω­νία εισβάλ­λει στη Μαλαι­σία, στο Χονγκ- Κονγκ και στις Β. Φιλιππίνες.

1948 Υιο­θε­τεί­ται από τον ΟΗΕ η Διε­θνής Δια­κή­ρυ­ξη για τα Δικαιώ­μα­τα του Ανθρώπου.

dikaiomata

1948 Γεν­νή­θη­κε ο Σέρ­βος προ­πο­νη­τής ποδο­σφαί­ρου, Ντού­σαν Μπάγιεβιτς

1951 Το εκλο­γο­δι­κείο ακυ­ρώ­νει την εκλο­γή 10 φυλα­κι­σμέ­νων και εξό­ρι­στων βου­λευ­τών της ΕΔΑ.

1953 Το Νόμπελ Λογο­τε­χνί­ας απο­νέ­με­ται στο βρε­τα­νό συντη­ρη­τι­κό πολι­τι­κό Ουίν­στον Τσόρ­τσιλ, για την επι­δε­ξιό­τη­τά του στην ιστο­ρι­κή και αυτο­βιο­γρα­φι­κή περι­γρα­φή των γεγο­νό­των και τη ρητο­ρι­κή του.

1956 Πέθα­νε ο πρω­το­πό­ρος παι­δα­γω­γός, Αλέ­ξαν­δρος Δελμούζος

delmouzos

1957 Το Νόμπελ Λογο­τε­χνί­ας απο­νέ­με­ται στους Αλμπέτ Καμί και Ζαν Πολ Σαρτρ.

1957 Νέες αιμα­τη­ρές συγκρού­σεις μαθη­τών του Παγκυ­πρί­ου Γυμνα­σί­ου με τον βρε­τα­νι­κό στρα­τό και την αστυ­νο­μία. Την ίδια μέρα, η Γενι­κή Συνέ­λευ­ση του ΟΗΕ απο­φαί­νε­ται υπέρ της αυτο­διά­θε­σης της Κύπρου.

1959 Με κεντρι­κό σύν­θη­μα «να σπου­δά­σουν κι οι φτω­χοί» πραγ­μα­το­ποιεί­ται φοι­τη­τι­κή δια­δή­λω­ση στον κέντρο της Αθήνας.

1963 Το Νόμπελ Λογο­τε­χνί­ας απο­νέ­με­ται στον ποι­η­τή Γιώρ­γο Σεφέ­ρη.

nobel seferis

1964 Ο υπέρ­μα­χος των ανθρω­πί­νων δικαιω­μά­των Μάρ­τιν Λού­θερ Κινγκ παρα­λαμ­βά­νει το Νόμπελ Ειρήνης.

1964  O Γάλ­λος συγ­γρα­φέ­ας Ζαν Πολ Σαρτρ αρνεί­ται να παρα­λά­βει το Νόμπελ Λογο­τε­χνί­ας, υπο­στη­ρί­ζο­ντας ότι θα μειώ­σει το γόη­τρο της συγ­γρα­φι­κής του δουλειάς.

1969 Ο Ιρλαν­δός συγ­γρα­φέ­ας Σάμου­ελ Μπέ­κετ βρα­βεύ­ε­ται με το Νόμπελ Λογοτεχνίας.

1979 Ο αργε­ντι­νός Χουάν Ραμόν Ρότσα μετα­γρά­φε­ται στην περί­ο­δο του Δεκεμ­βρί­ου στον Πανα­θη­ναϊ­κό ως Γιάν­νης Μπου­μπλής κατά παρά­βα­ση της νομο­θε­σί­ας, που απα­γο­ρεύ­ει τις μετα­γρα­φές αλλοδαπών.

1991 Στο Συμ­βού­λιο Κορυ­φής στο Μάα­στριχτ της Ολλαν­δί­ας υιο­θε­τεί­ται το κεί­με­νο για την ένω­ση της Ευρώ­πης. Είναι η περι­βό­η­τη Συν­θή­κη του Μάα­στριχτ που δημιούρ­γη­σε την ΕΕ στη θέση της ΕΟΚ. Υιο­θε­τεί­ται, επί­σης, το κεί­με­νο για την Οικο­νο­μι­κή και Νομι­σμα­τι­κή Ενω­ση (ΟΝΕ). Την ίδια μέρα, η Ελλά­δα γίνε­ται μέλος της Δυτι­κο­ευ­ρω­παϊ­κής Ενω­σης (ΔΕΕ).

1992 Στην Αθή­να πραγ­μα­το­ποιεί­ται ογκώ­δες συλ­λα­λη­τή­ριο για την ελλη­νι­κό­τη­τα της Μακεδονίας.

1994 Το Νόμπελ Ειρή­νης απο­νέ­με­ται στον ηγέ­τη της Οργά­νω­σης για την Απε­λευ­θέ­ρω­ση της Παλαι­στί­νης (PLO) Γιά­σερ Αρα­φάτ, τον ισραη­λι­νό πρω­θυ­πουρ­γό, Γιτζάκ Ράμπιν και τον υπουρ­γό Εξω­τε­ρι­κών, Σιμόν Πέρες.

2003 H χει­ρό­τε­ρη ευρω­παϊ­κή βρα­διά στην Ιστο­ρία του Ολυμπιακού

H χει­ρό­τε­ρη ευρω­παϊ­κή βρα­διά στην Ιστο­ρία του Ολυμπιακού

2006 Πέθα­νε ο χιλια­νός στρα­τη­γός και δικτά­το­ρας, Αου­γκού­στο Πινοσέτ.

2008 Στον ανα­κρι­τή οδη­γού­νται οι δύο κατη­γο­ρού­με­νοι ειδι­κοί φρου­ροί για το θάνα­το του Αλέ­ξαν­δρου Γρη­γο­ρό­που­λου και μετά την απο­λο­γία τους προ­φυ­λα­κί­ζο­νται. Μέτρα για την ανα­κού­φι­ση των επι­χει­ρή­σε­ων που επλή­γη­σαν από τα έκτρο­πα στην Αθή­να και σε άλλες πόλεις ανα­κοι­νώ­νει ο πρω­θυ­πουρ­γός, Κώστας Καρα­μαν­λής. 24ωρη απερ­γία πραγ­μα­το­ποιούν ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ.

2012 Πέθα­νε ο ο ποι­η­τής — στι­χουρ­γός Άλκης Αλκαίος

alkis alkaios

Αρθού­ρος Ρεμπώ Επα­να­στά­της και μπο­έμ ΜΙΚΡΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο