Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 10 Σεπτεμβρίου — Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία

Σαν σήμερα 10 Σεπτεμβρίου

Μια ματιά στην ιστορία του τόπου και του κόσμου
Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία και δεν πρέπει να ξεχάσουμε

Σήμε­ρα γιορ­τά­ζει η Πουλχερία

poulxeria

10 Σεπτεμ­βρί­ου Παγκό­σμια Ημέ­ρα Αυτοκτονίας

autoktonies

1224 Ιδρύ­ε­ται το τάγ­μα των Φρα­γκι­σκα­νών μονα­χών από τον Άγιο Φρα­γκί­σκο της Ασίζης.

1509 Ισχυ­ρός σει­σμός, γνω­στός ως «Μικρή Ημέ­ρα της Κρί­σης», χτυ­πά την Κωνσταντινούπολη.

1827 Πέθα­νε ο Ούγκο Φόσκο­λο, (Ούγος Φώσκο­λος), ελλη­νι­κής κατα­γω­γής ιτα­λός ποι­η­τής. (Γεν. 6/2/1778)

1829 Αρχί­ζει η μάχη της Πέτρας στη Βοιω­τία. Ήταν η τελευ­ταία της Ελλη­νι­κής Επα­νά­στα­σης και οδή­γη­σε στην απε­λευ­θέ­ρω­ση ολό­κλη­ρης της Ανα­το­λι­κής Στε­ρε­άς, με εξαί­ρε­ση την Ακρό­πο­λη των Αθηνών.

1834 Πέθα­νε ο Χρύ­σαν­θος, Πατριάρ­χης Κωνσταντινουπόλεως

1892 Γεν­νή­θη­κε ο τιμη­μέ­νος με Νόμπελ αμε­ρι­κα­νός φυσι­κός, Άρθουρ Χόλι Κόμπτον

1896 Γεν­νή­θη­κε στη Ρώμη η σχε­διά­στρια υψη­λής ραπτι­κής, Έλσα Σκια­πα­ρέ­λι (Elsa Schiaparelli), που έζη­σε στη συνέ­χεια μετα­ξύ Ν.Υόρκης και Παρι­σιού όπου και πέθα­νε στις 3‑Νοε-1973

1898 Πέθα­νε δολο­φο­νή­θη­κε στη Γενεύη, η αυτο­κρά­τει­ρα της Αυστρο­ουγ­γα­ρί­ας Ελι­σά­βετ, γνω­στό­τε­ρη ως Σίσσυ.

1918 Ο Κόκ­κι­νος Στρα­τός κατα­λαμ­βά­νει το Καζάν.

1919 Υπο­γρά­φε­ται μετα­ξύ των νικη­τριών ιμπε­ρια­λι­στι­κών δυνά­με­ων του Α’ παγκο­σμί­ου πολέ­μου και της Αυστρί­ας η Συν­θή­κη του Σεν Ζερ­μέν (Αγί­ου Γερ­μα­νού), με την οποία δια­λύ­θη­κε η Αυστρο­ουγ­γρι­κή Αυτο­κρα­το­ρία και δημιουρ­γή­θη­καν τα ανε­ξάρ­τη­τα κρά­τη της Ουγ­γα­ρί­ας, της Πολω­νί­ας, της Τσε­χο­σλο­βα­κί­ας και της Γιουγκοσλαβίας.

Η Συν­θή­κη του Σεν Ζερ­μέν – Αγί­ου Γερ­μα­νού: 10/9/1919

1920 Ιδρύ­ε­ται στο Μπα­κού το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα της Τουρκίας.

1925 Υπο­γρά­φε­ται και δημο­σιεύ­ε­ται το πρώ­το Σύνταγ­μα της Ελλη­νι­κής Δημο­κρα­τί­ας (αβα­σι­λεύ­του), που τίθε­ται αμέ­σως σε ισχύ.

1927 Γεν­νή­θη­κε ο Γερά­σι­μος Σκλά­βος, Έλλη­νας γλύ­πτης. (Θαν. 28/1/1967)

1936 Διε­ξά­γε­ται στο στά­διο Γου­έ­μπλεϊ του Λον­δί­νου το πρώ­το Speedway (παγκό­σμιο ατο­μι­κό πρω­τά­θλη­μα μοτοσικλέτας) .

1938 Γεν­νή­θη­κε ο Γερ­μα­νός μόδι­στρος Καρλ Λάγκερφελντ

1942 Η βρε­τα­νι­κή αερο­πο­ρία ρίχνει πάνω 100.000 εμπρη­στι­κές βόμ­βες στο Ντί­σελ­ντορφ, παρα­δί­δο­ντας την πόλη στις φλόγες.

1943 Β’ Παγκό­σμιος Πόλε­μος: Στην Ιτα­λία, οι Ναζί κατα­λαμ­βά­νουν τη Ρώμη και το Μιλά­νο μετά από πολιορκία.

1944 Γερ­μα­νι­κό τηλε­γρά­φη­μα ανα­φέ­ρει σχε­τι­κά με την απο­χώ­ρη­ση του γερ­μα­νι­κού κατο­χι­κού στρα­τού από την Κρή­τη και τη στά­ση των Βρε­τα­νών: «Οι Άγγλοι αφή­νουν συνει­δη­τά άθι­κτους τους ανθρώ­πους μας, παίρ­νο­ντας υπό­ψη μια επερ­χό­με­νη, που είναι και προς το αγγλι­κό συμ­φέ­ρον, χρη­σι­μο­ποί­η­ση κατά των μπολσεβίκων»

1944 Τμή­μα­τα του 16ου Συντάγ­μα­τος του ΕΛΑΣ και της Εθνι­κής Πολι­το­φυ­λα­κής απε­λευ­θε­ρώ­νουν τη Νάουσα.

naousa

1945 Ο Βίντ­κουν Κουί­σλινγκ, επι­κε­φα­λής της κατο­χι­κής κυβέρ­νη­σης της Νορ­βη­γί­ας, κρί­νε­ται ένο­χος προ­δο­σί­ας και κατα­δι­κά­ζε­ται σε θάνα­το. Το όνο­μά του έγι­νε συνώ­νυ­μο της προδοσίας.

1945 Πενή­ντα χιλιά­δες εργά­τες απερ­γούν σε Αθή­να και Πει­ραιά με αίτη­μα την αύξη­ση των μερο­κά­μα­των, τη χορή­γη­ση τρο­φί­μων, την απο­μά­κρυν­ση των διο­ρι­σμέ­νων εργα­το­πα­τέ­ρων (Μακρή, κλπ.), κ.α. Η κυβέρ­νη­ση απα­ντά εντεί­νο­ντας τις διώ­ξεις. Εκα­το­ντά­δες εργά­τες συλλαμβάνονται.

1951 Με την κινη­το­ποί­η­ση του λαού της Αθή­νας και των κρα­του­μέ­νων στις φυλα­κές «Αβέ­ρωφ» ματαιώ­νε­ται η εκτέ­λε­ση των Παντε­λή Κιουρ­τσή, Τηλέ­μα­χου Μετα­ξω­τού, Βασί­λη Παπα­γιαν­νό­που­λου, Σπύ­ρου Αντύ­πα, Ι. Ίσα­ρη, Γ. Μαρ­τί­νου, Δημή­τρη Τρυ­φε­ρού­λη και Καβαλιεράτου.

1953 Ισχυ­ρό­τα­τοι σει­σμοί πλήτ­τουν την Κύπρο. Κατα­στρέ­φε­ται η Πάφος, με 63 νεκρούς, 200 τραυ­μα­τί­ες και 4.000 άστε­γους. Πολ­λά σπί­τια καταρ­ρέ­ουν σε 158 χωριά.

1960 Ο θρυ­λι­κός Αιθί­ο­πας μαρα­θω­νο­δρό­μος Αμπέ­μπε Μπι­κί­λα κερ­δί­ζει το χρυ­σό μετάλ­λιο στους Ολυ­μπια­κούς Αγώ­νες της Ρώμης, τρέ­χο­ντας ξυπόλητος.

1972 Ο Πέτρος Γαλα­κτό­που­λος κερ­δί­ζει αργυ­ρό μετάλ­λιο στα 74 κιλά της ελλη­νο­ρω­μαϊ­κής πάλης στους Ολυ­μπια­κούς Αγώ­νες του Μονά­χου όταν χάνει από τον Τσέ­χο Βιτεζ­λάβ Μάχα με 5–2 στα σημεία.

1974 Στον από­η­χο της επα­νά­στα­ση των γαρυ­φάλ­λων (Revolução dos Cravos) η Γουι­νέα-Μπισ­σά­ου απο­κτά την ανε­ξαρ­τη­σία της από την Πορτογαλία.

1976 Στη Γιου­γκο­σλα­βία, κοντά στο Ζάγκρεμπ, 176 άνθρω­ποι χάνουν τη ζωή τους, όταν συγκρού­ο­νται ένα αερο­σκά­φος των Βρε­τα­νι­κών Αερο­γραμ­μών και ένα Yugoslav DC‑9.

1976 Πεθαί­νει ο βρα­βευ­μέ­νος με Όσκαρ Αμε­ρι­κα­νός σενα­ριο­γρά­φος και συγ­γρα­φέ­ας Ντάλ­τον Τρά­μπο, ο οποί­ος το 1947 αρνή­θη­κε να κατα­θέ­σει στην Επι­τρο­πή Αντι — Αμε­ρι­κα­νι­κών Δρα­στη­ριο­τή­των σχε­τι­κά με την «κομ­μου­νι­στι­κή διείσ­δυ­ση» στον κινη­μα­το­γρά­φο και ως εκ τού­του μπή­κε στη Μαύ­ρη Λίστα της Επιτροπής.

1977 Ο Τυνή­σιος φονιάς Χαμι­ντά Τζα­ντου­μπί είναι ο τελευ­ταί­ος κατά­δι­κος που εκτε­λεί­ται με γκι­λο­τί­να στη Γαλλία.

1979 Πεθαί­νει ο πρό­ε­δρος της Αγκό­λας Αγκο­στί­νιο Νέτο.

1980 Η Λιβύη και η Συρία ανα­κοι­νώ­νουν ότι είναι “ενο­ποι­η­μέ­νο κρά­τος” και καλούν κι άλλες αρα­βι­κές χώρες να ενω­θούν μαζί τους.

1981 Στην Ελλά­δα, εγκαι­νιά­ζε­ται η νέα περι­φε­ρεια­κή οδός Αλί­μου-Καρέα- Κατεχάκη.

1981  Μετά από 40 χρό­νια “προ­σφυ­γιάς” η Γκου­έρ­νι­κα, ο φημι­σμέ­νος πίνα­κας του Ισπα­νού ζωγρά­φου Πάμπλο Πικά­σο, επι­στρέ­φει στην Ισπα­νία. Ο Πικά­σο ζωγρά­φι­σε τη “Guernica” το 1937, ως αντί­δρα­ση στη γερ­μα­νι­κή βομ­βι­στι­κή επί­θε­ση κατά της ομώ­νυ­μης πόλης κατά τη διάρ­κεια του Ισπα­νι­κού Εμφυ­λί­ου Πολέμου.

guernica

1995 Το ΝΑΤΟ εξα­πο­λύ­ει ρου­κέ­τες ενα­ντί­ον σερ­βο­βοσ­νια­κών θέσε­ων, συνε­χί­ζο­ντας τους βομ­βαρ­δι­σμούς που ξεκί­νη­σαν στις 30 Αυγού­στου και διήρ­κε­σαν έως τις 20 Σεπτεμβρίου.

2002 Η Ελβε­τία γίνε­ται μέλος των Ηνω­μέ­νων Εθνών.

2003 Η σου­η­δή υπΕξ Anna Lindh (Άννα Λιντ),  μαχαι­ρώ­νε­ται μέχρι θανά­του σε εμπο­ρι­κό κέντρο. Θα πεθά­νει την επό­με­νη μέρα

2008 “Πυρο­δο­τεί­ται” ο επι­τα­χυ­ντής Large Hadron Collider στο CERN στη Γενεύη

2005 Πέθα­νε ο Κώστας Κάπ­πος, ξεχω­ρι­στή προ­σω­πι­κό­τη­τα του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμματος

kappos

2010 Πεθαί­νει η ηθο­ποιός Γκι­ζέ­λα Ντάλι.

2011 Πεθαί­νει ο Clif[ford Parker]Robertson (Κλιφ Ρόμπερ­τσον), Αμε­ρι­κα­νός ηθοποιός

2011 - Το MV Spice Islander I βυθί­ζε­ται στα ανοι­κτά των ακτών της Ταν­ζα­νί­ας, παρα­σύ­ρο­ντας στο θάνα­το πάνω από 200 ανθρώ­πους. 

 

 

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο