Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 10 Μαΐου: Γεγονότα και πρόσωπα

Σαν σήμερα 🎶 10 Μαΐου -
Μια ματιά στην ιστορία του τόπου και του κόσμου

1267 Η Εκκλη­σία της Βιέν­νης δια­τά­ζει όλους τους Εβραί­ους να φορούν ένα δια­κρι­τι­κό σήμα.

1482 Πέθα­νε ο Πάο­λο νταλ Πότσο Τοσκα­νέ­λι, Ιτα­λός μαθη­μα­τι­κός και αστρονόμος

1497 Ο Αμέ­ρι­κος Βεσπού­κιος φέρε­ται να σαλ­πά­ρει από την πόλη της Ισπα­νί­ας, Καντίθ για να ανα­κα­λύ­ψει το Νέο Κόσμο

 americo

1503 Ο Χρι­στό­φο­ρος Κολόμ­βος επι­σκέ­πτε­ται τις σημε­ρι­νές νήσους Κέι­μαν, στις οποί­ες δίνει την ονο­μα­σία Λας Ταρ­τα­ρού­γας εξαι­τί­ας των ανα­ρίθ­μη­των χελω­νών που συνα­ντά εκεί

1556 Πέθα­νε ο Λέο­ναρντ Φουξ, γερ­μα­νός βοτα­νο­λό­γος, που έδω­σε το όνο­μά του στο φυτό Φού­ξια. (Γεν. 17/1/1501)

1692  Πέθα­νε η Σάρα Όσμπορν, Αμε­ρι­κα­νί­δα που κατη­γο­ρή­θη­κε για μαγεία στις δίκες μαγισ­σών του Σάλεμ

1774 Πέθα­νε  ο Λου­δο­βί­κος ΙΕ’ της Γαλλίας

1774 Ο Λου­δο­βί­κος ο ΙΣΤ΄ και η Μαρία Αντουα­νέ­τα ανέρ­χο­νται στο θρό­νο της Γαλλίας

1796 Ο Ναπο­λέ­ων Α΄ της Γαλ­λί­ας κερ­δί­ζει σημα­ντι­κή μάχη ένα­ντι των αυστρια­κών δυνά­με­ων στον ποτα­μό Άντα της Ιτα­λί­ας. Οι Αυστρια­κοί χάνουν 2.000 στρα­τιώ­τες στη μάχη

1801 Οι πει­ρα­τές της Μπαρ­μπα­ριάς κηρύσ­σουν πόλε­μο ενα­ντί­ον των ΗΠΑ. Ο πόλε­μος κρά­τη­σε 4 χρό­νια και έλη­ξε με νίκη των ΗΠΑ.

1837 Οι τρά­πε­ζες της Νέας Υόρ­κης κηρύσ­σουν πτώ­χευ­ση και η ανερ­γία αγγί­ζει επί­πε­δα ρεκόρ

1872 Η Βικτό­ρια Γου­ντ­χάλ είναι η πρώ­τη γυναί­κα υπο­ψή­φια για την προ­ε­δρία των Ηνω­μέ­νων Πολιτειών

1877 Η Ρου­μα­νία κηρύσ­σει μονο­με­ρώς την ανε­ξαρ­τη­σία της από την Οθω­μα­νι­κή Αυτοκρατορία

1878 Γεν­νή­θη­κε ο Κων­στα­ντί­νος Παρ­θέ­νης, Έλλη­νας ζωγράφος

1888 Γεν­νή­θη­κε ο Μαξ Στάι­νερ, Αυστρια­κός συν­θέ­της, θεω­ρεί­ται ο «πατέ­ρας της μου­σι­κής επέν­δυ­σης κινη­μα­το­γρα­φι­κών ται­νιών». Έχει γρά­ψει τη μου­σι­κή για τις ται­νί­ες Κινγκ Κονγκ, Όσα παίρ­νει ο Άνε­μος, Μικρές Κυρί­ες και πολ­λές άλλες

1897 Η κυβέρ­νη­ση ζητά τη μεσο­λά­βη­ση των Μεγά­λων Δυνά­με­ων μετά την ήττα των ελλη­νι­κών στρα­τευ­μά­των στον ελλη­νο­τουρ­κι­κό πόλε­μο. Οι Μεγά­λες Δυνά­μεις «αντα­πο­κρί­θη­καν» στο κάλε­σμα της ελλη­νι­κής άρχου­σας τάξης, οι εχθρο­πρα­ξί­ες στα­μά­τη­σαν και στην Ελλά­δα επι­βλή­θη­καν υπέ­ρο­γκες πολε­μι­κές απο­ζη­μιώ­σεις. Η απο­πλη­ρω­μή τους επέ­φε­ρε τον Διε­θνή Οικο­νο­μι­κό Έλεγ­χο (ΔΟΕ), με τη μορ­φή «οικο­νο­μι­κής βοή­θειας». Η οικο­νο­μι­κή «βοή­θεια», που προ­σέ­φε­ραν με το δάνειό τους οι ξένοι τρα­πε­ζί­τες στην Ελλά­δα, συνο­δεύ­τη­κε με σκλη­ρούς πολι­τι­κούς όρους και φυσι­κά την παρα­χώ­ρη­ση του δικαιώ­μα­τος στους ξένους να επεμ­βαί­νουν στην ελλη­νι­κή οικο­νο­μία. Ο έλεγ­χος των δημό­σιων προ­σό­δων και η «εξυ­γί­αν­ση» των δημό­σιων οικο­νο­μι­κών εξα­σφά­λι­ζαν για τους ξένους ομο­λο­γιού­χους την τακτι­κή είσπρα­ξη των τοκο­χρε­ο­λυ­σί­ων (των δανεί­ων), ελα­χι­στο­ποιώ­ντας ταυ­τό­χρο­να τον κίν­δυ­νο μη κατα­βο­λής τους

1899 Γεν­νή­θη­κε ο  Φρεντ Αστέρ, Αμε­ρι­κα­νός χορευ­τής και ηθοποιός

1902 Ιατρι­κό επί­τευγ­μα στην Αθή­να. Ο χει­ρουρ­γός Σπυ­ρί­δων Μαγ­γί­νας αφαι­ρεί με επι­τυ­χία από ασθε­νή του ολό­κλη­ρο το δεξιό νεφρό του. Η εγχεί­ρη­ση αυτή έχει ποσο­στό επι­τυ­χί­ας στο εξω­τε­ρι­κό μόλις ένα τοις χιλίοις.

1902 Στην Πορ­το­γα­λία, το Κοι­νο­βού­λιο προ­σφεύ­γει σε εξω­τε­ρι­κό δάνειο, καθώς η δαπα­νη­ρή εξέ­γερ­ση στην Αγκό­λα απει­λεί να οδη­γή­σει τη χώρα σε πτώχευση.

1905 Γεν­νή­θη­κε ο Μάρ­κος Βαμ­βα­κά­ρης, Έλλη­νας μου­σι­κός _Ο Μάνος Χατζι­δά­κις στην πολυ­συ­ζη­τη­μέ­νη διά­λε­ξή του για το ρεμπέ­τι­κο τόλ­μη­σε να συγκρί­νει τον Μάρ­κο Βαμ­βα­κά­ρη με τον Μπάχ. Για τον Μίκη Θεο­δω­ρά­κη, ο Βαμ­βα­κά­ρης ήταν ο πατέ­ρας τού αστι­κού μας λαί­κού τρα­γου­διού. Ο Σταύ­ρος Ξαρ­χά­κος πάλι, στους δίσκους που τού αφιέ­ρω­σε έδω­σε τους τίτλους «Μάρ­κος ο δάσκα­λός μας» και «Τα κατά Μάρ­κον». Ενώ ο ο Γρη­γό­ρης Μπι­θι­κώ­τσης, μιλώ­ντας για τον Μάρ­κο Βαμ­βα­κά­ρη είπε ότι αυτός είναι το δέντρο και όλοι οι άλλοι λαϊ­κοί συν­θέ­τες είναι οι κλώνοι.
Ο Φρα­γκο­συ­ρια­νός ο Μάρ­κος είχε γεν­νη­θεί τον Μάιο τού 1905 και πέθα­νε τον Φεβρουά­ριο τού 1972. Το 1934, μέλος μαζί με τον Μπά­τη, τον Παγιουμ­τζή και τον Δελιά στην «Ξακου­στή τετρά­δα τού Πει­ραιώς» είχε βάλει τα θεμέ­λια στην Πει­ραιώ­τι­κη Σχο­λή τού ρεμπέ­τι­κου που σιγά-σιγά θα εκτό­πι­ζε τα σαντου­ρό­βιο­λα τής Σμυρ­νέι­κης Σχο­λής. Όμως είκο­σι χρό­νια αργό­τε­ρα, το 1954, μια παρα­μορ­φω­τι­κή αρθρί­τι­δα θα έβα­ζε τέλος και στην δική του την πορεία και θα τον ανά­γκα­ζε να βγαί­νει στην γύρα στις γει­το­νιές, να παί­ζει το μπου­ζού­κι, με τον Στέ­λιο το γιο του δίπλα του, να μαζεύ­ει τα φιλο­δω­ρή­μα­τα. Ο χρό­νος βέβαια δικαί­ω­σε τον Μάρ­κο, αλλά ο ίδιος έφυ­γε φτω­χός. Δεν ξέρω πόσα οπτι­κοη­χη­τι­κά ντο­κου­μέ­ντα τού Μάρ­κου Βαμ­βα­κά­ρη έχουν δια­σω­θεί, αυτό πάντως που έχου­με εδώ, γυρί­στη­κε στην Πλά­κα το 1963 για μία εκπο­μπή τής Βελ­γι­κής τηλεόρασης.
Ο βετε­ρά­νος παρα­γω­γός Jean Antoine (1930–2015) είχε ζητή­σει από τον Μίκη Θεο­δω­ρά­κη να μιλή­σει για την λαϊ­κή ελλη­νι­κή μου­σι­κή και ο Μίκης δεν παρέ­λει­ψε φυσι­κά να ανα­φερ­θεί στον Μάρ­κο, le véritable père de la musique populaire de ville et un de plus anciens joueurs de bouzouki. Το τρα­γού­δι του «Αντι­λα­λούν οι φυλα­κές», ο Βαμ­βα­κά­ρης το πρω­τοη­χο­γρά­φη­σε σε δίσκο το 1936.

markos vamvakaris

1908 Στη Δυτι­κή Βιρ­τζί­νια των ΗΠΑ γιορ­τά­ζε­ται για πρώ­τη φορά η ημέ­ρα της Μητέρας

mana

1910 Οι σιγα­ρο­ποιοί του Πει­ραιά κατέρ­χο­νται σε απερ­γία. Πιστεύ­ο­ντας ότι η εισα­γω­γή των μηχα­νών στη σιγα­ρο­βιο­μη­χα­νία ευθύ­νε­ται για τα προ­βλή­μα­τά τους, οι απερ­γοί προ­βαί­νουν σε κατα­στρο­φές μηχα­νο­λο­γι­κού υλικού.

1924 Ανα­λαμ­βά­νει επι­κε­φα­λής της Ομο­σπον­δια­κής Υπη­ρε­σί­ας Ερευ­νών των ΗΠΑ (FBI) ο Τζ. Έντ­γκαρ Χού­βερ, ο οποί­ος δια­τη­ρεί το αξί­ω­μα μέχρι το θάνα­τό του, το 1972

1931 Γεν­νή­θη­κε ο  Έτο­ρε Σκό­λα, Ιτα­λός σκη­νο­θέ­της και σεναριογράφος

1933 Φοι­τη­τές μέλη του Ναζι­στι­κού Κόμ­μα­τος καί­νε βιβλία των Μαρξ, Φρόιντ, Μπρεχτ και Αϊν­στάιν στην κεντρι­κή πλα­τεία του Βερολίνου.

kapsimo vivlion

1934 Γεν­νή­θη­κε ο Ρίτσαρντ Πεκ, Αμε­ρι­κα­νός συγγραφέας

1940 Στη Μ. Βρε­τα­νία παραι­τεί­ται η κυβέρ­νη­ση Τσά­μπερ­λεν και στη θέση της συγκρο­τεί­ται κυβέρ­νη­ση συνα­σπι­σμού με επι­κε­φα­λής τον Ου. Τσόρτσιλ.

1940 Β’ Παγκό­σμιος Πόλε­μος, οι πρώ­τες βόμ­βες των ναζι­στι­κών μαχη­τι­κών πλήτ­τουν τις περιο­χές Τσί­λαμ και Πέθαμ στο Κεντ της Μεγά­λης Βρετανίας

1940  Β΄ Παγκό­σμιος Πόλε­μος, η Γερ­μα­νία επι­τί­θε­ται κατά του Βελ­γί­ου, της Ολλαν­δί­ας και του Λουξεμβούργου

eisvoli nazi se ollandia

1941 Η γερ­μα­νι­κή Λου­φτ­βά­φε βομ­βαρ­δί­ζει και προ­κα­λεί σημα­ντι­κές φθο­ρές στη Βου­λή των Κοι­νο­τή­των στο Λονδίνο

1941 Απερ­γία των εργα­τών της βιο­μη­χα­νι­κής περιο­χής της Λιέ­γης στο κατε­χό­με­νο από τους Ναζί Βέλγιο

1944 Εκτε­λού­νται 92 κομ­μου­νι­στές (μετα­ξύ αυτών και πολ­λοί παλιοί εξό­ρι­στοι που η μετα­ξι­κή δικτα­το­ρία είχε παρα­δώ­σει στους κατα­κτη­τές) στο Σκο­πευ­τή­ριο της Και­σα­ρια­νής, εκ των οποί­ων οι 10 ήταν γυναίκες.

1946 Πρώ­τη επι­τυ­χής δοκι­μή του αμε­ρι­κα­νι­κού πυραύ­λου V‑2

1947 Ψηφί­ζε­ται από την αμε­ρι­κα­νι­κή βου­λή το Σχέ­διο Τρού­μαν για την παρο­χή οικο­νο­μι­κής βοή­θειας προς την Ελλάδα.

trouman

1955 Eισά­γε­ται το πάγιο τέλος στους λογα­ρια­σμούς του ΟΤΕ, της ΔΕΗ και της ΟΥΛΕΝ.

1956 Οι Βρε­τα­νοί ιμπε­ρια­λι­στές εκτε­λούν δι’ απαγ­χο­νι­σμού τα στε­λέ­χη του κυπρια­κού εθνι­κο­α­πε­λευ­θε­ρω­τι­κού αγώ­να Μιχά­λη Καρα­ο­λή και Ανδρέα Δημη­τρί­ου. Γενι­κή Απερ­γία στην Κύπρο.

1981: Ο Φραν­σουά Μιτε­ράν κερ­δί­σει τις προ­ε­δρι­κές εκλο­γές και γίνε­ται ο πρώ­τος Σοσια­λι­στής πρό­ε­δρος της Γαλλίας

1982 Πεθαί­νει ο Γερ­μα­νός θεα­τρι­κός συγ­γρα­φέ­ας Πίτερ Βάις.

1994 Ο Νέλ­σον Μαντέ­λα είναι ο πρώ­τος μαύ­ρος πρό­ε­δρος της Νοτί­ου Αφρικής

1994 Στην Ιτα­λία ο Σίλ­βιο Μπερ­λου­σκό­νι ορκί­ζε­ται πρω­θυ­πουρ­γός της κυβέρ­νη­σης συμ­μα­χί­ας, στην οποία συμ­με­τέ­χουν και οι νεο­φα­σί­στες της «Εθνι­κής Συμ­μα­χί­ας» για πρώ­τη φορά μετά το Β’ Παγκό­σμιο Πόλε­μο. Είχε προη­γη­θεί η περι­βό­η­τη επι­χεί­ρη­ση «καθα­ρά χέρια», με την οποία το σύνο­λο σχε­δόν της παρα­δο­σια­κής πολι­τι­κής τάξης κάθι­σε στο «σκα­μνί» για πραγ­μα­τι­κά, ή κατα­σκευα­σμέ­να πολι­τι­κά και οικο­νο­μι­κά σκάνδαλα.

1997 Σει­σμός μεγέ­θους 7,3 βαθ­μών της κλί­μα­κας Ρίχτερ πλήτ­τει την επαρ­χία Χορα­σάν του Ιράν με απο­τέ­λε­σμα να πεθά­νουν 1.567 άνθρω­ποι, να κατα­στρα­φούν περισ­σό­τε­ρα από 15.000 σπί­τια και 50.000 Ιρα­νοί να μεί­νουν χωρίς στέγη

2002 Ο Αμε­ρι­κα­νός πρά­κτο­ρας του FBI, Ρόμπερτ Χάνε­σιν κατα­δι­κά­ζε­ται σε ισό­βια κάθειρ­ξη για πώλη­ση κρα­τι­κών μυστι­κών στη Μόσχα ένα­ντι αμοι­βής 1,4 εκα­τομ­μυ­ρί­ων δολα­ρί­ων σε μετρη­τά και διαμάντια

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο