Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 10 Ιουλίου — Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία

Σαν σήμε­ρα 10 Ιου­λί­ου Μια ματιά στην ιστο­ρία του τόπου και του κόσμου. Γεγο­νό­τα και πρό­σω­πα που έμει­ναν στην ιστο­ρία και δεν πρέ­πει να ξεχάσουμε

48 π.Χ. Μάχη του Δυρ­ρά­χιου, ο Ιού­λιος Καί­σα­ρας απο­φεύ­γει ελά­χι­στα μια κατα­στρο­φι­κή ήττα, πολε­μώ­ντας ενα­ντί­ον του Πομπη­ί­ου κοντά στους σημε­ρι­νούς Δυρ­ρούς στη σύγ­χρο­νη Αλβανία

138 Πέθα­νε ο Αδρια­νός, 14ος ρωμαί­ος αυτο­κρά­το­ρας, γνω­στός για τα φιλελ­λη­νι­κά του αισθή­μα­τα και από τα έργα που άφη­σε στην Αθή­να (Πύλη του Αδρια­νού, Ναός του Ολυ­μπί­ου Διός, Αδριά­νειο Υδρα­γω­γείο). (Γεν. 24/1/76)

1212 Μεγά­λη πυρ­κα­γιά καί­ει το μεγα­λύ­τε­ρο μέρος του Λονδίνου.

1509 Γεν­νιέ­ται ο Γάλ­λος Θεο­λό­γος Ιωάν­νης Καλ­βί­νος, ένας από τους δια­μορ­φω­τές του δόγ­μα­τος του Προτεσταντισμού.

1559 Πέθα­νε ο Ερρί­κος Β’ της Γαλλίας

1774 Ξεκι­νούν στην πόλη του Κιου­τσούκ Καϊ­ναρ­τζή της σημε­ρι­νής Βουλ­γα­ρί­ας οι συνο­μι­λί­ες μετα­ξύ της Ρωσι­κής και Οθω­μα­νι­κής αυτο­κρα­το­ρί­ας που κατα­λή­γουν με την υπο­γρα­φή της ομώ­νυ­μης Συν­θή­κης. Με την Συν­θή­κη αυτή, η Ρωσία καθί­στα­το «προ­στά­της» των χρι­στια­νι­κών πλη­θυ­σμών της Οθω­μα­νι­κής αυτο­κρα­το­ρί­ας. Ιδιαί­τε­ρη σημα­σία είχε το δικαί­ω­μα χρή­σης της ρωσι­κής σημαί­ας από τους Έλλη­νες εμπό­ρους και εφο­πλι­στές, γεγο­νός που έδω­σε τερά­στια ώθη­ση στην ανά­πτυ­ξη της ελλη­νό­φω­νης αστι­κής τάξης. Σε μια πορεία, στην οικο­νο­μι­κή δύνα­μη που απέ­κτη­σε, προ­στέ­θη­καν η εθνι­κή αφύ­πνι­ση-συνει­δη­το­ποί­η­ση και η επα­να­στα­τι­κή ψυχο­λο­γία: παρά­γο­ντες που οδή­γη­σαν στην Επα­νά­στα­ση του 1821.

1856 Γεν­νιέ­ται ο σερ­βι­κής κατα­γω­γής Αμε­ρι­κα­νός επι­στή­μο­νας και εφευ­ρέ­της Νίκο­λα Τέσλα.

1871 Γεν­νή­θη­κε ο Γάλ­λος συγ­γρα­φέ­ας και φιλό­σο­φος Μαρ­σέλ Προυστ

prust

1884 Πέθα­νε ένας από τους μεγα­λύ­τε­ρους σκα­κι­στές, ο Αμε­ρι­κα­νός Πολ Μόρφι

1888 Γεν­νή­θη­κε στο Βόλο ο Ιτα­λός σου­ρε­α­λι­στής ζωγρά­φος Τζόρ­τζιο ντε Κίρικο

1895 Γεν­νή­θη­κε ο Γερ­μα­νός συν­θέ­της, δημιουρ­γός των Κάρ­μι­να Μπου­ρά­να, Καρλ Ορφ

1900 Το Βου­λευ­τι­κό του Ναυ­πλί­ου γίνε­ται Αρχαιο­λο­γι­κό Μουσείο.

1908 Ξεσπά στην Τουρ­κία το κίνη­μα των Νεο­τούρ­κων, που οδή­γη­σε στην εκθρό­νι­ση, στις 31/3/1909, του από το 1876 τελευ­ταί­ου σουλ­τά­νου Αμπ­ντούλ Χαμίτ Β’. Η επα­νά­στα­ση των Νεό­τουρ­κων το 1908 πρό­βαλ­λε αρχι­κά μια σει­ρά αιτη­μά­των αστι­κών μεταρ­ρυθ­μί­σε­ων και εκσυγ­χρο­νι­σμού, περιο­ρι­σμού της απο­λυ­ταρ­χί­ας, κοκ., και ως τέτοια αντι­με­τω­πί­στη­κε ευνοϊ­κά από την οικο­νο­μι­κή και πολι­τι­κή ηγε­σία, τόσο της μητρο­πο­λι­τι­κής Ελλά­δας, όσο και των Ελλή­νων της Τουρ­κί­ας. Ωστό­σο, το πραγ­μα­τι­κό πρό­σω­πο του νέου καθε­στώ­τος δεν άργη­σε να φανεί πίσω από το αρχι­κό προ­σω­πείο των μερι­κών μεταρ­ρυθ­μί­σε­ων. Οι εργα­τι­κές και αγρο­τι­κές κινη­το­ποι­ή­σεις που διεκ­δί­κη­σαν την επέ­κτα­ση των κοι­νω­νι­κών αλλα­γών και προς τα κατώ­τε­ρα λαϊ­κά στρώ­μα­τα κατε­στά­λη­σαν βίαια από τον στρα­τό. Στο εθνι­κό ζήτη­μα, οι Νεό­τουρ­κοι έδω­σαν ειδι­κό βάρος στην καλ­λιέρ­γεια και έμφα­ση μιας τουρ­κι­κής εθνι­κής ταυ­τό­τη­τας, κηρύσ­σο­ντας μεν επι­σή­μως την τυπι­κή ισό­τη­τα για όλους –ανε­ξαρ­τή­τως εθνό­τη­τας- μπρο­στά στο νόμο, στην ουσία όμως αρνού­με­νοι πως υπάρ­χει εθνι­κό ζήτη­μα στην Τουρ­κία, επι­διώ­κο­ντας σε μια πορεία να αφο­μοιώ­σουν με την βία τις μειο­νό­τη­τες. Η τουρ­κι­κή αστι­κή τάξη διεκ­δι­κού­σε πια το έθνος-κρά­τος της. Και στο πλαί­σιο αυτό, το «εθνι­κό» υπήρ­ξε άρρη­κτα αλλη­λέν­δε­το με την προ­σπά­θειά της να κατα­κτή­σει την οικο­νο­μι­κή ηγε­μο­νία, εκτο­πί­ζο­ντας –μετα­φο­ρι­κά και κυριο­λε­κτι­κά — από τον αντα­γω­νι­σμό τους Έλλη­νες και Αρμέ­νιους ομο­λό­γους της, πλην αντα­γω­νι­στές της (902.gr).

1911 γεν­νή­θη­κε ο συγ­γρα­φέ­ας Στρα­τής Τσίρ­κας ‑κατά κόσμον Γιάν­νης Χατζηα­ντρέ­ας- στο Κάιρο

tsirkas

1913 Μέχρι το 2003 την υψη­λό­τε­ρη κατα­γε­γραμ­μέ­νη θερ­μο­κρα­σία στις ΗΠΑ, είχε σημειω­θεί εκεί­νη την ημέ­ρα στο Ντεθ Βάλεϊ (κάτι λιγό­τε­ρο από 57 βαθ­μούς Κελσίου).

1921 Γεν­νή­θη­κε ο Αμε­ρι­κα­νός Χάρ­βεϊ Μπαλ, δημιουρ­γός του Smiley, της διά­ση­μης χαρού­με­νης φατσούλας.

1921 Ξεκι­νούν τα γεγο­νό­τα της Ματω­μέ­νης Κυρια­κής του Μπέλ­φαστ, όπου σε διά­στη­μα 4 ημε­ρών 22 άτο­μα σκο­τώ­θη­καν (τα 16 από αυτά κατά την πρώ­τη ημέ­ρα των επει­σο­δί­ων), 70 τραυ­μα­τί­στη­καν και 200 σπί­τια κατα­στρά­φη­καν στην πόλη της Βορεί­ου Ιρλαν­δί­ας, μετά από συγκρού­σεις μετα­ξύ καθο­λι­κών και προτεσταντών.

1923 Ο Μου­σο­λί­νι δια­λύ­ει όλα τα μη φασι­στι­κά κόμ­μα­τα στην Ιταλία.

1924 Ο Φιν­λαν­δός Πάα­βο Νιούρ­μι κερ­δί­ζει το πρώ­το από τα 5 χρυ­σά στους 8ους Ολυ­μπια­κούς Αγώ­νες του Παρι­σιού (3000 στι­πλ με 9:36.6) και ταυ­τό­χρο­να πραγ­μα­το­ποιεί τον μεγα­λύ­τε­ρο άθλο της ιστο­ρί­ας των Ολυ­μπια­κών Αγώ­νων κερ­δί­ζο­ντας 2 χρυ­σά μετάλ­λια σε διά­στη­μα 1 ώρας στα 1500μ & 5000μ.

1925 Ιδρύ­ε­ται το TASS, το επί­ση­μο πρα­κτο­ρείο ειδή­σε­ων της Σοβιε­τι­κής Ένωσης.

1928 Ο Τζορτζ Ίστμαν, δημιουρ­γός της εται­ρεί­ας Kodak, επι­δει­κνύ­ει το πρώ­το έγχρω­μο φιλμ.

1929 Δύο χιλιά­δες εργά­τες του εργο­στα­σί­ου Λιπα­σμά­των στον Πει­ραιά κηρύσ­σουν απερ­γία διαρ­κεί­ας. Η αστυ­νο­μία και η ιδιω­τι­κή φρου­ρά του εργο­στα­σιάρ­χη ανοί­γουν πυρ κατά των απερ­γών, σκο­τώ­νουν έναν και τραυ­μα­τί­ζουν δεκά­δες. Οι αρχές εξα­φά­νι­σαν τον νεκρό. Δεκά­δες εργά­τες συνε­λή­φθη­σαν, 30 παρα­πέμ­φθη­καν σε δίκη, ενώ 11 κατα­δι­κά­στη­καν σε διά­φο­ρες ποινές.

1931 Αρχί­ζει η εφαρ­μο­γή του νέου ελλη­νι­κού νόμου περί Τύπου.

1938 Ο Αμε­ρι­κα­νός εκκε­ντρι­κός δισε­κα­τομ­μυ­ριού­χος Χάουαρντ Χιούγκς, κάνει ένα νέο ρεκόρ: κάνει με το αερο­πλά­νο του το γύρο του κόσμου, σε μία πτή­ση, που διαρ­κεί 91 ώρες.

1939 Το “Γιάν­κι Κλί­περ” προ­σγειώ­νε­ται στο Λον­δί­νο, ολο­κλη­ρώ­νο­ντας έτσι την πρώ­τη πτή­ση με επι­βά­τες πάνω από τον Ατλαντικό.

1940 Αρχί­ζει η Μάχη της Αγγλί­ας, που θα διαρ­κέ­σει 114 ημέ­ρες. Ο Χίτλερ προ­σπα­θεί να εκμη­δε­νί­σει τη βρε­τα­νι­κή αερο­πο­ρία, με τελι­κό στό­χο τη γερ­μα­νι­κή από­βα­ση στα βρε­τα­νι­κά νησιά.

1940 - Κυβέρ­νη­ση του Βισύ: 569 μέλη της γαλ­λι­κής εθνο­συ­νέ­λευ­σης με την ψήφο τους δίνουν στον στρα­τάρ­χη Πεταίν «όλες τις εξου­σί­ες με σκο­πό τη δημιουρ­γία νέου συντάγματος».

1941 Πέθα­νε ο Αμε­ρι­κα­νός τζα­ζί­στας Τζέ­λι Ρολ Μόρτον

1943 Βρε­τα­νι­κά και Αμε­ρι­κα­νι­κά στρα­τεύ­μα­τα πραγ­μα­το­ποιούν από­βα­ση στη Σικε­λία. Έπει­τα από 5 περί­που εβδο­μά­δες, στις 17/8, η κατά­λη­ψη του νησιού είχε ολοκληρωθεί.

1951 Πόλε­μος της Κορέ­ας: Οι δια­πραγ­μα­τεύ­σεις για την ανα­κω­χή άρχι­σαν στο Kaesŏng

1956 Τα στε­λέ­χη του κυπρια­κού εθνι­κο­α­πε­λευ­θε­ρω­τι­κού κινή­μα­τος Μιχά­λης Καρα­ο­λής και Ανδρέ­ας Δημη­τρί­ου εκτε­λού­νται από τους Βρε­τα­νούς ιμπε­ρια­λι­στές δι’ απαγ­χο­νι­σμού. Στην Κύπρο πραγ­μα­το­ποιεί­ται γενι­κή απεργία.

1960 Η Ρωσία νικά στην παρά­τα­ση τη Γιου­γκο­σλα­βία με 2–1 στο Παρί­σι και κατα­κτά το πρώ­το Κύπελ­λο Εθνών Ευρώ­πης στο ποδόσφαιρο.

1962 Εκτο­ξεύ­ε­ται από το Ακρω­τή­ριο Κανά­βε­ραλ ο “TellStar”, ο πρώ­τος τηλε­ο­πτι­κός και τηλε­πι­κοι­νω­νια­κός δορυ­φό­ρος, κάνο­ντας δυνα­τή την ανα­με­τά­δο­ση τηλε­ο­πτι­κών προ­γραμ­μά­των πάνω από τον Ατλαντικό.

1964 Η Μαί­ρη Κουάντ προ­κα­λεί επα­νά­στα­ση στη μόδα με τη μίνι φού­στα στην Αγγλία.

1965 Οι Rolling Stones ανε­βαί­νουν για πρώ­τη φορά στο Νο1 με το “Satisfaction”.

1968 Ο Έρικ Κλά­πτον ανα­κοι­νώ­νει τη διά­λυ­ση των “Cream”.

1973 Μετά από 300 και πλέ­ον χρό­νια βρε­τα­νι­κής παρου­σί­ας, οι Μπα­χά­μες ανα­κη­ρύσ­σο­νται ανε­ξάρ­τη­το κρά­τος, έτοι­μο να απαλ­λα­γεί από κάθε ίχνος αποι­κιο­κρα­τι­κής διακυβέρνησης.

1976 Μεγά­λη οικο­λο­γι­κή κατα­στρο­φή προ­κα­λεί­ται στην ευρύ­τε­ρη περιο­χή του Μιλά­νου, εξαι­τί­ας έκκλη­σης διο­ξί­νης από χημι­κό εργο­στά­σιο στο Σεβέζο

sevezo

1984 Πέθα­νε κάτω από αδιευ­κρί­νι­στες συν­θή­κες στις φυλα­κές Κορυ­δαλ­λού o Θόδω­ρος Βενάρ­δος, ο ληστής με τις γλα­διό­λες (Γεν. 1948)

1985 Οι Γάλ­λοι πρά­κτο­ρες της γαλ­λι­κής εξω­τε­ρι­κής υπη­ρε­σί­ας πλη­ρο­φο­ριών (DGSE) βομ­βαρ­δί­ζουν και βυθί­ζουν στο λιμά­νι του Όκλαντ, στη Νέα Ζηλαν­δία, το πλοίο της Greenpeace, Rainbow Warrior.

1989 Πέθα­νε ο Αμε­ρι­κα­νός ηθο­ποιός Μελ Μπλανκ, ο οποί­ος δάνει­σε τη φωνή του στον Μπαγκς Μπά­νι, τον Τουί­τι, τον Πόρ­κι Πιγκ, τον Ντά­φι Ντακ και πολ­λούς άλλους.

1991 Ο Μπό­ρις Γέλ­τσιν ξεκι­νά την πεντα­ε­τή θητεία του ως πρό­ε­δρος της Ρωσίας

1992  Ο πρώ­ην ηγέ­της του Πανα­μά Manuel Noriega κατα­δι­κά­ζε­ται σε 40 χρό­νια φυλά­κι­σης για δια­κί­νη­ση ναρ­κω­τι­κών στο Μαϊ­ά­μι της Φλόριντα.

1992 στην Πολω­νία, ορί­ζε­ται πρώ­τη γυναί­κα πρω­θυ­πουρ­γός η Χάνα Σουτσόσκα.

1993 Ο Κενυά­της Γιο­μπς Οντιέ­κι γίνε­ται ο πρώ­τος δρο­μέ­ας που τρέ­χει τα 10.000 μ. σε χρό­νο κάτω από 27 λεπτά με νέο παγκό­σμιο ρεκόρ 26:58.38.

1994 Στις ΗΠΑ, 24 είναι οι νεκροί από τις πλημ­μύ­ρες που πλήτ­τουν την Πολι­τεία Τζόρτζια.

1995 στη Νότια Κορέα, ο απο­λο­γι­σμός των νεκρών από την κατάρ­ρευ­ση πολυ­κα­τα­στή­μα­τος στη Σεούλ, ανέρ­χε­ται στους 192 και οι αγνο­ού­με­νοι στους 242.

1997 Στο Λον­δί­νο, Βρε­τα­νοί επι­στή­μο­νες, μετά από εξε­τά­σεις DNA, ανα­κα­λύ­πτουν, ότι ο ανθρώ­πι­νος σκε­λε­τός, που βρή­καν στην Αφρι­κή χρο­νο­λο­γεί­ται 100.000 ή 200.000 χρό­νια πριν και ενι­σχύ­ει τη θεω­ρία, ότι ο άνθρω­πος κατά­γε­ται από την Αφρική.

1999 Οι ΗΠΑ κατα­κτούν για πρώ­τη φορά στην ιστο­ρία τους το Παγκό­σμιο Κύπελ­λο Ποδο­σφαί­ρου Γυναι­κών νικώ­ντας στον τελι­κό την Κίνα στα πέναλ­τι με 5–4 μπρο­στά σε 90.000 θεα­τές στο Ρόουζ Μπό­ουλ της Πασαντίνα.

1999 Ολο­κλη­ρώ­νε­ται στο Στά­διο Καραϊ­σκά­κη το 5ο Πανευ­ρω­παϊ­κό Πρω­τά­θλη­μα Κωφών που ξεκί­νη­σε στις 7 του ιδί­ου μήνα. Συμ­με­τεί­χαν 250 αθλη­τές και αθλή­τριες από 22 κρά­τη. Η Δέσποι­να Μπα­τζια­νού­λη κατέ­κτη­σε το αργυ­ρό μετάλ­λιο στα 400μ και το χάλ­κι­νο στα 200μ. Η Ελλά­δα κατα­τάσ­σε­ται δωδέ­κα­τη με πρώ­τη την Ουκρανία.

2000 Στη νότια Νιγη­ρία, εκρή­γνυ­ται ένας αγω­γός πετρε­λαί­ου και σκο­τώ­νει 250 χωρι­κούς, που είχαν πάει να βρουν βενζίνη.

2002  Σε μια δημο­πρα­σία του Sotheby, η “σφα­γή των αθώ­ων” του Pieter Paul Rubens πωλεί­ται για 49,5 εκα­τομ­μύ­ρια λίρες στον Λόρ­δο Thomson

2008  Η Apple παρου­σιά­ζει το App Store

2016 Η Πορ­το­γα­λία πρω­τα­θλή­τρια Ευρώ­πης νικώ­ντας τη Γαλ­λία 1–0 στην παράταση.

Κώστας Καρυω­τά­κης ΑΠΑΝΤΑ μια άλλη ανάγνωση

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο